نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف امکان­سنجی تبدیل علم به محصول و تحقق فرایند ترجمان دانش در علوم انسانی کشور با بهره‌گیری از نظرات پژوهشگران شاخص علوم انسانی ایران و ارائه الگوی مناسب این حوزه به انجام رسیده است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع پژوهش‏های ترکیبی (متوالی – تبیینی) است که شامل دو روش کمّی- کیفی و با دو جهت­گیری اثباتی- تفسیری می­باشد. ابزار گردآوری داده در بخش کمّی پرسشنامه محقّق­ساخته و در بخش کیفی مصاحبة نیمه­ساختار­‌یافته می‌باشد. جامعة پژوهش حاضر را کلّیّة اعضاء هیأت علمی گروه‌های علوم انسانی سراسر کشور از رشته‌های مختلف علوم‌انسانی تشکیل داده­اند.
یافته‌ها: یافته­های بخش کمّی این پژوهش بر معنی‌داری مؤلّفه‌های یکی از مدل‌های استاندارد جهانی ترجمان دانش یعنی منبع، محتوا، زمینه، محیط و کاربران پژوهش در علوم انسانی کشور دلالت داشت و نشان‌دهندة تحقق ترجمان دانش در این علوم (2/60 درصد) بود.
نتیجه­گیری: با تکیه بر نتایج بخش کمّی که دلالت بر معنی­دار بودن فرایند ترجمان دانش در علوم انسانی داشت، به­وسیلة رویکرد کیفی و انجام مصاحبه با پژوهشگران شاخص علوم انسانی ایران داده­های حاصله کد‌‌بندی، طبقه‌بندی، تجزیه و تحلیل شده و یافته‌های بخش کیفی این پژوهش منجر به ارائة الگوی هدفمند ترجمان دانش در علوم انسانی شد. 

کلیدواژه‌ها

ادیب حاج‌باقری، محسن. (1385). روش تحقیق گرانددتئوری, راه و روش نظریه‌پردازی در علوم انسانی و بهداشتی .تهران، نشر و تبلیغ بشری.
حریری، نجلا. (1385). اصول و روش‌های پژوهش کیفی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
دانایی، مریم، حسینی، محمّدعلی، حبیب‌خدا، بهناز، فلّاحی، مسعود و فروزان، شکوه. (1388). بررسی وضعیّت انتقال (ترجمان) دانش با تأکید بر انتقال یافته‌های پژوهشی در دانشگاه علوم‌بهزیستی و توانبخشی سال 88_1387. دو فصلنامه توسعة آموزش، 2(3)، 9-16. تاریخ دسترسی10 فروردین 1392. دسترس‌پذیر در:
http://www.zums.ac.ir/edujournal/browse.php?a_code=A-10-3-23&slc_lang=fa&sid=1
رنجبر، هادی، حقدوست، علی‌اکبر، صلصالی، مهوش، خوشدل، علیرضا، سلیمانی، محمّدعلی، بهرامی، نسیم. (1391). نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی: راهنمایی برای شروع. دانشگاه علوم‌پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران،10(3)، 238-250. تاریخ دسترسی10 فروردین 1392. دسترس‌پذیر در:
سالمی، صدیقه, شکوهی، مصطفی, عیب‌پوش، ساناز, نجات، سحرناز, کاشانی، هما. (1389). شناسایی موانع به‌کارگیری یافته‌های تحقیقاتی در عملکرد بالینی پرستاران مراکز درمانی کشور. مجلّة اپیدمیولوژی ایران، 6(1)، 1-9. تاریخ دسترسی10 فروردین 1392. دسترس‌پذیر در: http://journals.tums.ac.ir/upload_files/pdf/_/16168.pdf
فضلی، فرزانه. (1390). بررسی فرایند ترجمان دانش در علوم کتابداری و اطّلاع‌رسانی پزشکی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطّلاع‌رسانی، دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.
محمّدپور، احمد, صادقی، رسول و رضایی، مهدی. (1389). روش‌‎های تحقیق ترکیبی به‎‌عنوان سوّمین جنبش روش‌‏شناختی: مبانی نظری و اصول عملی. جامعه‌شناسی کاربردی (مجلّة پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان)، 21(2)، 77-100. تاریخ دسترسی10 فروردین 1392. دسترس‌پذیر در:
صدیقی، ژیلا، مجدزاده، سیّدرضا، نجات، سحرناز و غلامی، ژیلا. (1387). ترجمة دانش و بهره‌برداری از نتایج پژوهش. تهران: دانشگاه ‌زشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران، ادارة انتشارات.
یزدی‌زاده، بهاره و نجات، سیما. (1388). مداخله برای ارتقاء ترجمان دانش پژوهش: چرا و چگونه می‌توان بهره‌برداری دانش حاصل از پژوهش را از طریق مجلّات علوم پزشکی افزایش داد؟. مجلّة نظریّه‌پردازی در علوم پزشکی، 3(3)، 60-64. تاریخ دسترسی10 فروردین 1392. دسترس‌پذیر در:
Brayer, S., Closs, J., Baum, G., Cooke, J., Griffiths, J., Hostick, T.,… Thompson, D. (2003). The Yorkshire BARRIERS project: diagnostic analysis of barriers to research utilization. International Journal of Nursing Studies, 40, 73-84. http://dx.doi.org/10.1016/S0020-7489(02)00039-1.
Brink, V. & Van Belle, J. P. (2009). An Exploration of personal factors influencing disposition towards knowledge sharing in a South African context. http://www.commerce.uct.ac.za/informationsystems/staff /personalpages/jvbelle/pubs/Personal%20Factors%20Influencing%20Knowledge%20Sharing%20in%20SA.doc.
Bergman, M. M. (2008), Advances in Mixed Methods Research: Theories and Applications, London: Sage Publications Ltd.
CHSRF: Canadian Health Service Research Foundation (2000). Health services research and evidence based decision making. Annual report of Canadian Health Service Research Foundation. http://www.cfhi-fcass .ca/migrated/pdf/mythbusters/EBDM_e.pdf.
Curran, J. A. (2009). Development of a Knowledge Exchange and Utilization Model for Emergency Practice. Doctoral Dissertation, department of Interdisciplinary PhD Program. Dalhousie University. Halifax, Nova Scotia: Dalhousie University. http://hdl.handle.net/10222/12314.
Estabrooks, C. A., Thompson, D. S., Lovely, J. J. E. and Hofmeyer, A. (2006). A guide to knowledge translation theory. Journal of Continuing Education in the Health Professions, 26, 25-36. http://dx.doi.org/ 10.1002/chp.48.
Greene, J. (2007), Mixed Methods in Social Inquiry, Jossey-Bass Publisher. Househ, M. S. (2008). A Case Study in Knowledge Translation: Developing a Conceptual Framework to Evaluate the Role of Information and Communication Technology on Linkage and Exchange Processes in Distant Drug Policy Group. Doctoral Dissertation, School of Health Information Science, University of Victoria. http://hdl.handle.net/1828/1358..
Househ, M. S. (2008). A Case Study in Knowledge Translation: Developing a Conceptual Framework to Evaluate the Role of Information and Communication Technology on Linkage and Exchange Processes in Distant Drug Policy Group. Doctoral Dissertation, School of Health Information Science, University of Victoria. http://hdl.handle.net/1828/1358
Jain, K. K., Sandhu, M. S. and Sidhu, G. K. (2007). Knowledge sharing among academic staff: A case study of business schools in Klang Valley, Malaysia. Journal for the Advancement of Science & Arts, 2, 23-29. http://www.ucsi.edu.my/cervie/ijasa/volume2/pdf.
Landry, R., Lamari, M. and Amara, N. (2003). The Extent and Determinants of the Utilization of University Research in Government Agencies. Public Administration Review, 63, 192–205. http://dx.doi.org/ 10.1111/1540-6210.00279.
Lane, J. P., Rogers, J. D. (2011). Engaging national organizations for knowledge translation: comparative case studies in knowledge value mapping. Implementation Science, 6:106. http://dx.doi.org/10.1186/1748-5908-6-106..
Meho, L. I. (2006). E-mail interviewing in qualitative research a methodological discussion. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 57, 1284-1295. http://dx.doi.org/ 10.1002/asi.20416
Tanna, G.V, Sood, M. M., Schiff, J., Schwartz, D., Naimark, D. M. (2011). DO E-Mail Alerts of New Research Increase Knowledge Translation?. A "Nephrology Now". Academic Medicine, 86(1), 132-138. http://dx.doi.org/10.1097/ACM.0b013e3181ffe89e