نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کتابدار کتابخانه عمومی شمس تبریزی شهرستان نیر (اردبیل)، و کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهم‌ترین نقاط قوّت و ضعف داخلی و هم­چنین مهم‌ترین فرصت‌ها و تهدیدهای خارج از کتابخانه­های دانشگاه شهید چمران اهواز و تعیین این­که آیا این کتابخانه­ها از قابلیّت­های لازم برای خصوصی­سازی برخوردارند، انجام گرفت.
روش: روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات شامل مطالعات کتابخانه­ای، سیاهه وارسی، و مشاهده است. جامعه پژوهش، دربرگیرنده اعضای هیأت علمی گروه علم اطلاعات و
دانش­شناسی و مدیران کتابخانه­های دانشکده­های دانشگاه شهید چمران اهواز بود.
یافته­ها: نتایج نشان داد که جمع امتیازات وزنی نقاط قوّت و ضعف داخلی کتابخانه­های دانشگاه شهید چمران اهواز برابر با 04/4 و جمع امتیازات وزنی فرصت‌ها و تهدیدهای خارج از این کتابخانه­ها برابر با 87/3 است که هر دو عدد از عدد معیار 5/2 بزرگ‌تر بود. به این ترتیب، کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز از نظر عوامل درونی دارای قوّت بوده و با استفاده از فرصت‌های پیشِ رو، توان مقابله با تهدیدها را دارا هستند.
نتیجه­گیری: این نتایج گویای این بود که کتابخانه­های دانشگاه شهید چمران اهواز از قابلیّت­های لازم برای واگذاری به بخش خصوصی برخوردار می­باشند.

کلیدواژه‌ها

خصوصی­سازی در ایران (1389). بازیابی 17 مرداد، 1394، از www.niazemarkazi.ir
خورشید، صدیقه؛ رنجبر، رضا (1389). تحلیل استراتژیک، تدوین و انتخاب استراتژی مبتنی بر ماتریس SWOT و تکنیک­های تصمیم­گیری چند شاخصه فازی. مدیریت صنعتی دانشگاه علوم انسانی آزاد اسلامی واحد سنندج، 5 (12)، 19- 39.
خوشزاد، غلامرضا (1388). جزوه آموزشی مدل برنامه­ریزی سوات (SWOT)، بازیابی 17 مرداد، 1394، ازhttp://anjoman.urbanity.ir/showthread.php?tid=4895.                       
دریساوی بهمنشیر، حسین (1389)­. روند خصوصی­سازی موفق و ناموفق در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (بررسی علل و آسیب­شناسی اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوصی­سازی)، بازیابی 17 مرداد، 1394، از www.irpds.com/fileEssey/eghtesad.      
رابین، ریچارد ای. (1383). مبانی علوم کتابداری و اطلاع­رسانی (مهدی خادمیان، مترجم؛ محمد حسین دیانی، ویراستار). مشهد، انتشارات کتابخانه رایانه‌ای.
سازمان بازرسی کل کشور، معاونت پژوهشی مرکز پژوهش و برنامه­ریزی (1387).­ ضرورت خصوصی­سازی و تسریع اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، بازیابی، 17 مرداد، 1394 از http://www.gio.ir/?view=12&nu1=244.                                                      
علی­احمدی، علیرضا (1383). مجموعه مقالات مدیریت استراتژیک. تهران: انتشارات تولید دانش.
کورال، شیلا (1380). برنامه­ریزی استراتژیک برای خدمات کتابخانه­ای و اطلاعاتی (مجید امیدوار، مترجم؛ علی آقابخشی، ویراستار). تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
موحد، علی؛ زارعی، بلال (1390). ارائه الگویی برای مکان­گزینی کتابخانه­های عمومی شهر اهواز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی. جغرافیا و برنامه­ریزی، 16 (35)، 137-162.
هانگر، جی. دیوید؛ ویلن، توماس، ال. (1384). مبانی مدیریت استراتژیک (داود ایزدی و محمّد اعرابی، مترجمان) تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
Chang, H.; Huang, W. ­(2006)­. Application of a quantification SWOT analytical method. Mathematical and Computer Modeling. 43, 158-169. Retrieved August 8, 2015, from http://www.ScienceDirect.com.