نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 علوم پزشکی گیلان

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 علوم پزشکی تهران

چکیده

هدف: وب‌سایت‌های سفارت‌خانه‌ها‌ می‌بایست از کیفیت بالایی بر خوردار باشند و با یکدیگر روابط پیوندی بر قرار کنند تا کانال اطلاعاتی و ارتباطی موثری بین وب‌سایت سفارت‌خانه‌ها و مراجعان آنها برقرار گردد. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت کیفیت وب‌سایت‌های سفارت‌خانه‌ها و ترسیم روابط شبکه‌ای آنهاست.
روش: این مطالعه از نوع کاربردی است و با استفاده از روش‌های پیمایشی و وب سنجی در طول سال‌های 1394-1395 شمسی انجام شده است. جامعه آماری شامل 145 وب‌سایت سفارت‌خانه بود. ارزیابی با استفاده از ‌ابزار ارزیابی کیفیت وب‌سایت‌ها (WQET‌) و نرم افزار‌‌ Webometric Analyst 2.0 انجام شد.
یافته‌ها‌: نتایج یافته‌ها نشان داد که از 145 وب‌سایت سفارت‌خانه مورد بررسی، 131وب‌سایت سفارت‌خانه در درجه‌بندی کیفیت عالی و قابل اعتماد، 14 وب‌سایت سفارت‌خانه نیز در درجه‌بندی کیفیت بسیار خوب، رتبه بندی شده بود. همچنین در بررسی وب‌سایت‌های سفارت‌خانه‌ها توسط نرم افزار‌Webometric Analyst‌، هیچ‌گونه روابط شبکه‌ای بین وب‌سایت سفارت‌خانه‌ها مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش در مجموع نشان داد که طراحان وب‌سایت‌ها تا حدودی به معیارهای کیفیت وب سایت‌های سفارت‌خانه‌ها توجه داشتند، اما در ایجاد روابط شبکه‌ای هیچ‌گونه توجهی نداشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey of quality of embassies' websites of‌ Iran and drawing Their link network relationship

نویسنده [English]

  • ELAHEH OMATII 1

چکیده [English]

Purpose: embassies' websites should have high quality and interaction with each other so that an effective information and communication channel is established between embassies' websites and their visitors. The aim of this study was to determine embassies' websites status in terms of quality of embassies' websites and drawing Their network relationship.

Method:This study is an applied work, which was carried through surveys and webometric methods during the 2015 and 2016. The population consisted of 145 embassies' websites. Evaluations were done using Website Quality Evaluation Tool and Webometric Analyst‌ software.

Findings: The results of the findings showed that Out of the 145 studied embassies' website, 131 embassies' website had ranked as high-quality and reliable websites and 14 embassies' website were ranked as websites with very good quality. Moreover, in inspecting embassies' website using Webometric Analyst‌ software, no network relationship was found between the embassies' websites.

Conclusion: In general, The research results showed that web designers have, to some extent, paid attention to website quality criteria, but paid no attention to establishing network relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Network Relationship
  • embassy's Website
  • website Quality Evaluation Tool (WQET)
  • Assess the quality
  • Iran