نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی/دانشگاه تهران

2 عضو هیأت علمی/دانشگاه خلیج فارس

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در دانشگاه تهران است.
 روش‌: این پژوهش از نظر شیوه پژوهش توصیفی-‌ همبستگی و از شاخه پیمایشی است و بر حسب هدف در دسته پژوهش توسعه‌ای جای می‌گیرد. جامعه آماری این پژوهش را اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران تشکیل داده است که تعداد آن‌ها برابر با 1713 نفر می‌باشد. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده و حجم نمونه 325 نفر می‌باشد. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون و مدیریت دانش نیومن استفاده شد. پایایی پرسش‌نامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش‌نامه فرهنگ سازمانی(915/0) و برای پرسش‌نامه مدیریت دانش(892/0) به‌دست‌آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی شامل میانگین، جداول فراوانی و نمودارها، و آمار استنباطی شامل آزمون‌های کلموگروف-اسمیرنوف، پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که رابطه معناداری بین فرهنگ سازمانی و عوامل آن (تعهد به مشارکت، سازگاری، انطباق‌پذیری، مأموریت) با مدیریت دانش در سطح 05/0 وجود دارد (05/0p <). همچنین نتایج نشان داد که تعهد به مشارکت، سازگاری، انطباق‌پذیری و مأموریت پیش‌بین‌های معناداری برای مدیریت دانش می‌باشند (05/0p <).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining relationship between organizational culture and knowledge management inUniversity of Tehran

ادواردز و همکاران(1379). تحقیق پیمایشی: راهنمای عمل(محمد اعرابی و داوود ایزدی، مترجمان). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
اکبرپور شیرازی، محسن؛ کاظمی‌صفت، دره (1386). مطالعهتطبیقیمدل‌هایسنجشآمادگیسازمانیجهتپذیرشمدیریتدانش. اولین همایش ملی مدیریت دانش، بهمن 13-14،تهران.
حسینی، یعقوب(1385). بررسیرابطهبینفرهنگسازمانیواستقرارمدیریتداناییدردانشگاه تربیتمدرس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
خامدا، زهرا (1388). بررسیرابطهمیانمدیریتآموزشوتوسعهمنابعانسانیبامدیریتدانش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران.
دانایی فرد، حسن ؛ الوانی، مهدی؛ و آذر، عادل(1387). روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفار- اشراقی.
دانش فرد، کرم الله؛ شهابی نیا، سعید (1389). بررسیرابطهبینفرهنگسازمانیواستقرار مدیریتدانش )مطالعهموردیشرکتتوزیعنیرویبرقمعاونتاجراییشمالشرقتهران (. فصلنامه مدیریت، 7(17).
رحمتی اصل،نایب علی؛گودرزی، محمد؛ و سجادی، نصرالله(1390). ارتباط فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در کمیته ملی المپیک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران،تهران.
رحیمی، مژگان (1388). بررسیرابطهبینفرهنگسازمانیباتوانمندسازیکارکناندربخش درمانسازمانتأمیناجتماعی.  پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران.
ستاری قهفرخی، مهدی (1386). رابطهبینزیرسیستممدیریتدانشدرسازمانیادگیرندهومؤلفه‌هایهوشسازمانی: مطالعهموردیشرکتذوبآهناصفهان. اولین همایش ملی مدیریت دانش، بهمن 13-14،تهران.
فرج نژاد قادی، مژده (1388). بررسیتأثیرعواملسازمانی)ساختار،فرهنگوتکنولوژی(  بر مدیریتدانشدردانشکدهمهندسیمکانیکدانشگاهصنعتیامیرکبیر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران.
کرمی، مقداد (1384).بررسیرابطهفرهنگسازمانیبااستقرارمدیریتداناییدرگروه خودروسازیبهمنمرکزبهمنموتور . پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه تهران، تهران.
گودرزی، محمود و همکاران (1388). ارتباطفرهنگسازمانیبامدیریتدانشمدیرانستادیسازمان تربیتبدنی. نشریه مدیریت ورزشی، 2.
مراد، پروانه(1387). بررسیرابطهفرهنگسازمانیوموفقیتمدیریتدانشدرشرکترهشهر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، پردیس قم،قم.
منوریان، عباس؛ قربانی، محمد حسین؛ و شریفی، مسلم(1387). فرهنگ سازمانی با تکیه بر مدل دنیسون.شیراز: دانشگاه شیراز.
Akhavan, P., & Jafari, M.(2006). Critical issues for knowledge management implementation at a national level. VINE, 36(1), 52-66.
 Allameh, M & et al.(2011). The relationship between Organizational Culture and Knowledge Management, Procedica Computer Science, 3, 1224-1236.
Cabrera, E. F., & Bonache, J.(1999). An expert HR system for aligning organizational culture and strategy (No. info: hdl: 10016/7157). Universidad Carlos III de Madrid.
 Davenport, T. H., & Prusak, L.(1998). Working knowledge: How organizations manage what they know. Harvard Business Press.
David, W., Long, D., & Fahey, L.(2000). Diagnosing cultural barriers to knowledge management. The Academy of Management Executive (1993-2005), 113-127.
 Denison, D. R.(2000). Organizational culture: Can it be a key lever for driving organizational change. The handbook of organizational culture. London: John Wiley & Sons.
Denison, D. R., & Adkins, B.(2007). An Action Learning Approach to Organizational Culture: Rethinking the Balance Between Action and Learning: In Dulworth, M and Bordonaro F.(Eds), From Promise to Payoff. The Art And Science of the Learning Organization, Sanfrancisco: Jossey Bass.
Denison, D. R., & Neale, W. S.(1996). Denison organizational culture survey. Ann Arbor, MI: Aviat.
Douglass, C.F (2008) “Organizational culture as a mediating factor on MS in the aerospace and defense industry”. School of global leadership & entrepreneurship.
Gottschalk, P.(2007). Sharing knowledge in law firms. International journal of innovation and learning, 4(3), 255-273.
 Gregory, B. T., Harris, S. G., Armenakis, A. A., & Shook, C. L.(2009). Organizational culture and effectiveness: A study of values, attitudes, and organizational outcomes. Journal of Business Research, 62(7), 673-679.
Holt, D. T., Bartczak, S. E., Clark, S. W., & Trent, M. R.(2007). The development of an instrument to measure readiness for knowledge management. Knowledge Management Research & Practice, 5(2), 75-92.
 Hung, Y. C., Huang, S. M., & Lin, Q. P.(2005). Critical factors in adopting a knowledge management system for the pharmaceutical industry. Industrial Management & Data Systems, 105(2), 164-183.
 Jafari, M., Fesharaki, M. N., & Akhavan, P.(2007). Establishing an integrated KM system in Iran aerospace industries organization. Journal of Knowledge Management, 11(1), 127-142.
Jennex, M. E., & Olfman, L.(2004, January). Assessing knowledge management success/effectiveness models. In System Sciences, 2004. Proceedings of the 37th Annual Hawaii International Conference on (pp. 10-pp). IEEE.
Joo, J., & Lee, S. M.(2009). Adoption of the Semantic Web for overcoming technical limitations of knowledge management systems. Expert Systems with Applications, 36(3), 7318-7327.
Kubr, M.(2002). Management consulting: A guide to the profession. International Labour Organization.
Lai, M. F., & Lee, G. G.(2007). Relationships of organizational culture toward knowledge activities. Business Process Management Journal, 13(2), 306-322.
Lawson, S.(2003). Examining the relationship between organizational culture and knowledge management (Doctoral dissertation, Nova Southeastern University).
Leidner, D & et al .(2006).The role of culture in knowledge management. International of e-Collaboration, 2(1)1, 17-40.
Lin, C. H & Tseng, S. M .(2005). The Implementation the knowledge management system. Journal of Industrial Management and Data System, 105(2), 208-222.
Martin, J.(1992). Cultures in organizations: Three perspectives. Oxford University Press, USA.
Monavvarian, A., & Kasaei, M.(2007). A KM model for public administration: the case of Labour Ministry. VINE, 37(3), 348-367.
Myrtle Beach. (2003).The instructional use of learning objects blooming on, in agency for institutional technology and the association for communications and technology in knowledge management , 59-68.
Nonaka, I., & Takeuchi, H.(1995). The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford University Press, USA.
Schein, E. H.(1992).Organizational Culture and Leadership, 1st  ed., Jossey Bass, San Francisco, CA Schein, E. H.(1994). Innovative cultures and organizations. Information technology and the corporation of the 1990s: Research studies, 125-146.
Syed-Ikhsan, S. O. S., & Rowland, F.(2004). Knowledge management in a public organization: a study on the relationship between organizational elements and the performance of knowledge transfer. Journal of Knowledge Management, 8(2), 95-111.
Vaccaro, A., Parente, R., & Veloso, F. M.(2010). Knowledge management tools, inter-organizational relationships, innovation and firm performance. Technological Forecasting and Social Change, 77(7), 1076-1089.
Wen, Y. F.(2009). An effectiveness measurement model for knowledge management. Knowledge-based systems, 22(5), 363-367.
Wong, K. Y.(2005). Critical success factors for implementing knowledge management in small and medium enterprises. Industrial Management & Data Systems, 105(3), 261-279.
Wu, W. W., & Lee, Y. T.(2007). Selecting knowledge management strategies by using the analytic network process. Expert systems with Applications, 32(3), 841-847.
Yang, J.(2010). The knowledge management strategy and its effect on firm performance: A contingency analysis. International Journal of Production Economics, 125(2), 215-223.
 Zheng, W.(2005). The impact of organizational culture, structure, and strategy on knowledge management effectiveness and organizational effectiveness. University of Minnesota.
Zheng, W., Yang, B., & McLean, G. N.(2010). Linking organizational culture, structure, strategy, and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge management. Journal of Business Research, 63(7), 763-771.