نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی نیازهای آموزشی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان شیراز انجام شده است.
روش پژوهش: ازنظر شیوه جمع‌آوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه‌ی آماری کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان شیراز به تعداد 100 نفر بوده که اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از تمامی آن‌هاجمع‌آوری گردید. داده‌های گردآوری‌شده با استفاده از نرم‌افزارSPSS نسخه 22 در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه‌وتحلیل گردید. در سطح آمار استنباطی به‌منظور تعیین نیازهای آموزشی از آزمون تی تک نمونه‌ای، آزمون فریدمن، تی گروه‌های مستقل و تحلیل واریانس یک‌راهه استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که بیشترین نیاز کتابداران مربوط به آموزش درزمینهٔ مهارت توانمندسازی و پیشرفت و ارتقا شغلی و کمترین نیاز مربوط به آموزش درزمینهٔ مهارت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و مهارت مدیریت منابع انسانی است. همچنین نتایج نشان داد که جنسیت و سطح تحصیلات تفاوت معنی‌داری را در بحث نیاز آموزشی ایجاد می‌کند.
نتیجه گیری: کتابداران کتابخانه های عمومی در هر دو مهارت تخصصی و عمومی، نیاز به دوره های آموزش مداوم دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study on librarian educational needs of Shiraz public libraries, with respect do job requirements

چکیده [English]

Purpose: The present study aimed at investigation the educational needs of librarians with the focus on general and technical job needs.
Methodology: Research method was practical in terms of purpose, and the data collection procedure was descriptive. The research setting was all the public libraries of Shiraz. Data was collected through the use of questionnaire filled by 100 librarians.
Data was analyzed descriptively and analytically by the employment of SPSS 22 to investigate the research questions analytically. One sample T-Test, Friedman Test and One-Way Annova were employed.
Results: Results of the study indicated that while the highest educational needs of librarians were related to the career empowerment and advancement skills, the lowest educational needs were related to ICT skills and human resource management skill. Moreover, results demonstrated that gender and educational level can make difference in educational needs.
Conclusion:
Librarians of public libraries require the permanent educational courses in both general and technical skills. For improving the knowledge and skill of those practitioners not only technical needs but also general needs should be taken into consideration

کلیدواژه‌ها [English]

  • Need
  • Training Needs Assessment
  • Educational Need
  • Librarians