نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه پیام نور قم.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی پیام نور قم

چکیده

چکیده
هدف: پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و اضطراب کتابخانه ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی پرداخته است.
روش: پژوهش حاضر پیمایشی است. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی می باشند که از بین آن ها 500 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند؛ از این تعداد 402 پرسشنامه بازگشت داده شد. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه طراحی شده مبتنی بر استاندارد قابلیت های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی و مقیاس اضطراب کتابخانه ای باستیک استفاده شد.
یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که رابطه میان سواد اطلاعاتی و اضطراب کتابخانه ای در هر دو گروه زنان و مردان دارای تفاوت معنی دار است. همبستگی نمرات سواد اطلاعاتی و اضطراب کتابخانه‌ای در زنان (046/0P=) و در مردان (046/0P=) و در کل (009/0P=) است. همبستگی نمرات سواد اطلاعاتی و اضطراب کتابخانه‌ای در مقطع کارشناسی ارشد معنی‌دار (009/0P=) است و در مقطع دکتری معنی‌دار (668/0P=) نیست و در کل (009/0P=) است.
نتیجه گیری: با افزایش سواد اطلاعاتی در دانشجویان کارشناسی ارشد، اضطراب کتابخانه‌ای کاهش می‌یابد. در دانشجویان دکتری این ارتباط مشاهده نشد. بیشترین سطح اضطراب با 3/39 درصد مربوط به اضطراب ملایم است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Relationship between Information Literacy and Library Anxiety in Graduate Students of Kharazmi University

نویسندگان [English]

  • saeed ghafari 1
  • samaneh fotouhi 2

چکیده [English]

Abstract
Objective: The present research examines the relationship between information literacy and library anxiety in graduate students of Kharazmi University.
Methodology: This is a survey research. Research populations include all graduate students of Kharazmi University, 500 students from among them were selected randomly as research samples; while, 402 students returned their questionnaires. Data were gathered through two questionnaires developed according to information literacy competency standard for higher education and Bostick’s library anxiety scale.
Findings: Findings are indicative of significant relationship between information literacy and library anxiety in both groups of men and women. Correlation of information literacy and library anxiety scores in women (P=0.046), in men (P=0.046) and in total was (P=0.009). Correlation of information literacy and library anxiety scores in master’s degree students (P=0.009), in Ph.D. students (P=0.668), and in total was (P=0.009).
Conclusion: Increase in information literacy in master’s degree students, results in decrease of library anxiety. In Ph.D. students, such relationship was not observed. Maximum level of anxiety (39.3%) relates to mild anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information literacy
  • library anxiety
  • University libraries
اسلامی، محسن. (1383). ارائه الگویی برای طراحی و اجرای برنامه خواندن انتقادی و بررسی      اثر آن بر تفکر انتقادی و نوشتن تحلیلی. رساله دکتری. دانشگاه تربیت‌معلم تهران.
پریرخ، مهری. (1383). سنجش اثربخشی کارگاه‌های آموزشی مهارت‌های سواد اطلاعاتی. فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی، 5 (12)، 79-103.
حریری، نجلا؛ نعمتی لفمجانی، سمیه. (1388). سنجش اضطراب کتابخانه‌ای در بین    دانشجویان، مطالعه موردی: دانشکده علوم توان‌بخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران. فصلنامه دانش شناسی، 2 (7)، 39 – 52.
خدیوی، شهناز و همکاران. (1383). مروری بر اضطراب کتابخانه‌ای در کتابخانه‌های دانشگاهی. فصلنامه کتاب، 57 (1)، 109 – 114.
گریسون، دی آر؛ اندرسون، تری. (2001). یادگیری الکترونیک در قرن 21. ترجمه: محمد     عطاران. (1386). تهران: موسسه توسعه فناوری آموزش مدارس هوشمند.
نارمنجی، مهدی؛ نوکاریزی، محسن. (1388). بررسی اضطراب اینترنتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های بیرجند و فردوسی در فرایند جستجوی اطلاعات. علوم و فناوری اطلاعات، 25 (1)، 111 – 129.
Battle, J. Hastings, S. K. & Turner, P. M. (2004). The effect of information literacy instruction on library anxiety among international students.University of North Texas.
Bowers, S., Hall-Ellis, S., King, E., Green, K., Taylor,C. (2010). Library anxiety of law students: A study utilizing the multidimensional library anxiety scale. University of Denver.
Cleveland, A. M. (2004). Library anxiety: a decade of empirical research. Library Review, 53 (3), 177-185.
Corrall, S. (2008). Information literacy strategy development in higher education: An exploratory study. International Journal of Information Management, (28), 26-37.
Elder, L., and Paul, R. (2003).Critical thinking: teaching students how to study and learn [electronic version]. Journal of  Developmental Education, (27), 36-37.
Gross, M. & Latham D. (2007).Attaining information literacy: an investigation of the relationship between skill level, self estimates of skill, and library anxiety. Library & Information Science Research, 29 (3), 332-353.
Jiao, Qun G., A. J., Onwuegbuzie, and A. A. , Lichtenstein (1996). Library anxiety: characteristics of 'at-risk' college students. Library and Information Science Research, 18 (2), 151-163.
Lee, S., Wagoner, R., Lynch, B. (2011). An exploratory case study of library anxiety and basic skills English students in a California community college district. University of California, Los Angeles.
Mellon, C. A. (1986). Library anxiety: a grounded theory and its development. College and Research Libraries, 47 (2), 160-165.
Mizrachi, D. Snunith, S. (2004). Computer attitudes and library anxiety among undergraduates: a study of Israeli B.Ed students.The International Information & Library Review, 36, 29–38.
Mumtaz A. Anwar, Noriah M. Al-Kandari, and Charlene L. Al-Qallaf. (2004). Use of Bostick’s library anxiety scale on undergraduate biological sciences students of Kuwait university. Library & Information Science Research, 26, 266–283.
Swigon, M. (2011). Library anxiety among polish students: development and validation of the polish library anxiety scale. Library & Information Science Research, 33, 144–150.