نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کتابدار کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی

چکیده

هدف: هدف این پژوهش شناسایی موانع و راهبردهای ارتقاء اشتراک دانش در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه و ارائه راه‌کارهایی جهت ارتقاء اشتراک دانش دراین سازمان‌هااست.
روش: برای گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضراز پرسشنامه چونگ، یوین و گان، استفاده شده است. این پرسشنامه پس از اعتباریابی در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته است.
یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که جنسیت، تأهل، رشته تحصیلی (به جز در مؤلفه راهبردهای ارتقای تبادل دانش)، سطح تحصیلات و سن بر فرآیند اشتراک دانش در کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه اثرگذار نیست. سابقه شغلی اثری بر فرآیند اشتراک دانش و فرآیند کارابودن تبادل دانش دربین کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه ندارد. اما سابقه شغلی بر مؤلفه-های کسب دانش و راهبردهای ارتقای تبادل دانش درکتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه اثر دارد. اکثرکتابداران ازفناوری اطلاعاتی و ارتباطی برای اشتراک دانش استفاده می‌نمایند. فرهنگ موجود درکتابخانه مهمترین مانع درفرآینداشتراک دانش تلقی می شودوترغیب به انتشاردانش خوددر وبگاه کتابخانه مهمترین راهبردبرای ارتقای تبادل دانش است. 
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بیانگراین است که فراینداشتراک دانش درکتابخانه های عمومی استان کرمانشاه درجریان است هرچند، موانعی نیزدرکامیابی فرایند اشتراک دانش دراین کتابخانه ها وجوددارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of Barriers of Knowledge Sharing and Offreing Guidelines to Improve KS among Kermanshah Public librarians

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Knowledge sharing
  • knowledge aquiring
  • public libraries of kermanshah province