نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل چندسطحی تأثیر تسهیم دانش بر عملکرد خدمات کتابداران با توجه به نقش تعدیل­گر حافظه سازمانی در میان کتابداران کتابخانه­های شهر اهواز انجام شده است.
روش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده­ها توصیفی- همبستگی است که بر روی 114 نفر از کتابداران کتابخانه­های شهر اهواز (19 کتابخانه) انجام شده است. برای گردآوری داده‌ها، از پرسش‌نامه‌های معتبرِ دارای روایی و پایایی استفاده گردید.
یافته­ها: نتایج تحلیل داده‌ها در سطح فردی (کتابداران) نشان داد که تسهیم دانش تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد خدماتی در بین کتابداران دارد. یافته­های مدل چندسطحی نشان داد که متغیر سطح سازمانی (حافظه سازمانی) بر متغیر سطح فردی (تسهیم دانش و عملکرد خدماتی) تأثیر زمینه­ای معناداری دارد، علاوه بر این، اثر تعدیل­کنندگی متغیر سطح سازمانی (حافظه سازمانی) بر روابط بین متغیرهای سطح فردی (تسهیم دانش و عملکرد خدماتی) تأیید گردید.
نتیجه­گیری: هرچه دانش بیشتر به اشتراک گذاشته شود، عملکرد خدماتی کتابداران نیز افزایش خواهد یافت و چنانچه حافظه سازمانی مورد توجه قرار گیرد این افزایش عملکرد خدمات افزون‌تر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Multilevel analysis of the impact of knowledge sharing on the performance of services according to the moderating role of organizational memory (among librarians in libraries of Ahvaz)

نویسنده [English]

  • Sara Mohammadi 1

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this paper is to multilevel analysis of the impact of knowledge sharing on performance of services with respect to moderating role of organizational memory.

Methodology: This research in terms of purpose and nature is an applied research and in terms of data collection, is descriptive-survey. Data is collected from 114 librarians from 19 libraries of Ahvaz. We have used valid and reliable questionnaires for data collecting.

Findings: Analysis of the results at the individual level (librarians) showed that knowledge sharing has a significant and positive impact on performance services among librarians. The findings of multilevel model showed that the variable of organizational level were found to have significant contextual effects on individuals’ knowledge sharing and performance services. In addition, moderating effect of the organizational level variable on relationship between knowledge sharing and performance services was confirmed.

Results: The results of regression analysis show that the more knowledge to be shared, library services will also increase performance and If considered the organizational memory that will further enhance the performance of services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge sharing
  • Multi-level analysis
  • Organizational Memory
  • Performance of Services
آرمسترانگ، مایکل. (1386). مدیریت عملکرد؛ راهبردهای اساسی و رهنمودهای عملی. ترجمه ناصر میرسپاسی و اسماعیل کاووسی، تهران: انتشارات ترمه.
ترنس، آرمیچل. (1376). مردم در سازمان ها زمینه رفتار سازمانی. ترجمه حسین شکرکن، انتشاراترشد.
صدوقی، فرحناز. عبادی فرد آذر، فربد. احمدی، مریم. و پیری، زکیه. (1390). مدل حافظه سازمانی فرایند محور، پیش نیاز اجرای مدیریت دانش در بخش های مدارک پزشکی، فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت، 8(6)، شماره پیاپی 22، ص 743-753.
علی زاده، فاطمه. حسن زاده،  محمد. (1392). بررسی رابطه سبک مدیریت و تسهیم دانش در کتابخانه ها، فصلنامه نظامها و خدمات اطلاعاتی. (2)3، ص 49-60 .
غلامی، طاهره؛ (1394). کتابخانه تخصصی به مثابه حافظه سازمانی، فصلنامه نقد کتاب،2 (7)، ص 283-295.
فهیم نیا، فاطمه. منطق، حسن. (1392)، بررسی نقش کیفیت خدمات ارائه شده به وسیلة کتابخانه های دانشگاهی در افزایش اعتماد دانشجویان به آن (مورد مطالعه: کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران)، تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی. 47(2)، ص 117-137.
فیض، داوود. دهقانی سلطانی، مهدی. فارسی زاده، حسین. و غلامزاده، رسول. (1395)، بررسی تأثیر تسهیم دانش بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با تبیین نقش میانجی حافظه سازمانی و یادگیری مشارکتی الکترونیک در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۱۳۸۸، ص ۷۸۵-۷۸۶.
کامه خوش، محمدتقی. اسماعیلی، هادی. (1392). نقش عواطف و حافظه عاطفی در حافظه سازمانی، توسعه سازمانی پلیس، 45، ص 107-128.
محمدزاده، هاجر. بزرگی، اشرف السادات. (1391). استفاده کنندگان از کتابخانه ملی ایران و شیوه های بهره گیری آنان از منابع و خدمات کتابخانه ملی: همخوان یا ناهمخوان با اساسنامه. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 92، ص 23-39.
 
Alavi, M. & Leidner D. E., (2001). Review: Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptua Foundations and Research Issues. MIS Quarterly, 25(1), 107-36.
Amara, N., Landry, R., & Doloreux, D. (2009). Patterns of innovation in knowledge intensive business services. The Service Industries Journal, 29(4), 407–430.
Brooks, R.F. , Lings, I. N. and Botschen, M. A. (2000), International marketing and driven wavefronts. Service Industries Journal, 4, 41 – 50.
Camisón, C., & Villar-López, A. (2011). Non-technical innovation: organizational memory and learning capabilities as antecedent factors with effects on sustained competitive advantage. Industrial Marketing Management, 40(8), 1294-1304.
Chang, C. C., & Wu, C. C. (2013). Multilevel analysis of work context and social support climate in libraries. In Aslib Proceedings, New Information Perspectives, 65 (6), 644-658.
Croasdell, D. T. (2001). IT's role in organizational memory and learning, Information Systems Management, 18(1), 8-11.
Cross, R., & Baird, L. (2000). Technology is not enough: Improving performance by building organizational memory. Sloan Management Review, 47(3), 69–78.
Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). Working knowledge: How organizations manage what they know, Harvard Business Press, 17-28.
Drucker, P. F. (1993). Post capitalist society. New York: Harper Business Publishers.
Hold, C. P., (2007). Knowledge sharing: moving away from the Obsession with best practices, Journal of knowledge management, 11(1), 36- 47.
Hussain, K., Konar, R., & Ali, F. (2016). Measuring Service Innovation Performance through Team Culture and Knowledge Sharing Behaviour in Hotel Services: A PLS Approach. Procedia-Social and Behavioral Sciences,224, 35-43.‏
Huysman, M. & de Wit, D. (2000). Knowledge management in practice. In Edwards, J. & Kidd, J. (Eds.)Knowledge Management Conference (KMAC 2000), Birmingham,UK.
Ipe, M. (2003). Knowledge sharing on organizations: A conceptual framework. Human Resource Development Review, 2(4), 337–359.
Jaggars, D. E., Jaggars, S. S., & Duffy, J. S. (2009). Comparing Service Priorities Between Staff and Users in Association of Research Libraries (ARL) Member Libraries. Portal, Libraries and the Academy, 9(4), 441-452.
Kim, S., & Lee, H. (2006). The impact of organizational context and information technology on employee knowledge-sharing capabilities. Public Administration Review, 66(3), 370–385.
Lai, M. C., Huang, H. C., Lin, L. H., & Kao, M. C. (2011). Potential of organizational memory for creating service performance: A cross-level analysis. Expert Systems with Applications, 38(8), 10493-10498.‏
Lee, H. (2011). Knowledge Management Enablers, Processes, and Organizational Performance: an Integrative View and Empirical Examination. Journal of Management Information Systems, 20(1), 179-228.
Lehner, F., & Maier, R. K. (2000). How can organizational memory theories contribute to organizational memory systems?. Information Systems Frontiers, 2(3-4), 277-298.
Liao, H., & Chuang, A. (2004). A multilevel investigation of factors influencing employee service performance and customer outcomes. Academy of Management Journal, 47(1), 41-58.
Liu, K. L., Chang, C. C., & Hu, I. L. (2010). Exploring the effects of task characteristics on knowledge sharing in libraries, Library Review, 59(6), 455-468.‏
Loebbecke, C., Van Fenema, P. C. and Powell, P., (2016). Managing inter-organizational knowledge sharing. The Journal of Strategic Information Systems, 25(1), 4-14.
Meyer, J. W., Scott, W. R., Rowan, B., & Deal, T. E. (1985). Organizational environments, Ritual and rationality, (Vol. 542). Beverly Hills, Calif.: Sage.
Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation. Organization science, 5(1), 14-37.
Robert, C., (2009). An notation for knowledge sharing in a collaborative environment. Journal of Knowledge Management, 13(1), 111-119.
Robertson, S., & Reese, K. (1999). A virtual library for building community and sharing knowledge, International Journal of Human-Computer Studies, 51(3), 663-685.
Sánchez Bengoa, D., Ruediger Kaufmann, H., & Vrontis, D., (2012). A new organizational memory for cross-cultural knowledge management. Cross Cultural Management: An International Journal, 19(3), 336-351.‏
Schilligo, J.A.(2007), Predictors of Effective Knowledge Management, A Dissertation Submitted to Floria Institue of Technology in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Industrial /Organizational Psychology, Available at: http://proquest.umi.com/pqdweb.
Seonghee, K., & Boryung, J. (2008). An analysis of faculty perceptions: Attitudes toward knowledge sharing and collaboration in an academic institution, Library & Information Science Research, 30(4), 282-290.
Shepard, S. (2000). Telecommunications convergence: how to profit from the convergence of technologies, services, and companies. McGraw-Hill, Inc.
Spek R, Dehoog R., (1997). Towards a methodology for knowledge management, Technical Note knowledge management network [Online]. [cited 1997 Nov 23]; Available from: URL: http://ceres.cibit.nl/web/kmn/pospapers.nsf//
Tangen, S. (2005). Demystifying productivity and performance, International Journal of Productivity and performance management, 54(1), 34-46.
Tsai, M.T. and Cheng, N.C. (2010). Programmer perceptions of knowledge-sharing behavior under social cognitive theory, ExpertSystems with Applications, 37 (12), 8479-8485.
Wooten, L. P., & James, E. H. (2004). When firms fail to learn: The perpetuation of discrimination in the workplace, Journal of Management Inquiry, 13(1), 23–33.
Yang, J. T., & Wan, C. S. (2004). Advancing organizational effectiveness and knowledge management implementation, Tourism Management, 25(5), 593-601.
Zhang, L., Tian, Y., & Qi, Z. (2006). Impact of organizational memory on organizational performance: An empirical study. The Business Review, 5(1), 227–332.