نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران، اهواز

2 عضو هیئت علمی و مربی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران، اهواز و دانش آموخته دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران، اهواز

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی وضعیت استفاده از شبکة اجتماعی علمی ریسرچ‌گیت و رابطة آن را با سرمایة اجتماعی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می‌باشد.
روش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی می‌باشد. جامعة پژوهش را کلیة اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، عضو شبکة اجتماعی علمی ریسرچ‌گیت تشکیل می‌داد که از بین آنها نمونه‌ای به تعداد 208 نفر به روش تصادفی انتخاب شد. ابزار استفاده شده برای گردآوری داده‌ها، پرسشنامه پژوهش پریرخ و احمدی بود. پایایی این ابزار مجدداً محاسبه شده و مقدار ضریب آلفای کرونباخ آن 99/0 به دست آمد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهدکه میانگین میزان استفاده از شبکةاجتماعی ریسرچ‌گیت درمیان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز88/1 و میانگین مؤلفه‌های مشارکت، اعتماد، معتمد بودن و احساس تعلق و علاقه از سرمایة اجتماعی اعضای هیئت علمی دانشگاه به ترتیب 30/3، 46/3، 03/3 و 52/3 درصد است. در مجموع میانگین وضعیت سرمایة اجتماعی آنان 34/3 درصد سنجیده شد.
نتیجه‌‌گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که بین میزان استفاده از شبکةاجتماعی ریسرچ‌گیت در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. به عبارتی اغلب اعضای هیئت علمی که میزان استفاده آنها از شبکة اجتماعی ریسرچ‌گیت بالا بوده است و علاقة بیشتری به استفاده از این شبکه داشته‌اند. پژوهش‌هایی که دررابطه با ماهیت شبکه‌های اجتماعی علمی انجام می‌گیرند، اهمیت زیادی دارند. چراکه نتایج آنها می‌تواند به کاربران در راستای همکاری بهتر در زمینه‌های پژوهشی کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surveying the relationship between use of the ResearchGate network and social capital of faculty members of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • nasim memar 1
  • fatemeh baji 2
  • fatemeh hosseinizadeh 3

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران، اهواز

2 عضو هیئت علمی و مربی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران، اهواز و دانش آموخته دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران، اهواز

چکیده [English]

Purpose: This study aims to investigate use ResearchGate network and its relationship with their social capital among the faculty members of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences.
Methods: This study done using a survey method.All faculty members of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences who were a member of Reasearchgate website, formed the research community and a sample of 208 faculty member of them selected to participate in this study using a random sampling method. The research tool was a questionnaire of Parirokh and Ahmadi study, the reliability of this questionnaire recalculated and coefficient of Cronbach's alpha of it obtained 0/99.
Results: The results indicate that the average use of ResearchGate website among the faculty members of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences is 1.88and average components of the partnership, trust,trustworthiness and a sense of belonging and interest items of social capital of faculty members, respectively was %3.30, %3.46, %3.03and %3.52. In total, the average of social capital level of faculty members was34.3%.
Conclusion: The results of this study suggest that there is a meaningful relationship between using ResearchGate and the social capital of faculty members of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences.In other words,one can say that most faculty members who are heavy users of ResearchGate website have a high a sense of belonging and interest level of social capital and using this network. About the nature of scientific research that social networks are important. Because their results can help users to better cooperation in the fields of research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Networks
  • ResearchGate network
  • social capital
  • Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
اخترمحققی، مهدی (1385). سرمایه اجتماعی.تهران: پژوهشگران اختر.
بتولی، زهرا. 1392. قابلیت‌های شبکه اجتماعی ریسرچ گیت برای پژوهشگران. گفتمان علم و فناوری، 1(2)، ص 59-68.
پریرخ، مهری و شکریه احمدی. 1388. بررسی میزان توانمندی گروه بحث الکترونیکی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی (LIS) در تشکیل سرمایه اجتماعی. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 12(3)، ص 19-41.
قنادان، محمود و ویدا اندیشمند. 1388. نقش دانشگاه در ایجاد سرمایه اجتماعی به منظور تهیه مدل بهبود سیستم آموزش عالی کشور. دانش و پژوهش درآموزش.دانشگاه آزاد اسلامی ایران، 23: 23-44.
موسوی، سید کمال الدین و فریده حدادی. 1390. تحلیل مقایسه‌ای سرمایه اجتماعی در جهان واقعی و در جهان مجازی :با تاکید بر جوانان 15تا24 ساله مراجعه‌کننده به کافی‌نت‌ها در شهر اصفهان(سال1390). مجله جهانی رسانه- نسخه فارسی، (12)2: 110-129.
نگهبان، محمدباقر (1391). وب 2و کتابخانه2. شیراز: همارا.
نیازمند، محمدرضا. 1392. بررسی تطبیقی میزان استفاده پژوهشگران کشورهای خاورمیانه از شبکه‌های اجتماعی علمی پیوسته. پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی.
 
Elison N.B., Steinfield C., & Lampe C. (2007). The benefits of Facebook ”friends:” social capital and college students’ use of online social network sites. Journal of Computer-Mediated Communication, 12, 1143-1168.
OakleyL, Maghrabi R, Nemati H. (2014). The impact of self-selected identity on productive or perverse social capital in social network sites. Computers in Human Behavior, 33, 367-371.
Putnam, R.D. (2000). Bowling alone. The collapse and revival of American community. New York: Simon and Schuster.
Roebuck D. B., Siha S., Bell R. L. (2013). Faculty usage of social media and mobile devices: Analysis of advantages and concerns. Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects, 9, 171-192.
Thelwall M, Kousha K. (2014) .Social Network or Academic Network?.Journal of the Association for Information Science and Technology, 65(4), 721–731.