نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف تحقیق بررسی دیدگاه کتابداران کتابخانه ملی از نظریه انتقادی است.
روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد (هالیستر وشویندر ، 2014) است. ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها آمار توصیفی و آمار استنباطی است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که 57 درصد کتابداران با نظریه‌پردازان این نظریه آشنایی زیادی ندارند. 44 درصد با مسائل اجتماعی و فعالیت‌های انتقادی مرتبط با رشته مرتبط هستند. 53 درصد نقد مارکسیست و فرا استعماری را با نظریه انتقادی مرتبط می‌دانستند. 51 درصد کتابداران متفق‌القول بودند که مهم‌ترین اقدامی که در زمینه کتابداری تغییر در ماهیت، شغل کتابداری، تغییر دیدگاه‌های سازمان آموزشی و کاربران است. فرضیه نشان داد که بین تجربه کتابدارانی که با انتقادی آشنا هستند و مهم‌ترین اقدامات در کتابداری با توجه به مفاهیم مهم نظریه انتقادی انجام شود، ارتباط معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری: می‌بایست کلیه کتابداران به‌منظور به‌کارگیری مفاهیم نظریه انتقادی با نظریه انتقادی آشنا باشند که لزوم گنجاندن دروس نظریه انتقادی در برنامه‌های کتابداری احساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iranian national Librarians’ Views on Critical Theories

نویسندگان [English]

  • Monireh Gharibe Niazi 1
  • Saeed Rezaei Sharifabadi 2

1 Ph. D. Student of Knowledge and Information Science, Faculty of Education & Psychology, Tehran, Iran

2 Professor of Knowledge and Information Science, Faculty of Education & Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: This study aimed to inform that familiarity of librarian of Iranian national library about critical theory.
Methodology: This is a descriptive study. In this study, data collection tools provided by (Hollister and Schroeder, 2014). Analysis tools are descriptive statistics and inferred statistics.
Findings: The findings showed that librarians did not have much familiarity about critical theorists (57%) but they had familiarity with social issues and critical activities related to library and information science (44%). 53 percent showed Marxist Criticism and Post Colonialism were more associated with critical theory. 51 percent of librarian had the same option in that role of libraries, the nature of librarianship, role of educational institutions and students/library users were the most important activities in critical theory related to library science.
Conclusion: The hypothesis showed that there were significant relationship between librarians and the most important activities in the library science. Discussion: Thus, this seem that all of the librarian should be familiarity with concepts of critical theory and it is necessary to include the critical theory concepts in the course of library and information science.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical theory
  • Library and Information Science
  • Librarian
  • Social Justice
  • critical activities