نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش شناخت رابطه بین سواد دیداری آرشیوداران و موفقیت شغلی آن­ها در سیمای جمهوری اسلامی ایران است.
روش: روش پژوهش پیمایشی و جامعه پژوهش شامل کارکنان آرشیوهای سیمای جمهوری اسلامی ایران به تعداد 104 نفر است. ابزار گردآوری داده­ها پرسش­نامه­های­ کیپر و همکاران (2012) و گرین­هاوس و همکاران (1990) است. آزمون آماری مورد استفاده آزمون همبستگی پیرسون بود.
یافته ­ها: شناخت و توانایی آرشیوداران سیمای جمهوری اسلامی ایران در بهره­گیری از تمامی ابعاد مختلف سواد دیداری بالاتر از سطح متوسط و در سطح قابل قبولی قرار دارد. میانگین کل سواد دیداری آرشیوداران 68/3 و بالاتر از سطح متوسط است. بیشترین میانگین مربوط به بعد توانایی تفسیر دیداری است. موفقیت شغلی آرشیوداران سیمای جمهوری اسلامی ایران در سطح متوسط رو به پایین است و بین سواد دیداری و موفقیت شغلی آن­ها رابطه معنادار وجود دارد.
نتیجه­ گیری: افزایش و ارتقاء سواد دیداری آرشیوداران باعث افزایش موفقیت شغلی آن­ها خواهد شد. این رابطه در خصوص هر کدام از ابعاد سواد دیداری نیز به تفکیک صادق است. برگزاری دوره­ها و کارگاه­های آموزش سواد دیداری برای کارکنان آرشیوهای دیداری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از پیشنهادات پژوهش حاضر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of visual literacy in the job success of the archivists of Islamic Republic of Iran Broadcasting

نویسندگان [English]

  • Nadjla Hariri 1
  • Hosnieh Sadat Mirghafoori 2

2 MA. of Knowledge and Information Science, Islamic Republic of Iran Broadcasting

چکیده [English]

Purpose: The aim of the study was to determine the relationship between visual literacy of archivists and their career success in the Islamic Republic of Iran Broadcasting.
Methods: The research method was survey and the population consisted of 104 staff of archives of Islamic Republic of Iran Broadcasting. The data gathered using questionnaires of visual literacy (capers et al, 2012) and career success questionnaires of (Green House et al, 1990). Data analysis test was Pearson correlation test.
Findings: Visual literacy of archivists of IRIB in all different aspects of visual literacy is above average and at an acceptable level. Average total mean value of visual literacy of archivists was 3.6859 and above the average. The highest mean is related to the ability to interpret visual. The job success of archivists of IRIB was below the average level, and there was a significant relationship between visual literacy and career success of archive staff.
Conclusion: Increasing of visual literacy of archives staff will increase job success of them. The relationship of each of the aspects of visual literacy with career successes were Confirmed. Visual literacy education courses and workshops for staff of visual archives of IRIB were suggested by the present study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • visual literacy
  • archivists
  • career success
  • Job success
  • Islamic Republic of Iran Broadcasting
درودی، فریبرز (1388ب). کاربرد فنون و رو ش­های مصورسازی اطلاعات و تأثیر سواد دیداری در فعالیت­های آموزشی. فصلنامه نواوری های اموزشی، 8 (30)، 105-138.
درودی، فریبرز (1388 الف). نگارش تصویری با تصویرسازی مفاهیم: بهره گیری از سواد دیداری و زبان تصویر برای درک مؤثر اطلاعات. بازیابی 2 اسفند 1393 از: مجله: مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 77، 273-288.
فهیمی فر، سپیده (1387). مشکلات و چالش های آرشیوهای دیداری و شنیداری در ایران. فصلنامه گنجینه اسناد، 70، 107- 118.
مساریس، پل (1385). ابعاد دیداری سواد رسانه­ای. ترجمه اسماعیل یزدان­پور. رسانه، 17(4 پیاپی68)، 71-84.  بازیابی 14 اردیبهشت 1394 از: http://www.magiran.com
 
Abele, A. E., & Spurk, D. (2009). The longitudinal impact of self-efficacy and career goals on objective and subjective career success. Journal of Vocational Behavior, 74(1), 53-62.
Enache, M., Sallan, J. M., Simo, P., & Fernandez, V. (2011). Career attitudes and subjective career success: tackling gender differences. Gender in Management: An International Journal, 26(3), 234-250.
Farrell, T. (2013). Measuring Visual Literacy Ability in Graduate Level Pre-Service Teachers.  Doctoral theses in Education in Curriculum and Instruction, The University of Montana.
Fransecky, R. B., & Debes, J. L. (1972). Visual Literacy: A Way to Learn--A Way to Teach. Washington, D.C.: AECT publications.
Greenhaus, J. H., Parasuraman, S., & Wormley, W. M. (1990). Effects of race on organizational experiences, job performance evaluations, and career outcomes. Academy of Management Journal, 33(1), 64-86.
Judge, T. A., Higgins, C. A., Thoresen, C. J., & Barrick, M. R. (1999). The big five personality traits, general mental ability, and career success across the life span. Personnel psychology, 52(3), 621-652.
Kleinman, E. B., & Dwyer, F. M. (1999). Analysis of computerized visual skills: Relationships to intellectual skills and achievement. International Journal of Instructional Media, 26(1), 53-69. Retrieved December 26, 2001, from EBSCOhost database (Professional Development Collection).
Kiper, Aydın, Arslan, Serhat, Kiyici, Mübin, Akgün, Özcan Erkan (2012).  Visual literacy scale: the study of validity and reliability, The Online Journal of New Horizons in Education (TOJNED), 2 (2), 37-83.
Lertwannawit, A., Serirat, S., & Pholpantin, S. (2011). Career competencies and career success of Thai employees in tourism and hospitality sector. International Business & Economics Research Journal (IBER), 8(11).
Ng, T. W., Eby, L. T., Sorensen, K. L., & Feldman, D. C. (2005). Predictors of objective and subjective career success: A meta‐analysis. Personnel psychology, 58(2), 367-408.
Schönborn, K. J., & Anderson, T. R. (2006). The importance of visual literacy in the education of biochemists*. Biochemistry and Molecular Biology Education, 34(2), 94-102.
Seibert, S. E., Kraimer, M. L., & Liden, R. C. (2001). A social capital theory of career success. Academy of management journal, 44(2), 219-237.
Simo, P., Enache, M., Sallan, J. M., & Fernandez, V. (2010). Analysis of the relation between subjective career success, organizational commitment and the intention to leave the organization. Transylvanian Review of Administrative Sciences, (29E), 144-158.
Stokes, S. (2002). Visual literacy in teaching and learning: A literature perspective. Electronic Journal for the Integration of technology in Education, 1(1), 10-19.
Traavik, L. E., & Richardsen, A. M. (2010). Career success for international professional women in the land of the equal? Evidence from Norway. The International Journal of Human Resource Management, 21(15), 2798-2812.
Valcour, M., & Ladge, J. J. (2008). Family and career path characteristics as predictors of women’s objective and subjective career success: Integrating traditional and protean career explanations. Journal of Vocational Behavior, 73(2), 300-309.