نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا و بورسیه و عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

2 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

3 دانشیار، مدیر گروه و عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

4 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش شناسایی تفاوت‌های موجود میان شیوه استناددهی و نوع مدارک مورد استناد در حوزه‌ی هنر، به‌ویژه نقاشی است.
روش‌شناسی: روش این پژوهش ترکیبی است. بخش کمّی پژوهش، شامل روش‌های پیمایش توصیفی، پیمایش در متون و منابع و تحلیل محتوای کمّی است و بخش کیفی شامل تحلیل محتوای کیفی، روش کتابخانه‌ای و مصاحبه کیفی است. جامعه پژوهش اعضای هیئت علمی گروه نقاشی دانشگاه‌های هنر سطح شهر تهران است که طی سال‌های 1384-1394 دارای تولیدات علمی بودند.
یافته‌ها: مهم‌ترین مدارک برای استناددهی توسط هنرمندان رشته نقاشی، کتاب فارسی، کتاب انگلیسی، مقاله مجله فارسی و وب سایت‌ها هستند.
نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از آن است که استنادهای رسمی در حوزه هنر رایج نیست بلکه استنادها از نوع پنهان هستند. همچنین به لحاظ متفاوت بودن نوع منابع اطلاعاتی، عمر منابع اطلاعاتی و نیز استفاده از استنادهای پنهان استناددهی در این حوزه بسیار متفاوت‌تر از سایر حوزه‌ها است. همچنین نتایج نشان داد میان نظرات افراد نمونه هدفمند، در خصوص انواع مدارک مورد توجه برای استناددهی با آنچه که در رزومه‌هایشان دیده می‌شود، تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Citing and citations Issues in the assessments of Art: Challenges and Problems: Case Study Painting

چکیده [English]

Objective: Art (especially in the field of painting) because of the very different nature has the different citation behavior compare to other fields. The main objective of this study was to identify the differences between  citation and cited references in the Art , particularly in the field of painting.
Method: In this study, we used mixed method. For quantitative section , survey methods, survey in literatures and quantitative content analysis is used and for the qualitative section, it was used qualitative content analys, interview and library method. The study population consisted of faculty members painting art universities in Tehran who have been published scientific production during the years 1384-1394. The resumes of the individuals and the related texts and electronic resources are another part of population. To analyze the data SPSS software is used.
Findings: The most important document for citing are Persian books, English books, Persian articles and websites.
Results:The results indicate that official citations in the field of art (painting) are not common but citations are hidden and concealed. Also different in terms of the type of information resources, information resources life, how to use the information sources cited and the use of hidden citations in this area is very different from other areas.Also there was a significant differences among the comments of individuals targeted, what is seen in résumé.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hidden citation
  • Artistic influence
  • citation In art
Abe, Kanako, Elgammal, Ahmed & Saleh, Babak. (2013). An Early Framework for Determining Artistic Influence. ICIAP.198-207
Cullars, John (1992). Citation characteristics of Monographs in the Fine Arts. The Library Quarterly: Information, Community, Policy,3, 325-342.
Frank, P. (1999).Student artists in the library: An investigation of how they use general academic libraries for their creative needs. The Journal of Academic Librarianship.25, 445–455.
Garfield, Eugene (1981). Works of Art at ISI: Jennifer Bartlett’s “In the Garden” and “interpretations” by Handel Evans.Essays of an information Scientist,5,p.207-212.
Garfield, Eugene (1982).Art and Humanities Journals differ from Natural and Social siences Journals but their similarities are Surprising.Essays of an information Scientist,5,p.761-767.
Ozenc Ucak, Nazan(2010). Information use in Art: A citation analysis of sources used in Art Theses in turkey. The journal of Academic librarianship, 37, P.77-81.
Shiffrin, Richard M.; Borner, Katy (2004). Introduction. In: Mapping Knowledge Domains, PNSA,101, Suppl.1,p.5183-5185. [Online]. Available at: www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0307852100, visited:2015-04-25.