نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس مسئول بخش اسناد کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت امنیت ساختمان و نگهداری منابع و اطلاعات در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان و مقایسه آن با برخی کتابخانه­های ایران و جهان انجام شده است.
روش­ شناسی: داده­ها از طریق مشاهده محیط و امکانات این کتابخانه و مصاحبه با مسئولین و کارمندان هر بخش، و ارسال پرسشنامه­ای با سوالات باز برای مسئولین سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، کتابخانه کنگره و کتابخانه بریتانیا و مطالعه سایت این مراکز اطلاعاتی جمع آوری شده است. در نهایت برای ایجاد بینشی دقیقتر، به مقایسه امکانات و شرایط این کتابخانه با کتابخانه ملی ایران، کتابخانه کنگره و بریتانیا پرداخته شده است.
یافته ­ها: در این پژوهش، گزارشی از منابع موجود در کتابخانه و فعالیت­های کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، کتابخانه کنگره و کتابخانه بریتانیا برای حفاظت از مجموعه­ها و منابع اطلاعاتی ویژه ارائه و راهکارها و خط مشی­ها و محدودیت­های موجود برای حفظ امنیت اطلاعات در راستای جلوگیری از سرقت، آسیب­های اجتماعی و روانی و ... بیان شده است.
نتیجه­ گیری:  این پژوهش نشان داد که کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان تا رسیدن به سطح ایده­آل فاصله دارد و در کتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان معیارها و استاندارها بطور کامل رعایت نشده است. کتابخانه­ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان باید اقدام به تدوین برنامه بلند مدت که حاوی روش­های کاهش آلودگی، کنترل درجه حرارت و رطوبت نسبی، صحافی و مرمت، اسیدزدایی و عوامل کنترل بیولوژیکی است در این مجموعه باارزش نماید و در این زمینه می­توان از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران کمک و راهنمایی گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation into the security of the building and protection of the sources and information at the central library and documents center of University of Isfahan and comparison with some Iranian and foreign libraries

نویسندگان [English]

  • Mitra Pashootanizadeh 1
  • Maryam Akbari 2

1 Assistant professor, Department of Knowledge and Information science. University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Expert of central library and documents center in university of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: The main purpose of this research is to determine the security of the building and protection of the sources and information at the central library and documentation center of University of Isfahan and comparison with some Iranian and foreign libraries (the national library of Iran, the library of congress and the British library). The following subsidiary goals are pursued to attain the mentioned purpose:
1.    To determine the status of the security system in order to prevent the present sources at the central library and documentation center of University of Isfahan from attack and physical damage.
2.    To identify necessary training which has been taught for the staff and service workers at the central library and documentation center of University of Isfahan for protection and maintenance the sources, cleaning and getting responses to accidents such as fire and flood.
3.    To identify vital ideas which have been thought in the library building for the safety of the staff and users in the central library and documentation center of University of Isfahan.
4.    To determine the status of building security and protection the sources and information at the national library of Iran.
5.    To determine the status of building security and protection the sources and information at the library of congress and the British library.
Methodology: The present research which has been done using the descriptive survey is practical from the point of the view of the goal. In other words, the information had been provided regarding security status, protection and maintenance of the building and the central library complex and its different sections at University of Isfahan. Also, this information had been collected by interview with the chancellor of the University of Isfahan, supervisors, observation of the surrounding library and its equipment, studying the bylaw of protection and maintenance of the sources, equipment and surrounding libraries of the University of Isfahan. The information from the central library of University of Isfahan has been collected with the permission of the director of public relations and the administrator of the central library and documentation center of University of Isfahan. In the second part, the information relating to the national library of Iran, the library of congress and the British library is obtained. The information had been carried out by studying the handbooks existing at the websites of the libraries of the national library of Iran, the library of congress and the British library and interview with Reza Shahabi (the vice chancellor for research, planning and technology of the national library of Iran) and also sending questionnaire with five open questions to the administrators of the library of congress and the British library via E-mail.
Findings: Results of the research are divided into five general categories based on the collected information for every four libraries and they are shown in Table 1 in order to compare easily. The five categories are defined as follows:
1.    Protection and maintenance of information in physical scope
2.    Protection and maintenance of information in digital domain
3.    Security system for preventing the sources from damage
4.    Training the staff to protect and maintain the sources
5.    Safety of the staff and users
Discussion: The complex of the central library and documentation center of university of Isfahan like the world's great libraries has considered making different groups of library materials electrical. Also, no action has yet been taken in making archival materials such as newspapers, magazines and audiovisual materials electrical. Collections of books in the library are not well-suited and also cleaning of floors, stacks and books in the library is done by workers who have been not trained. In addition, no usage of pesticide, refurbishment and control on light, temperature and humidity have been carried out on the valuable complexes. None of the mentioned tips is done according to the bylaw which is compatible with the standards of the national library of Iran. The central library and documentation of University of Isfahan did not regard the rest of security tips about the field of preserving sources, information security and training the staff in comparison with the national library of Iran, the library of congress and the British library. Summarily, it could be stated that there is a considerable distance to reach the ideal acceptable status and the criteria and standards have not been regarded completely in the central library of University of Isfahan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information security
  • protection of information resources
  • limitations
  • Academic libraries
  • Central Library and Document Center of University of Isfahan
Amiri, M. R. (2004). collaboration in writing: methods and benefits. Ketabe mah Kolyat, 84(7), 32-35.
Batagelj, V., Mrvar, A., & De Nooy, W. (2005). Exploratory social network analysis with Pajek. Cambridge University Publishing Group.
Borgatti, S. P. (2002). NetDraw software for network visualization. Lexington, KY: Analytic Technologies, 95.
Borgatti, S. P., Everett, M. G., & Freeman, L. (1999). Ucinet: Software for social network analysis. Analytic Technologies”(http://analytictech. com/).
Danesh, F., Soheili, F., & Mesrinezhad, F. (2009). Drawing a scientific map of medical researchers using Hist cite software: case study in Isfahan University of Medical Sciences. Informology, 24(6), 59-81.
Dhawan, S., Gupta, B., Kumar, A., Bansal, J., & Gupta, R. (2017). Comparative performance evaluation of Six Haryana State Universities in S&T research: a bibliometric study 2006-15.
Fattahi, R., Danesh, F., & Soheili, F. (2011). A Survey on the Global Status of Scientific outputs  of Ferdowsi University of Mashhad during 1990-2010 at the Web of Science with the aim of mapping the science map of this university. Library and Information Science Reseach, 1(1), 175-196.
Galyani-Moghaddam, G., & Taheri, P. (2015). Mapping co-authorship network and scientific collaborative coefficient of Iranian researchers in the field of aerospace in the Science Citation Index to 2014. Knowledge Studies, 1(3), 23-42.
Glänzel, W., & Schubert, A. (2005). Analysing Scientific Networks Through Co-Authorship.[w:] Moed H. F., Glänzel W., Schmoch U. Handbook of Quantitative Science and Technology Research. In: Kluwer Academic Publishers.
Hanneman, R. A., & Riddle, M. (2005). Introduction to social network methods.
Hasanzadeh, M., Baghai, S., & Nouruzichakoli, A. (2008). Co-authorship in Iranian articles published in ISI journals and their impact on the amount of citations to those articles. Science and Technology Policy, 4(1), 11-19.
Horri, A. (1993). A review of information and information science. Tehran: Nashre Ketabkhaneh.
Jafarzadeh, S. (2012). Measuring the Scientific Outputs of Shahid Chamran University researchers at the Web of Science between 1990 and 2011 on the basis of scientometrics and with emphasis on the  analysis of their co-authorship networks. (Master), Shahid Chamran,
Katz, J. S., & Martin, B. R. (1997). What is research collaboration? Research policy, 26(1), 1-18.
Liu, X., Bollen, J., Nelson, M. L., & Van de Sompel, H. (2005). Co-authorship networks in the digital library research community. Information processing & management, 41(6), 1462-1480.
Mohammadian, S., & Vaziri, E. (2017). Analysis and Visualization of Scientific Collaboration of Iran Universities of Medical Sciences Using Social Network Analysis Metrics Based on Web of Science Database. Payavard Salamat, 11(1), 43-56.
Moradi Moghadam, H., Davarpanah, M. R., & Dayani, M. H. (2015). The Study of Iran's Scientific Growth Model after the Islamic Revolution in Iran: Field of Science. Library and Information Science Reseach, 5(1).
Nabavi, A. (2012). Evaluation of scientometrics performance of the faculty members of Zanjan University based on the documents indexed in the Science Citation database o from 2001 to 2010. (Master), Kharazmi,
Newman, M. E. (2004). Coauthorship networks and patterns of scientific collaboration. Proceedings of the national academy of sciences, 101(suppl 1), 5200-5205.
Noruzi, A., & Velayati, K. (2009). Scientific Collaboration: Sociology of Scientific Cooperation. Tehran: Chapar.
Osareh, F. (2009). Book Review of scientific collaboration, sociology of scientific colaboration. Ketabe mah Kolyat(143), 21-23. (In Persian)
Osareh, F., Heidari, G., Zare, f., & Hajzeinolabedini, M. (2009). From bibliometrics to webometrics... Tehran: Ketabdar. (In Persian)
Osca-Lluch, J., Velasco, E., López, M., & Haba, J. (2009). Co-authorship and citation networks in Spanish history of science research. Scientometrics, 80(2), 373-383.
Rahimi, M., & Fattahi, R. Scientific collaboration and information production: a glance at concepts and current models of co-authorship. National Studies on Librarianship and Information Organization, 18(3).
Sajadian, M., & Mohammadi, A. (2016). Analyzing and mapping the network of scientific co-authorship and collaborative network of articles presented at the 14th, 15th and 16th Marine Industry Conferences. Paper presented at the Marine industries, Kish.
Soheili, F., Osareh, F., & Farajpahloo, A. (2014). Social Network Analyses of Information Science Researchers Co-authorship. Iranian Journal of Information Processing and Management, 29(1), 191-210.
Sun, L., & Rahwan, I. (2017). Coauthorship network in transportation research. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 100, 135-151.
Wang, T., Zhang, Q., Liu, Z., Liu, W., & Wen, D. (2012). On social computing research collaboration patterns: a social network perspective. Frontiers of Computer Science, 6(1), 122-130.
Wasserman, S., & Faust, K. (1994). Social network analysis: Methods and applications (Vol. 8): Cambridge university press.
Yin, L.-c., Kretschmer, H., Hanneman, R. A., & Liu, Z.-y. (2006). Connection and stratification in research collaboration: An analysis of the COLLNET network. Information processing & management, 42(6), 1599-1613.
Zare, V., Jafarzadeh, R., & Khodapanah, T. (2016). An overview of the foundations of social networks analysis and co-author networks. Depiction of Health, 7(3), 61-66.