نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشجوی دکتر کتابداری پزشکی

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر عبارت است از بررسی زیرساخت‌های اشتراک دانش در دانشگاه شهید چمران اهواز از دیدگاه جامعه علمی این دانشگاه یعنی اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی.
روش‌شناسی:. تحقیق حاضر از نوع توصیفی بود که به روش پیمایشی صورت گرفت. جامعه تحقیق را کلیه اساتید دانشگاه شهید چمران که در مجموع 535 نفر می‌باشند، و دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشگاه به تعداد 6000 نفر تشکیل می‌داد. انتخاب جامعه نمونه با روش تصادفی طبقه‌ای به تفکیک جنسیت و دانشکده صورت گرفت و تعداد آن با استفاده از جــدول گرجسی - مورگان مشخص شد. بر این اساس، جمعیت نمونه برای اعضای هیأت علمی برابر با 225 نفر و برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی 361 نفر بود. به منظور بررسی وضعیت زیرساخت‌های موجود با ساخت مقیاسی از نوع لیکرت، و با استفاده از طیف پنج گزینه‌ای یعنی از 1 تا 5 بر مبنای یافته‌های پژوهش پورسراجیان، اولیاء و سلطانی علی‌آبادی (1392) و پرسشنامه‌ی سلیمان‌پور (1394) تدوین شد که داده‌های لازم به وسیله آن گردآوری شد.
برای قضاوت در مورد مطلوبیت زیرساخت‌های موجود بر اساس طیف بازرگان و همکاران (1386) عمل شد که مطابق این طیف از 1 تا 33/2 را نامطلوب، از 34/2 تا 67/3 را نسبتاً مطلوب و از 68/3 تا 5 را مطلوب ارزیابی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of Knowledge Sharing Infrastructure in Shahid Chamran University in views of the Faculty Members and Graduate Students of This University

نویسندگان [English]

  • samira soleimanpour 1
  • Abdolhossein Farajpahlou 2
  • Hossein Dehdarirad 3

1 MLS, Student, Department of Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

2 Professor, Department of Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

3 PhD Candidate of Medical Library and Information Science, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to investigate the views of the faculty members and graduate students of Shahid Chamran University of Ahvaz on the knowledge sharing infrastructure in this university.
Methodology: As a descriptive study, it was focused on a survey that was taken from a study by Pourserajian, Olia and Soltani Abadi (2013) as well as Soleimanpour (2015) and was used as the data collection tool. The research population consisted of all the faculty members and the graduate students of the SCU, of which 204 and 320 were selected respectively by stratified random sampling divided by gender as well as by faculty.
Findings: The findings of the study revealed a consensus among faculty members and students about the existence of five basic components of knowledge sharing, i.e., information and communication technologies, management strategies, structural-administrative factors, cultural structure and human factors. However, in details, there were some differences between the faculty members and the graduate students in regards with the components of these infrastructures.
Conclusion: The results of this study indicated that at the time of the study, the state of knowledge sharing infrastructure in Shahid Chamran University was somehow moderate, meaning that if the implementation of knowledge management in this university is taken more serious by both, the university officials and the KM Center of Excellence based at this university, the KM practice will be a relative success here.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge sharing
  • Shahid Chamran Uni
  • barresi
اسماعیل­پناه، فرشاد، خیاط مقدم، سعید (1392). بررسی وضعیت موجود اشتراک­گذاری دانش بین اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها (مطالـعه موردی دانشگاه آزاد اسـلامی مـشهـد). مدیریت بهره­وری، 26: 43- 68.
بازرگان، عباس، حجازی، یوسف و اسحاقی، فاخته (1386). فرایند اجرای ارزیابی درونی در گروه‌های آموزشی دانشگاهی (راهنمای عملی)، چ 2، تهران: نشر دوران.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت متن سند نهایی چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران دسترس پذیر در: www.dolat.ir
پورسراجیان، داریوش، اولیا، محمد صالح، سلطانی­علی­آبادی، مژگان (1392). تعین و اولویت­بندی موانع به اشتراک‌گذاری دانش در دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی امام جواد (ع). فصلنامه تخصصی رشد فناوری، 9 (34).
تاجداران، منصور، رضایی شریف‌آبادی، سعید، رفوآ، شبنم (1392). بررسی میزان رعایت مؤلفه‌های زیرساخت‌های اشتراک دانش در صنعت بیمه ایران. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 5 (2): 61-82.
جاشاپارا، آشوک، ترجمه مصطفی کاظمی، مرجان فیاضی و مجتبی کفاشیان (1388). رویکردی منسجم در مدیریت دانش. تهران: شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر.
جعفرزاده کرمانی، زهرا (1390). عوامل مؤثر بر رفتار اشتراک دانش اعضاء هیأت علمی رشته کتابداری و اطلاع­­رسانی در ایران و ارائه الگوی پیشنهادی. پایان­نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
رهنورد، فرج­اله، صدر، فاطمه (1388). رابطه ادراک فرهنگ تسهیم دانش کارکنان با عوامل سازمانی در دستگاه­های دولتی. نشریه فراسوی مدیریت. 2(8): 51-74.
سلیمان­پور، سمیرا (1394). بررسی وضعیت اشتراک دانش و عوامل مؤثر بر آن در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 93 - 94 به منظور ارائه راهکارهایی برای پیاده­سازی سازوکارهای عملی اشتراک دانش در این دانشگاه. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی.
علی پور درویشی، زهرا (1391).  ارائه مدل عوامل مؤثر بر تسهیم دانش گروه‌های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی (پیمایشی پیرامون واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات) 
فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، 10 (بهار 1391) : 91 .
مانیان، امیر، میرا، سید ابوالقاسم، کریمی، احسان (1390). بررسی شاخص­های مؤثر بر تسهیم دانش در میان دانشجویان دوره­های آموزش الکترونیکی (مطالعه موردی: مرکز آموزش­های الکترونیکی دانشگاه تهران). پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 27 (1): 47- 65.
نعمتی انارکی، لیلا، نوشین فرد، فاطمه (1392). اشتراک دانش و فرهنگ سازمانی در میان اعضای هیأت علمی رشته پزشکی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 25 (4): 129- 143.
نعمتی­انارکی، لیلا، نوشین­فرد، فاطمه، باب الحوائجی، فهیمه، اباذری، زهرا (1392). عوامل فردی مؤثر بر اشتراک دانش میان اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی. مدیریت اطلاعات سلامت. 10 (5): 714- 725.
Chin, Wei Chong, Yee, Yen Yuen, Geok, Chew Gan (2013). Knowledg Sharing of Academic Staff: A Comparison Between Private and Public Universities in Malaysia. Library Review, 63) 3): 203 - 223.
Fullwood, Roger, Rowley, Jennifer, Delbridge, Rachel (2012). Knowledge Sharing Amongst Academics in UK Universities. Journal of Knowledge Management, 17 (1): 123- 136.
Ghadirian, Hajar, Fauzi Mohd Ayub, Ahmad, Silong, Abu Daud, Binti Abu Bakar, Kamariah, Hossein Zadeh, Ali Mohammad (2014). Knowledge Sharing Behaviour Among Students in Learning Environments: A Review of Literature. Asian Social Science, 10(4): 38- 45.
Isika, Nwakego Ugochi, Ismail, Maizatul Akmar, Ahmad Khan, Ali Fauzi (2012). Knowledge Sharing Behavior of Postgraduate Student in University of Malaya.The Electronic Library, 31(6): 713 – 726.
King, (1999). Knowledge Management: applying manufacturing theory in knowledge – based industries. Management Accounting. 77 (3).
Sohil, sadiq, Daud, Salina (2009).Knowledge Sharing in Higher Education Institution Perspectives From Malaysia.The Journal of Information and Knowledge Management, 32 (2): 125- 142.
Ting Jer Yuen, M. Shaheen Majid (2006). Knowledge Sharing Patterns of Undergraduate Students in Singapore. Library Review, 56(6): 485- 495.
Yu Cheng, Ming, Yin Ho, Jessica Sze, Lau, Pei Mey (2009). Knowledge Sharing in Academic Institution: a Study of Multimedia University Malaysia. Electronic Journal of Knowledge Management, 7(3): 313- 324.