نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، (نویسنده مسئول)/ mhd_moradi@um.ac.ir

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه آزاد اسلامی مشهد/ zk.marandi@yahoo.com

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد/mohseni_iman@yahoo.com

چکیده

هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت دانش شخصی و عملکرد شغلی حسابداران سعی دارد نقش و میزان تاثیرگذاری مدیریت دانش شخصی را بر روی عملکرد شغلی حسابداران سازمانهای مختلف بررسی نماید.
روش: این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری آن شامل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه های سطح شهر مشهد و گروه نمونه حاوی تعداد 208نفر بود و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه خودارزیابی مدیریت دانش شخصی دورسی ، پرسشنامه محقق ساخته عملکرد زمینه ای و وظیفه ای حسابداران استفاده شد. همچنین به جهت آزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی و رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار  spss نسخه 16 بهره گرفته شد.
یافته ها: نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین مهارت مدیریت دانش شخصی و دو بعد عملکرد شغلی وظیفه ای و زمینه ای حسابداران ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.
نتیجه گیری: از نتایج حاصل شده چنین استنباط می شود که تلاش دانشگاه ها و سازمان ها در جهت ارتقای هر چه بیشتر مهارت مدیریت دانش شخصی، گام شایان توجهی در راستای بهبود کیفیت خدمات ارائه دهنده اعضای حرفه حسابداری ایفا می نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Personal Knowledge Management and accountants Job Performance

نویسندگان [English]

  • mahdi moradi 1
  • zakiyeh marandi 2
  • iman mohseni 3

چکیده [English]

Purpose: The present study attempted to investigate the relationship between the personal knowledge management and job performance of accountants, and tried to examine the role and influence level of personal knowledge management on the accountants’ job performance of different organizations.
Methodology: This research is a descriptive and correlational study. The statistical population consisted of master- degree students in accounting at the Universities of Mashhad and the sample group consisted of 208 people. To collect the data, Dorsey’s personal knowledge management self-assessment questionnaire, and contextual and task performance researcher-made questionnaire were used. Also, for testing hypotheses, correlation analysis and linear regression was applied using SPSS software version 16.
Findings: The results of the study showed positive and significant relationship between personal knowledge management skill and two dimensions of accountants’ task and contextual job performance.
Conclusion: It is concluded that the efforts of universities and organizations to further enhance the knowledge of personal knowledge management is an important step in improving the quality of the services provided by the members of the accounting profession.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Personal knowledge management
  • job performance
  • Task performance
  • Contextual Performance
براتی احمدآبادی، هاجر، عریضی، حمیدرضا،­­و نوری، ­ابولقاسم.(1389).­رابطه بین جو سازمانی و وجدان کاری با عملکرد شغلی. فصلنامه روان شناسی کاربردی،4(1)،81-65.
برزه کار، حسین، کاشانیان فر، سیما ،­و سادات، یوسف.(1390).بررسی میزان بهره گیری از مدیریت دانش شخصی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده فنی مهندسی دانشگاه الزهرا. فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت ایران، 7(1)،18-12.
جعفری، مصطفی، اخوان، پیمان ، حسنوی، رضا ، و اباصلتیان، علی. (1391).­بررسی ارتباط ویژگی های روانشناختی افراد با ابعاد مدیریت دانش شخصی. دوفصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین،4(2)، 21-1.
زوارقی،­ رسول (1386). ­چشم­اندازی بر مدیریت دانش شخصی: راهبردها، ابزارها و مهارتها. کنفرانس مدیریت دانش.
سعادت، اسفندیار (1380). مدیریت منایع انسانی. تهران: سمت.
محمدی، مهدی، ساکتی، پرویز و باقری، امین (1392). خود راهبری و مدیریت دانش فردی مدیران. دو فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین، 5(21): 125-107.
Agnihotri Raj, & Marvin D. Troutt. 2009. The effective use of technology in personal knowledge management: a framework of skills, tools and user context. Personal knowledge management,33(2),329-342.
Avery S., Brooks, R. Brown, J., Dorsey,P.& OConner,M.(2001). Personal knowledge management:framework for integration and partnerships. In Annual Conference of the Association of Small Computer Users in Education (ASCUE). ASCUE: Myrtle Beach, SC.
Bhatt, Ganesh D.­(2000).Organizing knowledge in the knowledge development cycle. journal of  knowledge management ,4(1), 15-26.
Borman, Walter C. & Motowidlo, Stephan J.­(1997) Task Performance and Contextual Performance: The Meaning for Personnel Selection Research, Human Performance, 10(2), 99-109
Cheong, Ricky K. F. & Tsui, Eric .(2010). The Roles and Values of Personal Knowledge Management: an Exploratory Study.Journal of Information and Knowledge Management System (VINE), 30(2), 204-227.
Chi, H. K., Yeh, H. R., & Chiou, C. Y. (2008). The mediating effects of internal marketing on transformational leadership and job performance of insurance salespersons in Taiwan. The Business Review, 11(1), 173-180.
Conway, James M.­(1999). Distinguishing Contextual Performance From Task Performance for Managerial Jobs. Journal ­of Applied Psychology 84(1),3-13.
Darvish, Hassan, Ahmadnia, Hadi & Qryshyan, Seyed Ali.(2013). Studying the Personal Knowledge Management Profile: a Case Study at Payame Noor University.Economic Insights – Trends and Challenges 2(4),1-12.
Diallo, Amadou, & Thuillier, Denis. (2005). The Success of International Development Projects, Trust and Communication: an African Perspective,International Journal of Project Management 23(3), 237-252.
Doong, Her-Sen, & Wang, Hui-Chih. (2008). Predictors of diverse usage behaviour towards personal knowledge management systems. Personal knowledge management ,33(2), 316-328.
Dorsey PA. (2001). Personal knowledge management: edu-cational framework for global business. Tabor School ofBusiness, Millikin University. [10 Aug 2008].
Drucker PF. (1968). The Age of Discontinuity. Harper & Brothers: New York, NY.
Griffin, Mark A, Neal, Andrew & Neale, Matthew. (2000). The contribution of task performance and contextual performance to effectiveness: Investigating the role of situational constraints. Applied Psychology: An International Review, 49(3), 517-533.
Jafari,Mstafa, Akhavan, peyman & Nikookar, Mohadeseh.­(2013). Personal Knowledge Management and organization’s competency: a service organization case study. Education, Business and Society ,6(3),181-194.
Katz, D., & Kahn, R. L. (1966). The social psychology of organizations. New York:Wiley.
Kuzu, omür Hakan, & ozilhan, Derya. (2014). The Effect of Employee Relationships and Knowledge Sharing on Employees’ Performance:Abstracts An Empirical Research on Service Industry. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 109,1370-1374.
Kwong, Jessica Y.Y, &  Fanny M cheung.­(2003). Prediction of Performance Facets Using Specific Personality Trait in the Chinese Context. Journal of vocational behavior, 6(4), 45-61.
Liaw,­Shu-Sheng, Chen, Gwo-Dong, &Huang, Hsiu-Mei. (2008).“Users’ attitudes toward web-based collaborative learning systems for knowledge management”. Computers and Education, 50(3),  950-61.
Mittal, Monika.(2008).Personal Knowledge Management. A Study Of  knowledge Behavior Of  Academicians. Journal Of information & knowlwdge management, 7(2), 93-100.
Pauleen, David. (2009). Personal knowledge management: putting the “person” back into the knowledge equation.Online Information Review, 33(2), 221–224.
Peng, Yu-Ping. (2014). Job satisfaction and job performance of university librarians:A disaggregated examination. Library & Information Science Research, 36, 74–82.
Razmerita, Liana, Kirchner, Kathrin & Sudzina, Frantisek.­(2009). Personal knowledge management The role of Web 2.0 tools for managing knowledge at individual and organizational levels. Personal knowledge management, 33(6),1021-1039.
Rich, Bruce Louis, Lepine, Jeffrey A., & Crowford, Eean R.(2010).Job engagement: Antecedents and effects on job performance. Academy of Management Journal, 53(3), 617–635.
Roth, Philip L, Purvis, Kristen L., & Bobko, Philip. (2012). A Meta-Analysis of Gender Group Differences for Measures of Job Performance in Field Studies.Journal of Management , 38(2), 719-739.
Rotundo, Maria, & Paul R. Sackett. (2002). Task The Relative Importance   of Task, Citizenship,    and Counterproductive Performance to Global Ratings of Job Performance: A Policy-Capturing    Approach.Journal of Applied Psychology87(1), 66-80.
Smith, Gene. (2005). Communication Skills are Critical for Internal Auditors.Managerial Auditing Journal , 20(5), 513-519.
Tseng, Shu-Mei, & Huang, Jiao-Sheng. (2011). The correlation between Wikipedia and knowledge sharing on job performance. Expert Systems with Applications, 38(5), 6118-6124.
Verma, Sweta. (2009). Personal Knowledge Management : A Tool to Expand Knowledge about Human Cognitive Capabilities. International Journal of Engineering and Technology,1(5),435-438.
Wright, Kirby. (2005). Personal knowledge management: supporting individual knowledge worker performance.Knowledge Management Research and Practice, 3(3), 156–165.
Zhuang, Shuying.(2013). Personal Knowledge Management and M-learning in the Learning Society. International Conference on Science and Social Research,101-105.
Zumitzavan, Vissanu, Mumi, Atthaphon & Intrama, Varit. (2013). The Enhancement of Organisational Performance by Realising Personal Knowledge Management and Leadership Styles: A Case of Hospitals in Thailand. International Journal of the Computer, the Internet and Management, 21(2), 56-61.