نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهوازrezamokhtarpour@gmail.com

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نورkhasseh@gmail.com

چکیده

هدف: در این پژوهش، با روش جدیدی به نام طیف سنجی سال انتشار مآخذ، مهم­ترین آثار تاریخی در حوزه روش پژوهش با رویکردی علمی،موردبررسی و تحلیل قرارگرفته است.
روش: این پژوهش از نوع مطالعات علم سنجی می­باشد. داده­های اولیه این پژوهش از وبگاه علوم استخراج گشته­اند. به همین منظور، ارجاعات استفاده­شده در کلیه مقالاتی که در مجلات هستۀ روش پژوهش از سال 1980 تا 2014 به چاپ رسیده­اند موردبررسی قرار گرفت. داده­های اصلاح شده با استفاده از برنامه نرم افزاری مختص RPYS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ­ها: توزیع تعداد مآخذ موجود در رکوردهای حوزۀ روش پژوهش بر اساس سال انتشار آن­ها نشان می­دهد در بازۀ زمانی 1900 تا 1980، این حوزه شاهد نُه جهش مهم بوده است که به ترتیب در سال­های 1910، 1927، 1934، 1938، 1951، 1960، 1965، 1967، و 1979 روی داده است.یافته­های پژوهش، از تأثیرپذیری قابل­ملاحظه سیر تاریخی مباحث روش پژوهش از مطالعات حوزه روانشناسی (به ویژه،کاربرد آمار در علم روان­شناسی) حکایت دارد.
نتیجه ­گیری: نتایج حاکی از آن است که سهم مقالات از کل منابع پرارجاعِ معرفی­شده، 12 به 7 (12 عنوان مقاله، 7 عنوان کتاب) است که این می­تواند به منزله آن باشد که تأثیرگذاری مقالات در شکل­گیری خاستگاه تاریخی مباحث روش پژوهش، به مراتب بیش از کتاب بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tracing the Historical Origins of Research Methodology Issues through Referenced Publication Years Spectroscopy (RPYS)

نویسندگان [English]

  • Reza Mokhtarpour 1
  • Aliakbar Khasseh 2

چکیده [English]

This study, using a new method called Referenced Publication Years Spectroscopy (RPYS), examines the most important historic works written in the area of research methodology. Preliminary data of this study have been extracted from Web ob Science database through scientomerics methods. For this purpose, the references used in all the papers in the core journals in this field since 1980 to the end of 2014 were studied. Distribution of resources in the area of research methodology based on the publication year indicates that this field of study, during time interval 1900 to 1980, has seen 9 major mutations, respectively, in the years 1910, 1927, 1934, 1938, 1951, 1960, 1965, 1967, and 1979. The findings suggest a considerable influence of psychological studies (in particular, the application of statistics in psychology) on historical topics of research methodology; So that, 4 out of 5 sources related to the period 1900 to 1940, are written straight by the experts of psychology, with an emphasis on improving statistical methods and applying them in different researches. The results revealed that the share of articles out of total referred resources works presented, compared to books, was 12 to 7 which could direct us to this point that, the impact of articles in shaping the historical origins of the research methodology topics was more colorful than books.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research Methodology
  • Scientomerics
  • Referenced Publication Years Spectroscopy
  • RPYS
حسنی، حسین (1389). درآمدی به روش­شناسی تلفیقی درپژوهش­های میان­رشته­ای علوم اجتماعی، فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی. 4 (3): 137-153.
حسینی، مهدی؛ فتاحی، رحمت الله؛ دیانی، محمدحسین (1391). کاربرد مدل سازی معادله ساختاری در پژوهش­های کتابداری و اطلاع رسانی: ساخت و آزمون نظریه­ها. کتابداری و اطلاع رسانی، 57 (1): 33-62.
سهیلی، فرامرز و خاصه، علی اکبر (1394). بررسی خاستگاه­های تاریخی رفتار اطلاعاتی با استفاده از رویکرد نوین طیف سنجی سال انتشار مآخذ. پردازش و مدیریت اطلاعات. 31 (1): 3- 26.
Bales, R. F., & Cohen, S. (1979). Symlog: A System for the Multiple Level Observation of Groups. New York: FreePress.
Barth, A., Marx, A., Bornmann, L., & Mutz, R. (2014). On the origins and the historical roots of the Higgs boson research from a bibliometric perspectivee. European Physical Journal-Plus, 129 (111): 1-13.
Borenstein, M. (1999), Jacob Cohen, PhD, 1923-1998. Archives of General Psychiatry, 56 (6): 581.
Cronbach, L. J. (1989). In G. Lindzey, ed. A history of psychology in autobiography, 8:64–93. Stanford, California: Stanford University Press.
Comins, A. J. and Hussey, T. W. (2015). Compressing multiple scales of impact detection by Reference Publication Year Spectroscopy. Journal of Informetrics, 9(3): 449-454.
Comins, A. J. and Hussey T. W. (2015). Detecting seminal research contributions to the development and use of the global positioning system by reference publication year spectroscopy. Scientometrics, 104: 575–580
Garfield, E. (1969). Essays of an Information Scientist. Current Contents, 1, 43–46. Reprinted from: American Documentation, 14: 289–291.
Glaser, Barney G. and Strauss, Anselm L. (1967). The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. Chicago: Aldine
Haggbloom S.J. (2002). The 100 most eminent psychologists of the 20th century. Review of General Psychology, 6 (2):139–152.
Marx, W., & Bornmann, L. (2014).Tracing the origin of a scientific legend by reference publication year spectroscopy (RPYS): the legend of the Darwin finches. Scientometrics, 99(3): 839-844.
Marx, W., Bornmann, L., Barth, A., & Leydesdorff, L. (2014). Detecting the historical roots of research fields by reference publication year spectroscopy (RPYS). Journal of the Association for Information Science and Technology, 65(4): 751–764. 
Leydesdorff, L., Bornmann, L., Marx, W., and Milojevič, C. (2014). Referenced Publication Years Spectroscopy applied to iMetrics: Scientometrics, Journal of Informetrics, and a relevant subset of JASIST. Journal of Informetrics, 8(1): 162-174.
Lovie, Sandy and Lovie, Pat (2010). Commentary: Charles Spearman and correlation: a commentary on ‘The proof and measurement of association between two things. International Journal of Epidemiology, 39:1151–1153.
Rogers, Everett (1994). A History of Communication Study: A Biological Approach. NY: The Free Press.
Seeger, J. A. (1983). No Innate Phases in Group Problem Solving. Academy of Management Review, 8 (4): 683-689.
Tuckman, B. W. (1965). Developmental sequence in small groups. Psychological Bulletin, 63(6): 384.
Wary, K. B., and Bornmann, L. (2014). Philosophy of science viewed through the lens of “Referenced Publication Years Spectroscopy” (RPYS). Scientometrics, 102: 1987 -1996.