نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی ، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران zahramohamadian1392@gmail.com

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحداهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران (نویسنده مسئول) Nazari_lib@yahoo.com

3 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه جندی شاپور ، اهواز، ایران tvahn@yahoo.com

چکیده

هدف: هدف پژوهش، بررسی آمادگی سازمانی برای استقرار نظام­آراستگی در کتابخانه­های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد.
 روش: روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل کتابداران شاغل در کتابخانه­های مورد بررسی (47 نفر) بودند. ابزار جمع­آوری اطلاعات بر پایه پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و از نرم­افزار SPSS انجام شد.
یافته­ ها: یافته‌ها نشان داد، در بین عامل آمادگی سازمانی، متغیر اثرگذار فردی با بالاترین میانگین 19/18 و متغیر اثرگذار سیستمی با میانگین 15/15 کمترین میزان آمادگی را داشتند. همچنین در بین عامل نظام­آراستگی، متغیر نظم و ترتیب و آراستگی با بالاترین میانگین 79/18و متغیر انضباط و فرهنگ­سازی با میانگین 60/13 کمترین میزان آمادگی را داشتند.
نتیجه­ گیری: میزان آمادگی سازمانی کتابخانه­های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز جهت استقرار نظام­آراستگی سازمانی در وضعیت نسبتاً مطلوبی می­باشد و می­توان آن را اجرا کرد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating The Organizational Readiness to Establish Arrangement System in Libraries of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences Abstract

نویسندگان [English]

  • Zahra Mohamadian 1
  • Fariba Nazari 2
  • Ali Hossein Ghasemi 3

2 Faculty member/Islamic Azad University Ahvaz Branch

چکیده [English]

Aim: The present study aimed to assess the organizational readiness for deployment of the adornment system in all the libraries affiliated to Jundishapur University of Medical Sciences.
Method: The study was a descriptive survey of which the population included all librarians (n = 47) working in all mentioned libraries. Data collection tool was a questionnaire which was devised for the purpose of this study on the basis of the 5S approach. Data were analyzed by means of descriptive and inferential statistical techniques using SPSS software.
Findings: The data gathered showed that among all the organizational readiness factor, the individual effectiveness variable had the highest readiness with an average of 18.18, and the lowest readiness was that of effective system with an average of 15.15. Also, among the non-systematic factors, the order and arrangement variable with the highest mean score of 18.79 showed the highest readiness, and discipline and culture had the lowest readiness with a mean score of 13.60.
Conclusion: The level of organizational readiness of the libraries affiliated to Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences proved to be relatively acceptable in order to establish an organizational adornment system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Adornment system
  • Ahvaz Jundishapur University
  • Five s
  • Libraries University
  • Organizational readiness
ابوطالبی، رضا. (1381). 5s مبنای پیاده­سازی TQM و رسیدن به Business Excellence.. تهران: مولف.
اخوان، پیمان.( 1388). نظام­آراستگی(5S) در رایانه شخصی.تدبیر، 214، 84-88.
 تفرشی، شکوه؛ صفوی، زینب. (1390). امکان­سنجی ­پیاده­کردن ­نظام­ فایو اس درمخزن ها  ­­وبخش­ مرجع کتابخانه ملّی ایران. فصلنامه دانش شناسی، 13، 12-1.
حسنوند، علی. (1392). بررسی رابطه آراستگی سازمانی با اثربخشی سازمانی از دیدگاه دانش­ورزان کتابخانه­های حوزه­های علمیۀ خواهران ایران با تاکید بر نظام­­­­آراستگی سازمانی (پنج­اس). پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع­رسانی. دانشگاه  علوم و تحقیقات همدان.
رئیس قنواتی، مریم. (1390). تاثیر پیاده‌سازی نظام­آراستگی (5s) بر ارتقاء کیفیت محصولات شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی. دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان.
صادقی­فرد، ناصر. (1389). ساماندهی ­محیط­ کار و منزل ­بر اساس سیستم پنج­اس .تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
محمدامینی، مهدیه؛ نوشین­فرد، فاطمه. (1387).­ ارزیابی محیطی کتابخانه­های ­عمومی وابسته­ به ­نهاد ­کتابخانه­های عمومی کشور­ از­  دیدگاه­ کتابداران ­بر اساس­ معیارهای نظام­آراستگی­ پنج­اس­­. تحقیقات ­اطلاع­رسانی و کتابخانه­های عمومی، 3، 389-375.  
 مسرور، صدیقه. (1387). بررسی رابطه نظام­آراستگی محیط کار (پنج­اس) با بهره­وری در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، تهران.                             
میرغفوری، حبیب الله. (1385). لایب کوآل ابزاری برای سنجش کیفیت خدمات کتابخانه. مطالعات ملی کتابداری و  سازماندهی اطلاعات، 3، 168-161.
 
Anand, K & Chowdhary, R. (2012). 5S: Foundation for Personal and Business Excellence. Wisdom Village Publications Division; 1ST edition (June 1, 2012).
Chuanjie, X. (2013), Research on Implementation Plan of 5S Management in University Library. Proceedings of the 2nd International Conference on Systems Engineering and Modeling (ICSEM-13): 574-577.
Fox, Edward A., Goncalves, M. A, & Shen, Rao (2012), Theoretical Foundations for Digital Libraries: The 5S (Societies, Scenarios, Spaces, Structures, Streams) Approach (Synthesis Lectures on Information Concepts, Retrieval, and Services), Morgan & Claypool Publishers; 1 edition (July 31, 2012).
Moreira, B.L, et al. (2009). Automatic Evaluation of Digital Libraries with 5s Qual. Retrieved 25 February, 2010, from: http://Linkinghub.Elsevier.com/retrieve/pii/s1751157708000734
Nyaude, A. (2014). The 5S Code For Workplace Organization: Implementing a Sustainable 5S Program. CreateSpace Independent Publishing Platform; 1st edition (January 5, 2014).
Weiner, B. J., Amick, H. & Lee, S. D. (2008). Review Conceptualization and Measurement of Organizational Readiness for change: A Review of The Literature in Health Services Research And other Fields. Medical Care Research and Review, 65(4), 379-436.