نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

2 کارشناسی ارشد کتابداری نهاد کتابخانه های عمومی کشور

چکیده

هدف: از آنجا که مدیریت دانش به عنوان یک تلاش روش‌مند و سنجیده موجود برای توسعه، ترویج، و کاربردی نمودن دانش موجود در سازمان‌ها در راه ایجاد ارزش افزوده مثبت، جهت کسب موفقیت و نائل شدن به اهداف سازمانی است، هدف پژوهش بررسی بکارگیری معیارهای مدیریت دانش در ارتقای کیفیت خدمات اطلاعاتی کتابخانه‌های عمومی استان کرمان است.
روش: روش پژوهش پیمایشی بوده است. اطلاعات مورد نیاز به صورت نمونه‌گیری تصادفی، با توزیع پرسشنامه در بین 144 نفر از کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان کرمان وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، جمع‌آوری شده است.
یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نشان می‌دهد؛ معیارهای مدیریت دانش؛ فرهنگ سازمانی، استراتژی، منابع انسانی، فناوری اطلاعات رابطه معنادار و مستقیم با کیفیت خدمات اطلاعاتی کتابخانه‌های عمومی استان کرمان، وجود دارد.
نتایج: با بکارگیری معیارهای مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی، کیفیت خدمات اطلاعاتی کتابخانه‌ها ارتقاء می‌یابد. در تحلیل رگرسیونی متغیرهای فناوری اطلاعات با ضریب تعیین 37/0 و استراتژی ضریب تعیین 30/0 بیشترین تأثیر را بر کیفیت خدمات اطلاعاتی کتابخانه‌ها داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluate Applying to Criteria the quality of knowledge management in information services in public libraries in kerman

نویسندگان [English]

  • faraborz doroudi 1
  • majid abasi 2

1 faculty of Iranian Research Institute for Information Science and Technology

چکیده [English]

Purpose: Since the Knowledge management is a systematic and deliberate attempt to develop, promote, and apply existing knowledge in organizations to create positive value for success and achieving goals, The purpose of this study is to investigate the application of knowledge management criteria to improve the quality of information services in public libraries in Kerman Province.
Methodology: This study is a survey research and of course, library approach has been used as well. Data were collected randomly by distributing 144 questionnaires among public libraries employees in Kerman province.
Findings: Evaluation of Data analysis findings were presented using SPSS software. , knowledge management criteria, organizational culture, strategy, human resources, information technology, and direct and meaningful relationships with the quality of the public libraries and information services in the province.
Conclusion: Using the criteria of knowledge management in public libraries, quality of the library information service are improved. In IT variables regression analysis, coefficient determination with 0.37 and coefficient determination with 0.30 have the greatest impact on the quality of library information services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational culture
  • human resources
  • Information technology
  • Knowledge Management
  • information services quality
اخوتی، مریم و کاشف بیرجندی و مهدیه و شریف مقدم، هادی (1394). کاربرد مدیریت دانش در توسعه خدمات مربوط به سازماندهی منابع چاپی و الکترونیکی کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی ایران در سال 1390. دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، 2(2) 113-121.
ایران زاده، سلیمان (1376). مدیریت بهسازی سازمان. تدبیر.71، 18-23
باب الحوائجی، فهیمه و مهدی زاده قلعه چوق، لیدا (1388). بررسی تطبیقی مدیریت دانش در کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاههای تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واقع در مراکز استانهای کشور. فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات)، 2(5)، 19-32
حاجی کریمی، عباسعلی و منصوریان، تالین (1391)، بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش مشتری در بهبود عملکرد سازمانی، فصلنامه علمی-پژوهشی کاوشهای مدیریت بازرگانی، 4(8)، 92-75
حسن زاده، محمد (1392). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کیفیت خدمات در کتابخانه های وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی در شهر مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، دانشگاه امام رضا، دانشکده علوم انسانی.
خوانسالاری، جیران (1384). بررسی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه‌های تخصصی امور برق وزارت نیرو و ارائه الگوی پیشنهادی. رساله دکتری کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
رحمانی، زین العابدین و رضایی فرح آبادی، ملیحه (1393). بررسی رابطه‌ی بین اثربخشی استفاده از فرآیند مدیریت دانش با کارافرینی سازمانی در بخش خدمات عمومی. سومین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار، ج. 4، 211-230.
رضائیان، علی و تقی زاده، ابراهیم (1386). بررسی تأثیر سیستم فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات مطلوب درسازمان کتابخانه‌ها. موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. مجله علوم کتابداری و اطلاع رسانی. 10(4)، 273-292
رضایی، غلامرضا و رضایی، حمید رضا و رضایی، لیلا و منوچهری، فاطمه (1392). بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه فکری در بهبود کیفیت ارائه خدمات، مطالعه موردی: بیمارستان شهید فقیهی شیراز. فصلنامه حسابداری سلامت،2(1)، 33-22.
صیامیان، حسن و شهرابی، افسانه و باب الحوائجی، فهیمه (1393). بررسی نگرش کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان مازندران به مدیریت دانش. فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات). 7(25)، 103-116.
عباسی، زهره (1386). مروری بر مدلهای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانها. اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش. تهران: مرکز همایشهای بین المللی رازی.
غفاری، سعید؛ زنجیردار، مجید و حقدادی، مریم (1388). مطالعه راهبردى مدیریت دانش در کتابخانه هاى دانشگاهى شهر اراک. ماهنامه اطلاع یابى و اطلاع رسانى،3(26)، 35 -42.
فرجی، حمید رضا(1382). مقاله رهبران نظریه کیفیت. ماهنامه تدبیر. 137 ، 58-62
قربانی، نسرین (١٣٧٩). بررسی میزان رضایت مراجعه کنندگان از خدمات کتابخانه مؤسسه
هاشم پور، لیلا و غائبی، امیر و رضایی شریف آبادی، سعید (1391). بررسی زیرساخت‌های مدیریت دانش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 23(1)، 74-88
 
Alhawari,S, Karadshehb, L. , Talet, A.N and Mansoura, E. (2012). Knowledge-Based Risk Management Framework For Information Technology, International Journal of Information Management,32(1), 50-65
Aswath, L., & Gupta, S. (2009). Knowledge management tools and academic library services. In Proceedings of International Conference of Academic Libraries on Vision and Roles of future Academic Libraries, New Delhi, India. 5th to 8th October, 2009,  Gao, F. , Li, M., & Clarke, S. (2008), Knowledge, management, and knowledge management in business operations. Journal of Knowledge Management, 12(2), 9-10.
Maponya, P. M.(2004). Knowledge management practices in academic libraries: a case study of the University of Natal, Pietermaritzburg Libraries.SCECSAL Proceedings, Pietermaritzburg: University of KwaZulu-Natal.
Meyer, M., & Zack, M. (1998). The design and implementation of information Products. Sloan Management Review, 37 (3), 43-59.
Nonaka, I. (1991), The knowledge-creating company. Harvard Business Review, 69(6), 96-104
Piyawan .S, Kulthida .T, Cholabhat, V. (2011). Factors Affecting Customer Relationship Management Practices In Thai Academic Libraries. The International Information & Library Review. 43(4), 221–229