نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی داشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

4 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف: مطالعه حاضر به منظور بررسی عوامل مرتبط با میزان گرایش کتابداران شاغل در کتابخانه­های عمومی استان کرمانشاه به پژوهش انجام شده است.
روش ­شناسی: در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شد. جامعه­ی آماری تمام کتابداران شاغل در کتابخانه­های عمومی استان کرمانشاه زیر نظر نهاد کتابخانه­های عمومی کشور می­باشد که به صورت سرشماری تمام جامعه مورد بررسی قرار گرفت .از ١٧۰نفر کتابدار، ١٣٩ نفر به پرسشنامه­ی محقق ساخته با پایایی ٨/٩١پاسخ دادند. داده­ها با نرم افزارspss  ویرایش 23 تحلیل شد.
یافته ­ها: یافته­ها نشان داد بین متغیرهای انگیزش، خط­مشی­های مدیریتی، توانایی­های فردی و تخصصی، ارتقاء شغلی، سطح تحصیلات و افزایش حقوق با میزان گرایش کتابداران به پژوهش رابطه­ی معنادار وجود دارد. بین سن و سنوات خدمت با میزان گرایش به پژوهش کتابداران کتابخانه­های عمومی رابطه­ی معنادار دیده نشد. در مورد جنسیت بین زنان و مردان و همچنین رشته­ی تحصیلی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه تفاوت معنادار دیده نشد.
نتیجه ­گیری: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که گرایش به پژوهش در ابتدا و تا حدود زیادی به خود فرد برمی­گردد (متغیر انگیزش با بیشترین قدرت پیش­بینی) اما برای رشد و تقویت نیاز به برنامه­ریزی و حمایت مسئولان رده بالا و تصمیم گیرنده در کتابخانه­ها و مراکز اطلاع رسانی دارد (خط­مشی­های مدیریتی) در این راستا پیشنهاد می­شود کتابدارانی که علاقمند به پژوهش هستند و فعالیت پژوهشی انجام می­دهند مورد تشویق ( نه لزوما مالی) قرار گیرند.کارگاه­ها و دوره­هایی برای تقویت و رشد مهارت­های پژوهشی در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The factors related with the trend of librarians of public libraries in Kermanshah province to research

نویسندگان [English]

  • Amin Zare 1
  • ُSorraya Zangeneh 2
  • Sara Bahraminia 3
  • Mahmoud Moradi 4

1 Assistant Professor, Department of Information Science, Razi University, Kermanshah, Iran

2 M.A in information science. Main office of public libraries. Kermanshah Province, Iran

3 M, A in information science. Razi university, Kermanshah, Iran

4 Assistant Professor, Department of Information Science, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: Today, research and doing scientific investigations are considered the basis of the progress of societies, and spending money on research is actually an investment. Science begins with research. Organizations serve the human community with the power of science, and human beings, as the third and strongest side of this structure, have an undeniable impact on advancing the goals of the organization and society. The development of human knowledge over previous decades has been done through both education and research. The findings of the previous generation have been passed on to the present generation through education. At the same time, the new generation has produced knowledge for the next generation by conducting various types of research. The process of producing knowledge requires knowledge of research methods as well as the development of relevant skills. Creative, knowledgeable, and capable human resources strengthen the structure of the organization and contribute to the development of society and the improvement of services. Therefore, considering the importance of research, the present study was conducted to investigate the factors related to the tendency of librarians working in public libraries in Kermanshah province to research.
Methodology:In this research, a survey method was used. The statistical population of all librarians working in public libraries of Kermanshah province is under the supervision of the Public Libraries of the country, which was examined as a census of the whole society. Out of 170 librarians, 139 participated to research by completing the researcher-made questionnaire with the reliability of ٨/٩١ in the scale of Alpha-Cronbach. Data were analyzed using SPSS software version 23. The tests used in this study, were the Clemogrov Smirnov (KS) test, the independent T-test, and the Pearson correlation coefficient, which were used to examine the correlation between the variables. The regression coefficients and the regression line equation were also obtained for the research variables.
Findings: The findings illustrated that there is a significant correlation between motivation variables, management strategies, individual and professional abilities, career advancement, level of education, and salary increase with the tendency of librarians to do research. There was no significant correlation between age and years of service with the level of a research orientation of librarians in public libraries. There was no significant difference between men and women, as well as the field of study of librarians working in public libraries in Kermanshah province. Among the variables related to the tendency of librarians to research, the motivation variable was the most important (38%), the variable of individual and specialized abilities (25%) and the variable of management policies (23%), and the tendency of librarians to do research was the next variable. The two variables of career advancement and salary increase were removed from the regression equation.
Discussion: The tendency to do research at the beginning and to a large extent goes back to the individual (variable motivation) that is developed by acquiring individual and specialized skills and abilities. However, in order for research activities to continue, growth and strengthening require the planning and support of senior and decision-making managers and officials in libraries and information centers (management policies). In general, and considering the relationship between research variables, it can be concluded that educated librarians in the field of librarianship with a high level of education (master's degree and above) who have sufficient internal motivation and are familiar with research techniques and specific and valuable personal skills (variable of individual and professional abilities), if the organization's research policies are supportive and career advancement and salary increases are not considered at a low level, they would have a strong desire to do research. The results of this study suggest that the tendency to research returns to the individual at the beginning and to a large extent (variable motivation with the highest predictive power) but to grow and strengthen the need for planning and support of high-ranking officials and decision-makers. The recipient has in libraries and information centers (management lines). In this regard, it is recommended that librarians who are interested in research and conduct research activities be encouraged (not necessarily financially). Consider courses and courses to strengthen and develop research skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Librarians
  • Research
  • Public Libraries
  • Kermanshah
Alipour, G. (2007). Study of ways of strengthening and expanding the research spirit among high school students in Baneh city (Kurdistan province). Master's thesis, Payame Noor University, Tehran Branch. (In Persian)
Arab Mazar, A.; Jamshidi, M., Salehian Omran, A. (2009). Pathology of Research and Development in Government Organizations. Tadbir, (207), 49-55. (In Persian)
Booth, A. (2001). "Turning Research Priorities into Answerable Questions". Health Information andLibraries Journal, 18, 130-132.
Deshmuk, R. (2019). Research Productivity of Rural Areas College Librarian in Dr. BAMU, Aurangabad.International Journal of Library and Information Studies, 9(3), 93-101.
Fazlollahi Ghomshi, S.; Nowrouzi, A.; Maleki Tavana, M. (2012). Investigation of inhibitory factors affecting Farhangian research. Pazhuhesh Dar Barnamerizi Darsi, 32, 108-122. (In Persian)
Fazlollahi Ghomshi, S. (2012). Factors that inhibit the effect on student research. Islam & pazhuheshhae Tarbaati, 4 (7), 165-184. (In Persian)
Gangadharrao, G. (2020). Research Productivity of Librarian working in professional colleges affiliated to SRTMU Nanded. Studies in Indian Place Names (UGC Care Journal).40(49), 324-329.
Goodall, Deborah (1998). "Public Library Research". Public Library Journal, 13 (4): 46-55
Hashemi, N. (2012). Development of a conceptual and operational model to create interest and motivation to research in students of the University of Law Enforcement Sciences. Ravanshenasi Tarbiati, 8(23), 43-59. (In Persian)
Horri, A. (1994). Investigating how to consume and produce scientific information among the country's specialists. Ravanshenasi & Olumtarbiati, 53, 41-56. (In Persian)
Horri, A. (2000). A review of the scientific and research activities of the faculty members of the field of librarianship and information in Iran until the end of 1999. Faslname Ketab, 11 (2), 9-36. (In Persian)
Horri, A. (2001). Study of the performance of research institutions and programs in the field of information in Iran. Rahyaft, (25), 78-93.
Hossaini Far, T. (2015). Investigating the factors affecting science production from the perspective of faculty members of Kermanshah University of Medical Sciences. Master Thesis, Islamic Azad University, Hamadan Branch, Department of Information Science. (In Persian)
Ibegbulam, I.; Jacintha, E. (2016). Factors That Contribute to Research and Publication Output among Librarians in Nigerian University Libraries. The Journal of Academic Librarianshipn,1(42), 15-20.
Islamic World Science Citation Database .URL: http://www.isc.gov.ir
Macmillan, D. (2014). Reviewdata Sharing and Discovery: What Librarians Need to Know. The Journal of Academic Librarianship, 5(40) 541–549.
Maki Al-Agha, B. (2007). Investigating the inhibiting and facilitating factors of research in Islamic Azad University in order to provide practical solutions to improve the level of research. Andishehae Taze Dar Oloome Tarbiati, 2 (7). (In Persian)
Mansouri, A.; Pashutanizadeh, M.; Karami, N. (2009). Investigating the Motives of Publishing Scientific Works by Librarians. Faslname Ketabdari & Etelaresani, 12(46), 57-74. (In Persian)
Miri Ghaffarzadeh, S.; Nazari, H.; Ghasemi. ; Ahmadi Doviran, Z. (2011). Position of research among medical students of Urmia University of Medical Sciences (awareness, attitude and performance). Majalaye Parastari & mamae, 9 (5) .400-406 (In Persian)
Mohammadi, M.; Fazlolhahi, S. (2010). Investigating the inhibitory factors affecting scientific-research activities of faculty members of Islamic Azad University, Qom Branch. General Book of the Month, (152), 54-64. (In Persian)
Molae Moghadam, G. (2000). Effective factors in publishing an article extracted from the graduate thesis. Ketabdari& Etelaresani, 3 (11), 1-16. (In Persian)
Nasrollahi, N. (2001). Factors that prevent and encourage research by faculty librarians.Ketabdari & Etelaresani,4(16),53-68. (In Persian)
Nowruzi, A. Ali Mohammadi, D. (2006). Investigating the Scientific Participation of Iranian Librarians at the International Level.Etelashenasi, 3 (12), 181-194. (In Persian)
Nwaogu, O.; Goodluck I. (2014). Application of Scientific Methods in Library and Information Research: A Case Study of Librarians In South East Nigeria. Journal of Library & Information Science, 4 (1)       
Okhovati, M. (2008). The role of librarians and medical informants in medical research: Comparing the opinions of researchers and librarians.Ketabdari & Etelaresani, 11(43), 39-48.
Paul, R. (2006). Basic Research Methods for Librarians (Edition 2). Translated by Najla Hariri. Tehran: Islamic Azad University.
Pickton, M. (2012) Librarians as researchers: why bother? Invited Presentation presented to: DARTS 3: The Third Discover Academic Research, Training & Support Conference, Dartington Hall, Totnes, 28-29 June 2012.
Rowley, J. and Slack, F. (2000). “Writing for publication: the first steps”. Management Research News, 23(5&6), 20-27.
Sitienei, G.; Ocholla, D. (2010). A Comparison Of The Research And Publication Patterns And Output Of Academic Librarians In Eastern And Southern Africa From 1990-2006: A Preliminary Study. SA Jnl Libs & Info Sci, 76(1) 
Sotoudeh Asl, N.; Ghorbani, R.; Rashidipour, A.  (2015). Factors Preventing Student Research from the Perspective of Students of Semnan University of Medical Sciences. Koomesh, 17 (57), 102-108. (In Persian)
Talakoob, M.; Banieghbal, N. (2007). Identifying the factors affecting the scientific and research activities of librarians of university libraries.Motaleate Tarbiati Daneshgah Ferdosi, 169-165. (In Persian)
Wilkinson, Z.; Stil, J. (2013). Rock Around the (Tenure) Clock: Research Strategies for New Academic Librarians. NewLibrary World, 114, 54 - 66
Wusteman, J. (2009). Virtual Research Environments: Issues and Opportunities for Librarian Editorial. Virtual Research Environments Issues and Opportunities for Librarians Library Hi Tech, 27,169 -173