نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروم علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

2 گروه مدیریت اطلاعات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

هدف:هدف مطالعه بررسی میزان کارآیی موتورهای کاوشوبدر بازیابی اطلاعاتدرحوزهاطلاعاتودانش است.
روش­شناسی:روش تحقیق  پیمایشی توصیفی است.تعداد 5 کلیدواژه از مقاله 2016 top trends in academic librariesدر مجله College and Research Librariesبا رتبه­بندی 20 متخصص رشته انتخاب شد. سپس 50 مدرک بازیابی شده ابتدای لیست پنج موتور کاوش گوگل، یاهو، اسک، بینگ و ای.او.ال. در گردآورد[1]قرار گرفت و با رعایت فرمول جستجو یکسان، کارآیی موتورهای کاوش بررسی شد.
یافته­ها:بر اساس یافته­ها کارایی گوگل از نظر شاخصه­های مانعیت، ضریب F  و نسبت ناکامی به ترتیب با مقادیر 824/0، 360/0 و 8/8 ؛ و اسک با مقادیر 378/0 و 60/0 از نظر شاخصه­های نسبت تازگی و ضریب کاوش مورد انتظاردر سطح بالاتری هستند. ضمنا گوگل و اسک به ترتیب با مقدار جامعیت نسبی 24/0 و 22/0 و در رابطه با شاخصه نسبت پوشش، یاهو با 714/0 وضعیت بهتری دارد.
نتیجه­گیری:برای دقت بازیابی موتور کاوش گوگل،برای اطلاعات جدید موتور کاوش اسک و برای جامعیت بازیابی موتور کاوش گوگل همراه با یاهو دارای کارایی قابل قبول هستند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the performance of web search engines in retrieving the information in the field of information and knowledge based on seven indicators

نویسنده [English]

  • Elahe Bahmaee 2

2 Department of Information Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Aim:This study investigates the performance of web searching engine in retrieving the information in the field of information and knowledge.
Methodology:The survey method is descriptive. So, the Five keywords (that ranked by experts) from papers entitled "2016 top trends in academic libraries" from "College and Research Libraries" journal were selected. Then 50 retrieved documents are at the top of the list of five search engines (Google, Yahoo, ASK, Bing and OAL) using the same search formula, were investigated.
Findings:The results showed that Google's performance was higher based on the indicators of relative recall (0. 24), precision (0.824), F ratio (0.36) and failure ratio (8.8). For the indicators of the novelty ratio (0.43) and the expected search time (0.60), the performance of the ASKwashigh. In addition, Yahoo (0.714) has a better performance coverage ratio.
Results:Resultsindicate that for the precision of retrieval the Google search engine, for the new information the ASK search engine and for the comprehensiveness the Yahoo search engine are acceptable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet Search Engines
  • Retrieval performance
  • Information Science and Knowledge
  • Information retrieval
  • Web Search Engines