نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی بروندادهای علمی پژوهشگران دانشگاه سمنان از منظر شاخص‌های کمی و شاخص‌های کیفی انجام گرفته است. همچنین بررسی الگوها و نقشه هم­نویسندگی محققان دانشگاه سمنان در پایگاه وب آو ساینس یکی دیگر از اهداف این پژوهش بوده است.
روش ­شناسی: این پژوهش به روش توصیفی، با رویکرد علم­سنجی و با استفاده از شاخص­های تحلیل شبکه­های اجتماعی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل تمامی مدارکی است که دانشگاه سمنان را در وابستگی سازمانی خود ذکر کرده و در نمایه­های استنادی وب آو ساینس و طی بازه زمانی مورد بررسی نمایه شده­اند. نقشه هم نویسندگی با استفاده از نرم افزارهای، کوآتور، یوسی نت و نت دراو ترسیم و تحلیل شده است.
یافته­ ها: حوزه مهندسی (حدود 39 درصد)، فیزیک (حدود 5/19 درصد) و ریاضی (حدود 14 درصد)، موضوعاتی بوده اند که محققان دانشگاه سمنان پیرامون آن تولید علمی داشته­اند. طی سال­های مورد بررسی، محققان ایران 019,272 مدرک تولید کرده­اند که در این بین سهم دانشگاه سمنان 2106 مدرک می­باشد که جایگاه تقریباً 30 را در بین دانشگاه­های کشور به خود اختصاص داده است. سهم دانشگاه سمنان از تولید علم جهان در بازه مورد بررسی، 0049/0 درصد است. محاسبه نرخ رشد نشان داد که، نرخ رشد تولیدات علمی محققان دانشگاه سمنان در نیم قرن اخیر  22/43  بوده  است که روند رو به رشد بسیار خوبی محسوب می شود. به لحاظ حوزه­های موضوعی، بیشترین حوزه­های مورد علاقه محققان دانشگاه سمنان برای انتشار مدارک علمی به صورت مستقل، حوزه ریاضیات بوده است.
نتیجه­ گیری:  نتایج بررسی داده­ها نشان داد که هرچند روند هم نویسندگی در بین محققان دانشگاه سمنان در چند سال اخیر دچار نوسان بوده است اما در طی دوره مورد بررسی محققان دانشگاه سمنان به سمت هم نویسندگی گرایش داشته­ و در مجموع نیز مدارک علمی سه نویسنده بیشترین نوع هم نویسندگی بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the outputs and mapping the co-author network of Semnan University researchers in the Web of Science Indexes

نویسندگان [English]

  • Hossein Moradimoghadam 1
  • Rouhollah Khademi 2
  • Hamid Keshavarz 3

1 Assistant professor, Department of Knowledge and Information science. Semnan University, Semnan, Iran

2 Assistant professor, Department of Knowledge and Information science. Semnan University, Semnan, Iran

3 Assistant professor, Department of Knowledge and Information science. Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: One of the areas of research and study in Scientometrics is scientific collaborative studies. Katz and Martin (1997) define scientific collaboration as working with other researchers in order to achieve common goals for the production of new knowledge. This collaboration has several aspects one of which is co-authorship. Co-authorship can occur in scientific productions such as paper, notebooks and so on. In recent years, scientific collaboration, and especially co-authorship, has grown exponentially among authors and researchers. Perhaps this increasing growth can be attributed to the benefits that scientific collaboration holds for authors and their works. This research evaluates the scientific production of researchers based on Scientometrics indicators such as growth rate, cooperative indices, the most prolific researchers and their Hirsch index, analyzing the components of the co-authorship network of researchers, and investigating the structures existing in co-authorship networks using social network analysis and based on the Centrality measure such as degree, betweenness, eigenvectors and closeness. Also, the density measures, the coefficient of clustering, the distance between nodes and subgroups are also calculated and determined. The aim of this article was to study the scientific outputs of Semnan university researchers in term of quantitative indexes (number of outputs, research area, and year) and qualitative indexes (number of citations and H-Index). Mapping the co-author network of Semnan university researchers in the Web of Science database was the other purpose of the present paper.
Methodology: The research was conducted based on Scientometrics methods. The research population included all the documents which mentioned Semnan University as their affiliation and were indexed in Web of Science from 1990 to 2015. Totally, 2106 documents were indexed in this timespan. The co-author network was mapped and analyzed by Coau.exe, Ucinet and Netdraw. In order to analyze the data, different software and measures were used. For this purpose, the data were first analyzed by coauthor.exe software and the authorship matrix was formed. The obtained matrix was a symmetric matrix 194 * 194, in which the diagonal cells were set to zero. Then the matrix was imported into the UCInet software to provide the proper format required for drawing software. After obtaining the outputs from the UCInet software, to draw up a map of the co-authorship the NetDraw software was used. Also, for all authors and researchers of the Semnan University, the h index was calculated using the Web of Science and the authors with the highest h index were identified.
Findings: The results showed that Engineering (39%), Physics (19.5) and Mathematics (14%) were the subjects to which Semnan university researchers contributed. Totally, in the time span investigated, Iranian researchers produced 272019 documents out of which 2106 belonged to Semnan University. Therefore, this university ranked 30 among the Iranian universities. During the period studied, Semnan University produced 0.0049% of the universal scientific outputs. The results of the growth rate calculation indicated 43.22 for Semnan University researchers in the past fifty years that reveals a promising rising growth rate. Amjadi, Gorji and Orouji with 25, 23 and 15 H-Indexs ranked first to third, respectively. In term of citation, Amjadi ranked first with 2126 citations and Gorji with 1341 and Orouji with 629 citations were in the next ranks. Investigating the degree from among the centrality measurements was also calculated and the results showed that Gorji, Fereydoun and Asghari were in the top. The highest co-authoring rate occurred in 2005 which included 3 authors. As regards the fields of study, mathematics was the highest single-author subject. After obtaining the number of co-authorship of documents in different years, three indicators of co-authorship, including the cooperation index, degree of collaborative and Collaborative coefficient, were obtained, which showed that these collaborative indicators have increased significantly during the studied years. Also, there has been an increasing trend in two indicators of degree of collaborative and collaborative coefficient with several fluctuations over several years in general. The average of these three indicators for the whole years was 2.52, 0.84 and 0.50 respectively.
Discussion: The results of data analysis showed that, although the flow of co-authorship among the Semnan University researchers has fluctuated in recent years, during the studied period, the researchers of Semnan University have tended to write co-authorship. Generally, documents with three authors were the most co-authorship. The results also showed that the co-authorship network of Semnan University researchers consisted of 6 main components and 7 isolated authors. The largest cluster composed of 171 authors. The smaller cluster comprised of 7 authors and the other clusters included two. Also, subject areas of engineering, physics and mathematics scored the highest number of articles among Semnan University researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semnan University
  • scientific output
  • co-author social network mapping
  • Scientometrics
Amiri, M. R. (2004). collaboration in writing: methods and benefits. Ketabe mah Kolyat, 84(7), 32-35.
Batagelj, V., Mrvar, A., & De Nooy, W. (2005). Exploratory social network analysis with Pajek. Cambridge University Publishing Group.
Borgatti, S. P. (2002). NetDraw software for network visualization. Lexington, KY: Analytic Technologies, 95.
Borgatti, S. P., Everett, M. G., & Freeman, L. (1999). Ucinet: Software for social network analysis. Analytic Technologies”(http://analytictech. com/).
Danesh, F., Soheili, F., & Mesrinezhad, F. (2009). Drawing a scientific map of medical researchers using Hist cite software: case study in Isfahan University of Medical Sciences. Informology, 24(6), 59-81.
Dhawan, S., Gupta, B., Kumar, A., Bansal, J., & Gupta, R. (2017). Comparative performance evaluation of Six Haryana State Universities in S&T research: a bibliometric study 2006-15.
Fattahi, R., Danesh, F., & Soheili, F. (2011). A Survey on the Global Status of Scientific outputs  of Ferdowsi University of Mashhad during 1990-2010 at the Web of Science with the aim of mapping the science map of this university. Library and Information Science Reseach, 1(1), 175-196.
Galyani-Moghaddam, G., & Taheri, P. (2015). Mapping co-authorship network and scientific collaborative coefficient of Iranian researchers in the field of aerospace in the Science Citation Index to 2014. Knowledge Studies, 1(3), 23-42.
Glänzel, W., & Schubert, A. (2005). Analysing Scientific Networks Through Co-Authorship.[w:] Moed H. F., Glänzel W., Schmoch U. Handbook of Quantitative Science and Technology Research. In: Kluwer Academic Publishers.
Hanneman, R. A., & Riddle, M. (2005). Introduction to social network methods.
Hasanzadeh, M., Baghai, S., & Nouruzichakoli, A. (2008). Co-authorship in Iranian articles published in ISI journals and their impact on the amount of citations to those articles. Science and Technology Policy, 4(1), 11-19.
Horri, A. (1993). A review of information and information science. Tehran: Nashre Ketabkhaneh.
Jafarzadeh, S. (2012). Measuring the Scientific Outputs of Shahid Chamran University researchers at the Web of Science between 1990 and 2011 on the basis of scientometrics and with emphasis on the  analysis of their co-authorship networks. (Master), Shahid Chamran,
Katz, J. S., & Martin, B. R. (1997). What is research collaboration? Research policy, 26(1), 1-18.
Liu, X., Bollen, J., Nelson, M. L., & Van de Sompel, H. (2005). Co-authorship networks in the digital library research community. Information processing & management, 41(6), 1462-1480.
Mohammadian, S., & Vaziri, E. (2017). Analysis and Visualization of Scientific Collaboration of Iran Universities of Medical Sciences Using Social Network Analysis Metrics Based on Web of Science Database. Payavard Salamat, 11(1), 43-56.
Moradi Moghadam, H., Davarpanah, M. R., & Dayani, M. H. (2015). The Study of Iran's Scientific Growth Model after the Islamic Revolution in Iran: Field of Science. Library and Information Science Reseach, 5(1).
Nabavi, A. (2012). Evaluation of scientometrics performance of the faculty members of Zanjan University based on the documents indexed in the Science Citation database o from 2001 to 2010. (Master), Kharazmi,
Newman, M. E. (2004). Coauthorship networks and patterns of scientific collaboration. Proceedings of the national academy of sciences, 101(suppl 1), 5200-5205.
Noruzi, A., & Velayati, K. (2009). Scientific Collaboration: Sociology of Scientific Cooperation. Tehran: Chapar.
Osareh, F. (2009). Book Review of scientific collaboration, sociology of scientific colaboration. Ketabe mah Kolyat(143), 21-23. (In Persian)
Osareh, F., Heidari, G., Zare, f., & Hajzeinolabedini, M. (2009). From bibliometrics to webometrics... Tehran: Ketabdar. (In Persian)
Osca-Lluch, J., Velasco, E., López, M., & Haba, J. (2009). Co-authorship and citation networks in Spanish history of science research. Scientometrics, 80(2), 373-383.
Rahimi, M., & Fattahi, R. Scientific collaboration and information production: a glance at concepts and current models of co-authorship. National Studies on Librarianship and Information Organization, 18(3).
Sajadian, M., & Mohammadi, A. (2016). Analyzing and mapping the network of scientific co-authorship and collaborative network of articles presented at the 14th, 15th and 16th Marine Industry Conferences. Paper presented at the Marine industries, Kish.
Soheili, F., Osareh, F., & Farajpahloo, A. (2014). Social Network Analyses of Information Science Researchers Co-authorship. Iranian Journal of Information Processing and Management, 29(1), 191-210.
Sun, L., & Rahwan, I. (2017). Coauthorship network in transportation research. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 100, 135-151.
Wang, T., Zhang, Q., Liu, Z., Liu, W., & Wen, D. (2012). On social computing research collaboration patterns: a social network perspective. Frontiers of Computer Science, 6(1), 122-130.
Wasserman, S., & Faust, K. (1994). Social network analysis: Methods and applications (Vol. 8): Cambridge university press.
Yin, L.-c., Kretschmer, H., Hanneman, R. A., & Liu, Z.-y. (2006). Connection and stratification in research collaboration: An analysis of the COLLNET network. Information processing & management, 42(6), 1599-1613.
Zare, V., Jafarzadeh, R., & Khodapanah, T. (2016). An overview of the foundations of social networks analysis and co-author networks. Depiction of Health, 7(3), 61-66.