نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر ارزیابی تاکسونومی‌های موجود و ارائه تاکسونومی مناسب برای استفاده در ایران است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع پژوهش‌های کیفی با استفاده از تکنیک دلفی بود. پس از مطالعه و مرور متون، ویژگی‌های تاکسونومی‌ها استخراج شده و پرسشنامه‌ای بر مبنای آن‌ها طراحی گردید. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی بود که در حوزه تاکسونومی‌ها صاحب نظر بودند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته براساس ویژگی‌های استخراج شده در سه بخش معیارهای بسط و گسترش، معیارهای تنظیم و معیارهای نمایش دسته‌بندی شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که اکثر ویژگی‌های پیشنهادی تاکسونومی دارای خصیصه چندگانه و ترکیبی هستند. اشکال متفاوت تاکسونومی دارای کاربردهای متفاوتی هستند و از اشکال می‌توان در شرایط ویژه‌ای بر اساس عام یا خاص بودن تاکسونومی استفاده کرد. نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از پژوهش، افزون بر شناسایی ویژگی‌های تاکسونومی، به ارائه الگوی پیشنهادی برای ایجاد تاکسونومی در ایران نیز منجر شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing existing taxonomies and providing taxonomy suitable for use in Iran

نویسندگان [English]

  • ali jalali dizaji 1
  • Mohsen Haji Zeinolabedini 2
  • farzane davashi 3
  • mehdi rahmani 4

1 alameh tabatabaei

2 Assistant Professor. Information Science & Knowledge Dep. Education and Psychology School. Shahid Beheshti University. Velenjak. Tehran. I.R.Iran

3 alame tabatabaei

4 university of tehran

چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to evaluate existing taxonomies and provide taxonomy suitable for use in Iran. Method: The present study was applied in a desirable and qualitative research method using Delphi technique. After studying and reviewing the texts, the taxonomy features were extracted and a questionnaire was developed based on them.The research was carried out in two stages. At first, the taxonomic features were extracted from some bases and information sources, and in the second phase, a survey of taxonomy experts in the field of information science and science. The research instrument was a researcher-made questionnaire based on extracted features in three sections: extension criteria, adjustment criteria, and screening criteria. Results: The results showed that most of the proposed taxonomic features have multiple and hybrid features. Different forms of taxonomy have different uses, and various forms can be used in specific circumstances based on the general or specific taxonomy. Conclusion: The results of the research, in addition to identifying taxonomic features, is a proposed model for creating a taxonomy in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taxonomy
  • Classification
  • library and information since