نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان،

2 نویسنده مسئول، دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان، دانشگاه کوروینوس بوداپست

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تعیین امکان استفاده از یک سیستم خبره تصمیم یار مبتنی  بر تکنیک فازیMCDM  جهت کمک در بازیابی و انتخاب منابع اطلاعاتی در پایگاه اطلاعاتی ایرانداک توسط کاربران نهایی بوده است.
روش: پژوهش توصیفی-پیمایشی بوده و جمع­آوری داده با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و بر اساس نظرات دانشجویان دکترای علم اطلاعات دانش شناسی و متخصصین ارشد پایگاه اطلاعاتی ایرانداک انجام شد. پس از تعیین معیارها و دریافت نظرات،  برای بررسی معیارهای شناسایی از تکنیک فازی MCDM  و روش تحلیل سلسله مراتبی AHP  استفاده شد. انجام محاسبات، ترسیم نمودارها و شکل­ها با استفاده از نرم افزار اکسل  انجام شد. 
یافته‌ها: یافته­ها نشان داد که رتبه­بندی شاخص­های بازیابی و انتخاب منابع اطلاعاتی براساس تکنیک AHP عبارتند از: به هنگام بودن با ترجیح0.196429  مستند بودن منابع اطلاعاتی با ترجیح 0.173154 وضعیت خروجی منبع اطلاعاتی با ترجیح 0.1164145 ارزش و کیفیت منابع با ترجیح0.02700342  به ترتیب در اولویت­های اول تا چهارم قرار گرفتند. همچنین مشخص گردید پایگاه ایرانداک امکان الحاق سیستم خبره تصمیم با رو یکرد فازی MCDM جهت کمک در بازیابی و انتخاب منابع اطلاعاتی را می تواند داشته باشد.
نتیجه­گیری: با توجه به یافته های موجود از این پژوهش می توان به این حقیقت اذعان کرد که سیستم خبره جهت بازیابی و انتخاب منابع اطلاعاتیامکان پذیر است، اما باید راه طولانی را بپیماید تا سیستم ایده آل خبره به دست آید و برای رسیدن به این نقطه باید گام­هایی برداشته شود که مهمترین آنها عبارت است از: نمایه سازی معتایی متون و طبقه بندی اطلاعات ، ایجاد اصطلاحنامه های متناسب با سیستمهای خبره و ایجاد پایگاه­های اطلاعاتی براساس سیستم خبره.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Feasibility of Using Decision Making Expert System with Fuzzy Approach in Retrieval and Selection of Information Resources

نویسندگان [English]

  • Saeedeh Khalilian 1
  • Asefeh Asemi 2

1 Student MSc of Knowledge and Information Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Corresponding author, PhD, Department of Knowledge and Information Science, University of Isfahan and School of Business Informatics, Corvinus University of Budapest, Hungary

چکیده [English]

Background and Objectives:  The purpose of the study was the possibility of using an expert system decision based on the MCDM techniques to help in the retrieval and selection of resource information in IRANDOC. The main problem of the current study was that end-users do not have the same knowledge and experience in familiarizing them with databases and subject-specific skills. Also, users are faced with Persian language problems and errors instructions for information retrieval. On the other hand, the large amount of information retrieved will cause confusion and waste of time for users. Therefore, the best solution is to use a decision making system. This research attempted to feasibility of using the decision-making expert sub-system in the IRANDOC database.
Methodology: In this research was used a descriptive-survey method. To collect data, a researcher-made questionnaire was used in part of the research. In the first stage, scientific literature were reviewed and were identified the criteria for assessing and selecting information resources in IRANDOC. Then expert opinions were received about the identified criteria and were finalized them. In the next step, these criteria were placed in the questionnaire to evaluate them. The questionnaire was sent electronically to PhD students in the field of Knowledge and Information Science in Iran. They were asked to score points from 1 to 9 based on a two-by-one preferential judgment. The number 9 had the highest score and the number 1 had the lowest score. Next, an open interview was conducted with the seniors of IRANDOC database to answer the last sub-question of the research. The researcher called on IRANDOC experts to use the experience of technical experts and to use their ideas and ideas. First, the explanations given on the subject under study. Then they were asked about the possibility of joining the expert sub-system to retrieve information resources with a fuzzy approach on IRANDOC. Finally, the data was analyzed by AHP method & Excel software was used for the calculation, drawing charts and graphs.
Findings: It is found that Ranking Criterions Based on AHP method as follows: up to date the Prefer 0.196429, Documentary the Prefer 0.173154, Output status the Prefer 0.1164145 & Value and quality of resources the Prefer 0.0270342 was respectively in First to fourth Priority Also Specialist database was predicted possible the link decision based on fuzzy MCDM techniques to help in the retrieval and selection of resource information. There are certain criteria for choosing printed information sources that are responsible for making decisions based on these criteria. There are some differences in the selection of Internet and digital information resources. The easy dissemination of information and the large amount of information resources in information systems has created a variety and access to information for users. IRANDOC also has a web-based information system. Many Persian science information resources are available through the Web. Users are confronted with a lot of problems in IRANDOC when they retrieve information resources related to their information needs. They need to the intelligent tools that help them retrieve and select the information resources. In this research, the criteria were identified and prioritized based on the MCDM fuzzy technique. According to the findings, these criteria were categorized into four categories: the value and quality of information resources; the status of the output of information resources; the timeliness of information resources; and the documentation of information resources. They were measured and prioritized with AHP technique. The findings showed that the availability of information resources was first priority given the results with a preference of 0.196429. Then documentary information resources with 0.173154 preferences of 0.1164145 and the value and quality of the information source with 0.0270342 preference were placed in the second, third and fourth priorities, respectively.  
Discussion:It was concluded that according to the criteria studied, "timeliness of information resources" has a role in data retrieval. Subsequently, the criteria for documenting, the status of output, and then the value and quality of information resources in selecting and retrieving information resources are prioritized. According to the findings of the research, 10 sub criteria were selected for information retrieval. These ten criteria include credibility of the information resources, the reliability of the information resource, the quality of the information retrieved, the type of retrieved information format, the availability of full text information resources, the language of the information resources, the type of information retrieved (book, article, etc.).The date of publication / release date of information resources, information resources, statistics of citation reports of information resources. In prioritizing these criteria using the AHP technique, the "update of information source" ranked first in the "source of information source" in the second place and the "statistics of citation reports of the source of information" ranked third. It was concluded that the most important factor in selecting of information resource in information retrieval is the up-to-date resource. Perhaps the reason for this conclusion is that today information has become a fundamental human need. The advancement of human civilization depends on the use of information at a convenient time and place. Researchers are trying to access the new and up-to-date information of the world and be able to compete with their rivals. They are always looking for the latest information resources. Therefore, it is imperative that the databases provide users with the facilities and the best resources available to users. IRANDOC can use an expert system for retrieve and select information resources. To achieve this aim, it should go a long way in to join an expert ideal system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • expert system
  • analytic hierarchy process (AHP)
  • Information retrieval
  • Selection of information
  • Database
Aladoosti, S, & SheikhShoaei, F. (2006). Information technology and libraries. 1th ed, Publications Research Institute of Iran Academic Information and Documentation, Tehran.
Asemi, A (2011). Feasibility study of using a decision-making system to help select agents to provide information resources in libraries at the University of Victoria, New Zealand with a fuzzy analysis approach. University of Isfahan: Long-term study opportunity report.
Asemi, A. (2013). Intelligent MCDM Method for Supplier SelectionUnder fuzzy Environment. 8th International Conference on e-Commerce with focus on E-Trust.
Asgharpour, M. J. (2011). Multi-criteria decisions. Tehran: University of Tehran, Publishing Institute.
Cook, A. (2003). A Guide to Finding Quality Information on the Internet, Selection and Evaluation Strategies. Mashhad: Computer Library Publications.
Dabk, p. & Thomas, k. (1991). expert system guidance for library users. Library hi teach,10(2): 53-60.
Dadashian Saray, M., Dashti, GH., Hayati, B., and Ghahramanzadeh, M. (2015). The Combined Use of AHP and TOPSIS Technique for Determining the Weighted Criteria and Evaluation of Agricultural Sustainability (Case Study: Selected Counties of East Azerbaijan Province). Agriculture Knowledge and Sustainable Production, 25(1): 1-13.
Darlington,K. (2000).The Essence of Expert systems,England. Prentice Hall, 40-60.
Dastghaib, M. B. (2003). Optimizing the user's request based on intelligent information retrieval by neural network. Information Science, 19 (1-2): 24-29.
Debrower, A. and joes, D. (1991). Applicatin of an expert system to collection development. Library software. 10(6): 384-389.
Delbari, A., and Davoodi, AR. (2011). Application of the analytic hierarchy process (AHP) in priority assessment on tourist attractions indicators. Journal of Operational Research and Its Applications 9: 57–79.

Elahi, Sh., Khadivar, A. and Hassanzadeh, A. (2011). Designing a Decision Support Expert System for Supporting the Process of Knowledge Management Strategy Development. Information technology management, 3 (8): 43-62.

Fox, E. A. and Marchionini, G. (1998). Toward a WorldwideDigitalLibrary.Communications of the ACM, 41(4): 29-32.
Ghodsypour, H. (2002). Discussions on multi-criteria decision making. Tehran: Amir Kabir University Press, third edition.
Ghodsypour, H. (2008). Analysis Hierarchical Process (AHP). Tehran. Amir Kabir University of Technology (Tehran Polytechnic).
Liao, I. and Cheng, M. (2010). A library recommender system based on a personal ontology model and collaborative filtering technique for English collection. Electronic library, 28(3): 368- 400.
Muqueem, sh. and Ambedkar, B. (2014). Expert system application in library. E-Journal of Library and Information Science, 1(2): 168- 175.
Pao, M. L (2000). Concepts of information retrieval. Translated by Asdollah Azad and Ramatollah Fattahi. Mashhad: Ferdowsi University of Mashhad.
Pikamian, E (2013). Feasibility study of using a decision-making system to help select information sources in the National Library and Documentation Center of the Islamic Republic of Iran with a fuzzy analysis approach. Master Thesis of Islamic Azad University, Khuzestan Branch of Science and Research, Department of Information Science and Science
Quan, t. t., Hui, s. c., Fong, A. C. M. and CAO, T. H. (2007). Ontology- based fuzzy retrieval for digital library. Lecture Note in Bioin formatics. I CADL   LNCS4822,95-98. Retrieved 5 July, 2015, from hattp://www.link.springer.com/book/ 10.1007/ 978- 3- 540- 77094- 7- 16.
Saaty, T. L. (1990). How to make a decision: The analytic hierarchy process. European Journal of Operational Research, 48(1): 9-26.
Saaty, T.L. and Sodenkamp, M. (2008). Making decisions in hierarchic and network systems. Int. J. Applied Decision Sciences, 1(1): 24-79.
Sharma, A.(2013). Intelligent Information Retrieval System: A Survey. Advance in Electronic and Electric Engineering, 3(1): 63- 70.
Shabanpour, F., Hashemzadeh, Gh. and modmiri, M. (2013). Identification and prioritization of factors affecting the creation of a decision support system: (DSS) (Case study: Iran Offshore Oil Company. Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas, (109); 21-26.
Spies, P. B. (2001). Key barriers to international resource sharing and OCLC actions to them. Inter-lending and Document Supply, 29(4): 169-174.