نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی‌جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار، کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده پیرا پزشکی، مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین مولفه های ضروری و مطلوب در بخش سفارشات و مجموعه گستری نرم افزارهای
کتابخانه ای برای کتابخانه های علوم پزشکی کشور انجام گردید.
روش: پژوهش از نوع توصیفی به روش پیمایشی انجام شد. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه و سیاهة وارسی پژوهشگرساخته شامل 9 عنصر، 38 ویژگی اصلی و 172 ویژگی فرعی بود. ضریب پایایی پرسشنامه با فرمول آلفای کرونباخ، 977/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گردید.
یافته ها: عنصر صورتحساب با میانگین 37/4 بیشترین اهمیت و عنصر قابلیت عمومی با میانگین 21/4 کمترین اهمیت را کسب کردند. از نظر میزان همخوانی به ترتیب سه نرم افزار آذرسا، مأوا و ثنا 2.0 رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.
نتیجه گیری: همة عناصر و ویژگی های پیشنهادی با اهمیت شناخته شد و عنصر و ویژگی جدیدی پیشنهاد نشد. پیشنهاد
میگردد که بخش سفارشات و مجموعه گستری هر نرم افزار کتابخانه ای حداقل شامل 8 عنصر، 32 ویژگی اصلی و 118 ویژگی فرعی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Investigation of Acquisitions & Collection-Development Module of Azarsa, Miawa, and Snaa 2.0 Library Softwares in order to provide essential components for medical libraries in the country.

نویسندگان [English]

  • Ali Hossein Ghasemi 1
  • Sayed Javad Ghazi Mirsaeed 2
  • Zivar Sabaghi Nejad 3
  • Maryam Zahedian 3

1 Department of Library & Medical Information, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

2 . Associate Professor, Library and Information Sciences‌, School of Allied Medical Sciences, Health Information Management Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Department of Library & Medical Information, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to provide essential components for acquisitions & collection-development module in library software for medical libraries of the country.
Methods: The study was descriptive. The tool used in this research was a questionnaire and a checklist designed by the researcher of 9 elements, 38 main characteristics and 172 sub-characteristics. The reliability coefficient of the questionnaire with Cronbach's alpha was 0.977. Data analysis was performed using SPSS at descriptive statistics.
Findings: The "billing" element with the mean of 4.37 was the most important and the "public facilities" element with the mean of 4.21 was the least important. Of the three softwares Azarsa, Ma'va and Sana2.0, the most consistent was Azarsa. Ma'va and Sana2.0 were at the second and the third rank respectively.
Conclusion: According to the experts' opinion, all the proposed elements and characteristics were recognized as important and the experts did not suggest a new element and feature. Accordingly, it is suggested that the acquisitions & collection-development module of any library software contain at least 8 elements, 32 main characteristics, and 118 sub-characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acquisitions & Collection-development
  • Library Software
  • Software Model
  • Medical Sciences Universities
  • Iran