نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام رضا

2 معاون کتابخانه و موزه وزیری یزد

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی بر کیفیت خدمات آنها می‌ب‍اش‍د.
روش: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. ج‍ام‍ع‍ه‌‌ آماری تحقیق را تمام کتابداران (64 نفر) و اعضای فعال کتابخانه مرکز آستان قدس رضوی (61178 نفر) تشکیل دادند. به علت تعداد محدود کتابداران همه آنها به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند و از میان مراجعان نیز تعداد 382 نفر بر اساس جدول حجم نمونه کرجسی-مورگان و به روش تصادفی طبقه‌ای به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند.
یافته­ها: یافته‌های‌ توصیفی پ‍ژوه‍ش‌ ن‍ش‍ان‌ داد که میانگین مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی و همچنین کیفیت خدمات در سطح متوسط است.
نتیجه­گیری: یافته­ها حاکی از آن بود که بین مهارت‌های ارتباطی کتابداران و کیفیت خدمات در کتابخانه مرکزی رابطه معنی‌داری وجود ندارد. همچنین بین مهارت‌های ارتباطی کتابداران بر حسب ویژگی‌های جمعیت‌شناختی آنها (شامل جنسیت، سن، سابقه خدمت، میزان تحصیلات و رشته تحصیلی) تفاوت معنی‌داری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey about impact of Communication Skills of librarians of Central Library of Astan Quds Razavi on Quality of services they provided

نویسنده [English]

  • Iraj Radad 1

چکیده [English]

This study aimed to investigate the effect of communication skills of librarians of Central Library of Astan Quds Razavi on the quality of their services. The research was conducted through a descriptive and co-relational method. The statistical population consisted all librarians (64 people) and active member of the Central Library of Astan Quds Razavi (61,178 people). Due to the limited number of librarians, all of them were conducted and 382 people (based on the Kerjcie-Morgan’s table of sample size) were selected randomly through stratified sampling method. Two standard questionnaires of Queendam (for measuring communication skills of librarians) and LibQual (for measuring the quality of services) were used to collect the needed data. The collected data were analyzed in both descriptive statistics (including frequency distribution and percentage, mean and standard deviation) and inferential statistics (Chi-square test, T-test and Pearson) using SPSS 18 software package. Descriptive findings showed that the average of librarians’ communication skills and also the quality of service in the Central Library of Astan Quds Razavi was on middle level. Analytical results showed that there is no significant relationship between the librarians’ communication skills and the quality of services in the Central Library. There was also a significant difference between the librarians’ communication skills in terms of their demographic characteristics (including gender, age, work experience, education and field of study).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication Skills
  • Librarians
  • LIS service quality
  • LibQUAL
  • Central Library of Astan Quds Razavi
احمد معظم، سمانه، حسن زاده، محمد، و شاپوری، سودابه (1391). ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های عمومی شهرستان رامسر و تنکابن با استفاده از ابزار لایب کوال. فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات)، 17 (5)، 1-21.
احمدی میرقائد، احمد رضا (1393). سنجش کیفیت خدمات مرکزی دانشگاه علم و هنر از دیدگاه کاربران (پایان نامه کارشتناسی ارشد). دانشگاه علامه طباطبایی ،تهران.
اسفندیاری مقدم، علیرضا، رزمی شندی، مسعود، و نورزوزی، یعقوب (1392) .کیفیت خدمات کتابخانه‌های ایران بررسی پژوهش‌های مدل لیب کوال در ایران. تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 47 (2)، 191-208.
اشرفی ریزی، حسن، امرایی، مرتضی، پاپی، احمد، بهرامی، سوسن، و سموعی، راحله (1391). مؤلفه‌های مهارت‌های ارتباطی و ارتباط آنها با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی کتابداران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی، 2(1)، 79-92.
امینی، اکرم (1389). ارزیابی مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر اصفهان (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه اصفهان، اصفهان.
باد، جان (1377). ارتباط‌شناسی و کتابداری. ترجمه محبوبه مهاجر و نورالله مرادی. تهران: انتشارات سروش.
تاجر، پگاه (1392). بررسی انتظارات کاربران و میزان رضایت مندی آنھا از خدمات کتابخانه با استفاده از ابزار لایب کوال (مورد مطالعه: کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت). فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع­رسانی و فناوری اطلاعات)، 6(21) ،63-75 .
تقی زاده، زیبا، رضایی پور، افسر، مهران، عباس، و علیمرادی، زینب (1385). به کارگیری مهارت‌های ارتباطی توسط ماما‌ها و ارتباط آن با رضایتمندی مراجعین. مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه تهران،12 (4)، 47-55.
رهنما، ساناز، فتاحی، رحمت‌الله، و دیانی، محمدحسین (1393). بررسی میزان و عوامل مؤثر بر برخورداری کتابداران از مهارتهای ارتباطی : مطالعة موردی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد. پردازش و مدیریت اطلاعات، 30(3)، 875-898.
غفاری، سعید ؛ کرانی، اکرم (1390). بررسی کیفیت خدمات در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پژشکی کرمانشاه از طریق مدل لایب کوال. دانش شناسی، 3 ( 12)، 53-68.
کریمی، لعیا، بنی‌اقبال، ناهید، تفرشی، شکوه، و همایی، رضا (1391). میزان و نحوه‌ی ‌به کارگیری مهارت‌های ارتباطی توسط کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان. مدیریت اطلاعات سلامت، 9(1)، 42-54.
مجیدی قهرودی، نسیم، گرانمایه­پور، علی، و بخشنده، سمیرا (1392). بررسی نقش تفاوت مهارتهای ارتباطی زنان و مردان و تأثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان. مطالعات رسانه­ای، 8(2)، 91-102.
محمدبیگی، فاطمه،و حسن زاده، محمد (1389). ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در شهر قزوین با استفاده از ابزار لیب کوال. تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه‌های عمومی کشور ، 15(56)، 7-30.
میرحق­جو، نوشاز، نایبی، ندا، مجدتیموری، رامش، و کاظم­نژاد لیلی، احسان (1392). مهارتهای ارتباط با بیمار و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری. پرستاری و مامایی جامع­نگر، 25(2)، 93-101.
نصیری زاده، امیر اشکان، سعیدزاده، زهرا السادات، و صباحی بیدگلی، محمد (1390). همبستگی مهارت‌های ارتباطی پرستاران با کیفیت خدمات بستری در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کاشان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت، 1 (1)، ، 45- 51.
نظری، رسول، قاسمی، حمید، و سهرابی، زهرا (1394). بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی، سبکهای رهبری، فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران در سازمان­های ورزشی: مدل­سازی معادلات ساختاری. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 11(1)، 93-102.
Broady-Preston, J., Felice, J. & Marshal, S. (2006). Building better customer relationships: Case studies from Malta and the UK.  Journal of Library Management, 27(6/7), 430-45.
Chawner, Brenda & Oliver, Gillian (2013). A Survey of New Zealand Academic Reference Librarians: Current and Future Skills and Competencies. Australian Academic and Research Libraries, 44 (1), 29-39.
Guo, X., Duff, A., & Hair, M. (2008), "Service Quality Measurement in the Chinese Corporate Banking Market", International Journal of Bank Marketing، 26(5), 305-327
Hai-lan, Shan (2009). Cultivation of ideal personality and personality accomplishment of librarians. Sci-Tech Information Development & Economy,  21, 18-19.
Ketlhoilwe, Blessing Kebakgore & Molatedi, Spando Kgomotso (2015). An evaluation of the university of Botswana reference services staff: current and future skills and competencies. A paper submitted in IFLA WLIC 2015, Cape Town.
Kiran, Kaur (2010). Service quality and customer satisfaction in academic libraries: Perspectives from a Malaysian university. Library Review,  59(4), 261 - 273
Kotler, Philip and Bloom, Paul N. (1984). Marketing professional services. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc.
Kulkarni,M., & Deshpande, M. (2012,june15). Powering library users establishing channel of communication for service quality expectations of trainers from government Administrative Training Institute (ATI) Libraries in India. Available Online from: http://conferencer.retrieved from http ://www .iifla.org/ifla78
Ladhari, R., & Miorales, M. (2008). Perecivied service quality , perceived value and recommendation : A study among Canadian public library users , library management , 29, 366 – 352.
Miranda-Murillo, Diana (2004). The Value of Service in the Library and Information Science Curriculum (Master thesis). University of Texas, Austin.
Nofsinger, Mary M. 1999, “Training and Retraining Reference Professionals: Core Competencies for the 21st Century,” The Reference Librarian no. 64, 9-19.
Nzivo, C.N. (2012). User perception on library services and information resources in Kenyan Public Libraries. Library Review, 61(2), 110-127.
Rajaram, Shyama (2012). Enhancing LIS skills. In Rhoda Bharacha, Bansidhar Bhatt & Shewta Shroff (Eds), User oriented quality services in 21st century libraries. Seminar organized on 11th Augost, 2012, Ahmadabad.
Shannon, Donna M. (2009). Principals’ perspectives of school librarians. School libraries worldwide, 15(2), 1-22
Tanawade, M. S. Shri (2011). Effective Interpersonal Skills For Library Management. Indian Stream Research Journal. 1(1), 184-186.