نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه پیام نور مشهد

3 کتابخانه کوثر نور نی ریز

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل اثرگذار و اثرپذیر و میزان شدت آن‌ها بر نیازهای مراجعین کتابخانه‌های عمومی استان فارس در شرایط عدم قطعیت است.
روش: پژوهش حاضر در دو فاز کیفی و کمی انجام شد. در فاز اول با استفاده از مطالعات میدانی، نیازهای مراجعین کتابخانه‌های عمومی استان فارس شناسایی شده و در فاز دوم ابتدا پرسشنامه بر اساس ساختار تکنیک دیمتل طراحی و توزیع گردید. سپس به منظور تعیین عوامل اثرگذار و اثرپذبر بر رضایت مراجعه‌کنندگان، روش دیمتل در شرایط عدم قطعیت و بر مبنای اعداد خاکستری پیاده‌سازی شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های عمومی استان فارس است.
یافته‌ها: پس از اجرای تکنیک دیمتل خاکستری، نیازهای مراجعین به دو گروه تأثیرگذار و تأثیرپذیر تفکیک شدند. سه عامل تأثیر گذار به ترتیب عبارتنداز: سکوت و شرایط فیزیکی مناسب کتابخانه، امکانات رفاهی کتابخانه، رسیدگی به شکایات و انتقادات و سه نیاز تأثیرپذیر نیز به ترتیب عبارتنداز: عملکرد و برخورد مناسب کتابداران، افزایش تعداد و زمان منابع امانتی، تجهیزات سالن مطالعه.
نتیجه‌گیری: با استفاده از روش پیشنهادی در این پژوهش، می‌توان نیازهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های عمومی را در شرایط عدم قطعیت شناسایی و اولویت‌بندی کرد. لذا نتایج این پژوهش از حیث دقت می‌تواند برای تصمیم‌گیری‌های آینده کتابخانه‌های عمومی در جهت تامین رضایت مراجعین مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of Factors That Influence Public Library Client Needs Using Grey DEMATEL in terms of Uncertainty

نویسنده [English]

  • azime mozafari 1

چکیده [English]

Purpose: The aim of this research is identification of effective and impressionable factors and severity of them for public library client needs in Fars Province in terms of uncertainty.
Methodology: This study was conducted in two phases of qualitative and quantitative. In the first phase, public librariy client needs in Fars province have been identified using field studies and in second phase firs questionnaire was designed and distributed based on the DEMATEL technique. Then to determine effective and impressionable factors on client satissfactions, DEMATEL method was implemented based on gray numbers in terms of uncertainty. Statistical population of research includes public library clients in Fars Province that sample of 150 was selected by the snowball method and questionnaires were distributed among them.
Findings: Using grey DEMATEL technique, the client needs were separated into two groups as effective and impressionable factors. Based on the results, three effective factors are: silence and physical condition of library, library facilities, Complaints and suggestions; and three impressionable factors are: performance and appropriate treatment of librarians, increasing the number and time of books, reading room equipment.
Conclusions: Using proposed method in this study, we can identify and rank effective and impressionable public library client needs in terms of uncertainty. The results can be useful for public library’s future decisions to satisfy clients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grey Numbers
  • DEMATEL
  • satisfaction
  • Public Library
  • Client
آذر، عادل.، و مؤمنی، منصور. (1381). آمار و کاربرد آن در مدیریت. جلد دوم، چاپ ششم، تهران: سمت.
آقا ابراهیمی سامانی، بابک. و ماکویی، احمد. (1384). ارزیابی چالش‌های شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های نفت و گاز به روش DEMATEL. دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه.
آقایی، میلاد.، آقایی، اصغر.، و آقایی، رضا (1391). شاخص‌های اساسی موثر بر وفاداری مشتریان در صنعت بهداشتی و سلولزی ایران با استفاده از رویکرد دلفی فازی و دیمتل فازی. مدیریت بازرگانی،  4 (3)، 20-1.
آقایی، رضا.، آقایی، میلاد.، و آقایی، اصغر (1392). بررسی رابطه میان فرسودگی شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، جو سازمانی و فرهنگ سازمانی . مدیریت دولتی، 5 (4)، 18-1.     
اصغرپور، محمد جواد. (1389). تصمیم‌گیری گروهی و نظریه بازی ها با نگرش تحقیق در عملیات، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
اکبریان، مجتبی.، و نجفی، اسماعیل (1393). ترسیم نقشه استراتژی در کارت امتیازی متوازن با استفاده از روش دیمتل، مطالعات مدیریت صنعتی، 34، 154- 133.
جمالی، غلامرضا.، و هاشمی، مهدی. (1390). سنجش روابط بین عوامل موثر بر ریسک پروژه‌های فناوری اطلاعات در بانک ملت استان بوشهر با استفاده از تکنیک دیمتل فازی. مدیریت فناوری اطلاعات، 3 (9)، 40 – 21.
حیاتی، زهیر.، مظفری، عظیمه.، مظفری، افسانه.، و منوچهری، روح اله (1393). بخش‌بندی مراجعه کنندگان کتابخانه‌های عمومی بر مبنای نیازهای‌شان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، تحلیل سلسله مراتبی و مدل کانو. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 20 (3)، 513-533.
مرادی، محسن.، شفیعی سردشت، مرتضی.، و رحمانی، حامد (1392). کاربرد روش دیمتل در شناسایی عوامل موثر بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار در خرید سهام (مورد مطالعه: کارگزاران شهر مشهد) . بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 2 (2)، 108-87.
هوشمندی ماهر، مجید.، امیری، مقصود.، و الفت، لعیا. (1391). مدل ریاضی انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش در زنجیره تامین با لحاظ عدم اطمینان در متغیرهای طراحی. مدیریت صنعتی، 6 (1)،170 – 141.
Cheng, C. C., Chen, C. T., Hsu, F. S., & Hu, H. Y. (2012). Enhancing service quality improvement strategies of fine-dining restaurants: New insights from integrating a two-phase decision-making model of IPGA and DEMATEL analysis. International Journal of Hospitality Management, 31(4), 1155-1166.
Gabus, A., & Fontela, E. (1972). World problems, an invitation to further thought within the framework of DEMATEL. Battelle Geneva Research Center, Geneva, Switzerland.
Gabus, A., & Fontela, E. (1973). Perceptions of the world problematique: Communication procedure, communicating with those bearing collective responsibility. Battelle Geneva Research Centre, Geneva, Switzerland.
Ho, W., Xu, X., & Dey, P. K. (2010). Multi-criteria decision making approaches for supplier evaluation and selection: A literature review. European Journal of Operational Research, 202(1), 16-24.
Hori, S., & Shimizu, Y. (1999). Designing methods of human interface for supervisory control systems. Control Engineering Practice, 7(11), 1413-1419.
Horng, J. S., Liu, C. H., Chou, S. F., & Tsai, C. Y. (2013). Creativity as a critical criterion for future restaurant space design: Developing a novel model with DEMATEL application. International Journal of Hospitality Management, 33, 96-105.
Hu, B. Q., & Wang, S.  (2006a). A novel approach in uncertain programming. Part I: New arithmetic and order relations for interval numbers. Journal of Industrial Management and Optimization, 2 (4), 351–371.
Hu, B. Q., & Wang, S. (2006b). A novel approach in uncertain programming. Part II: A class of constrained nonlinear programming problems with interval objective functions. Journal of Industrial Management and Optimization, 2 (4), 373–385.
Ishibuchi, H., & Tanaka, H. (1990). Multiobjective programming in optimization of the interval objective function. European Journal of Operation Researches, 48, 219–225.
Jassbi, J., Mohamadnejad, F., & Nasrollahzadeh, H. (2011). A Fuzzy DEMATEL framework for modeling cause and effect relationships of strategy map. Expert systems with Applications, 38(5), 5967-5973.
Lee, Y. C., Li, M. L., Yen, T. M., & Huang, T. H. (2010). Analysis of adopting an integrated decision making trial and evaluation laboratory on a technology acceptance model. Expert Systems with Applications, 37(2), 1745-1754.
Lin, C. L., & Tzeng, G. H. (2009). A value-created system of science (technology) park by using DEMATEL. Expert Systems with Applications, 36(6), 9683-9697.
Liu, S. F.; Dang, Y. G.; Fang, Z. G. (2005). Grey System Theory and Application. Beijing: Science Press.
Luo, D. (2005). An eigenvector method for grey decision-making. System Engineerin - Theory & Practice, 25(4), 67–71.
Luo, D.; Liu, S. F. (2005). Grey incidence decision-making with incomplete information. Journal of Applied Sciences, (4), 408–412.
Luo, D., & Wang, X. (2012). The multi-attribute grey target decision method for attribute value within three-parameter interval grey number. Applied Mathematical Modelling, 36(5), 1957-1963.
Reyes, F., Cerpa, N., Candia-Véjar, A., & Bardeen, M. (2011). The optimization of success probability for software projects using genetic algorithms. Journal of Systems and Software, 84(5), 775-785.
Sambuc, R. (1975). Function U-flous, Aplication à I’aid au Diagnostic en Pathologie Thyroidienne, PhD Thèse, Universitè de Marseille, France.
Sengupta, A., & Pal, T. K. (2009). Fuzzy Preference Ordering of Interval Numbers in Decision Problems, Studies in Fuzziness and Soft Computing, vol. 238. Springer- Verlag, Berlin, Heidelberg.
Seyed-Hosseini, S. M., Safaei, N., & Asgharpour, M. J. (2006). Reprioritization of failures in a system failure mode and effects analysis by decision making trial and evaluation laboratory technique. Reliability Engineering & System Safety, 91(8), 872-881.
Shieh, J. I., Wu, H. H., & Huang, K. K. (2010). A DEMATEL method in identifying key success factors of hospital service quality. Knowledge-Based Systems, 23(3), 277-282.
Shih, T. K. (1998). On computing temporal/spatial relations. Inf. Sci. 107, 37–61.
Tzeng, G. H., Chiang, C. H., & Li, C. W. (2007). Evaluating intertwined effects in e-learning programs: A novel hybrid MCDM model based on factor analysis and DEMATEL. Expert systems with Applications, 32(4), 1028-1044.
Wu, H. Y. (2012). Constructing a strategy map for banking institutions with key performance indicators of the balanced scorecard. Evaluation and Program Planning, 35(3), 303-320.
Zadeh, L. A. (1975). The concept of a linguistic variable and its applications in approximate reasoning. Info. Sci. 8, 199–249.
Zhou, Q., Huang, W., & Zhang, Y. (2011). Identifying critical success factors in emergency management using a fuzzy DEMATEL method. Safety Science, 49(2), 243-252.