نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 هیات علمی و مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی امکانات نویسندگان سامان­ های مدیریت محتوای همای­ ها در سطح ملی و بین المللی انجام شده است.
روش: در این پژوهش توصیفی از روش تحلیل سیستم، مصاحبه شفاهی، روش اسنادی و مطالعات کتابخانه­ای و همچنین ازبررسی­های تجربی و عملی استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل سامانه­های مدیریت همایش­های ملی و بین المللی بوده، نمونه­های پژوهش شامل سه سامانه مدیریت همایش داخلی (شرکت یکتا وب افزار شرق،شرکت فرازنت (نگار) ، شرکت اداک)،و سه سامانه بین المللی (ای.اس.ام.ایی ، کانفتول و پی.کا.پی)  است.
یافته­ها: یافته­های پژوهش نشان داد که در بین سامانه­های داخلی سامانه نگار و دربین سامانه­های بین­المللی سامانه کانفتول و ای.اس.ام.ایی بیشترین اخنیارات و امکانات رابرای نویسنده درنظر گرفته­اند. همچنین سامانه­های مورد بررسی با اختلاف جزئی اکثر قابلیت­های موجود نویسنده، در یک سیستم استاندارد را دارا هستند و سامانه مدیریت همایش شرکت فرازنت (نگار) با اختلاف ناچیزی همسطح سامانه­های مدیریت همایش­های خارجی قرار می­گیرد.
نتیجه­ گیری: از پژوهش حاضر چنین نتیجه­گیری شد که شرکت­های داخلی تلاش کرده­اند که همپای سامانه­های مطرح بین المللی باشند و در راستای ارتقای سامانه­های خود می­کوشند. این یافته­ها می­تواند کمک مؤثری در طراحی و توسعه سیستم، خرید و یا استفاده سیستم داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify and compare thewriter features of national and International conferences management systems

چکیده [English]

Purpose :The main objective of this study is to identify and Comparison the writer features of content management systems of conferences,at the national and international level.
Methodlogy:In order has been used of the methods of analyzing system(web-based survey),oral interview (interview whit some of experts,including authors and jury proceedings in international conferences,manager and secretary of the conference systems, professor of information science and management),seeing the conference website and various parts of the system,an available movies and slides,documentary and library studies methods including study guides, educational menus and all existing evidence, empirical and practical study.Finally for measurig the available facilities in selected samples and comparing them was used from descriptive method(Descriptive statistics,frequency tables, bar and radar charts whit using SPSS and Excel software).The population of the study was conferences management system in national and international level.The samples of the study consisted of three national conference management system(Yekta web,Negar and Adak systems)and three international system(ASME, Conftool and OCS systems).
Findings:The findings show that in the among international system,Conftool and ASME systems in terms of what the writer has goned the highest score.In the national systems,Negar system of Fraznet corporate in the part of the writer of the Congress was the highest score in terms of facilities.
Results:Finally researchers concluded that the investigated systems are little difference , they have all have the capabilities of the standard systems. Also Negar conference management System,has little difference with those of conferences international management systems.These findings can help in the design,development,purchase,or use the new conference management systems

کلیدواژه‌ها [English]

  • management information systems
  • conference management systems
  • conference systems
  • content management
  • knowledge production
بیتردیویس،گوردون و اچ.اولسان،مارگارت. (1387). نظام های اطلاعاتی مدیریت: چارچوب های مفهومی، ساختار وتوسعه. ترجمه امقاضی زاده فرد، س. فناوری اطلاعات و ارتباطات مبانی سیستم های اطلاعاتی. تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین.
پیروزفر،شهناز. (1390). سیستم مدیریت پایگاه داده. بازیابی شده در 17/8/93 از: www.pcworldiran.com/ict/database-management.m
چهارسوقی،کمال وصحرائیان،راشد. (1382). ارائه معیارهای جدید سیستم های اطلاعاتی در زنجیره تامین شرکت ها،­فنی مهندسی مدرس،­(11)­:111-120.
حافظ نیا،محمدرضا(1377). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها. مرکزتحقیق و توسعه علوم انسانی.
حقیقی نسب،منیژه و معصومی،معصومه(1391). ارزیابی کیفیت سیستم های اطلاعاتی براساس مدل IsI-Iecدرسازمان های منتخب ایرانی،مجله پژوهش های تجربی حسابداری، 2 (2):131-147.
حکاک،محمد(1375). طراحی مفهومی سیستم های اطلاعاتی مدیریت (معاونت آموزش و تحقیقات جهاد). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس. تهران.
خواجویی،رضا؛صالحی نژاد، سیمین و احمدیان، لیلا. (1392).  روش‌های مورد استفاده برای ارزیابی سیستم‌های اطلاعات سلامت در ایران، نشریه مدیریت سلامت، 53(16): 7-21.
دیواندری،علی(1373). نقش سیستم های اطلاعاتی طرح های پژوهش در مدیران جهاد دانشگاهی تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس. تهران.
رشیدی راد،موتا؛ الهی،شعبان وحسن زاده،علیرضا(1387). بررسی مسائل کلیدی در حوزه مدیریت سیستم های اطلاعاتی سازمان های ایران و عوامل موثر بر آن ها، فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری،­4(1) :21-31.
رهنورد،فرج اله و حاجی محمدعلیها،رضا(1385). اثربخشی سیستم اطلاعاتی مدیریت مطالعه موردی، مجله فرایند مدیریت و توسعه،­(65-66)­: 4-12.
سلیمیان ریزی،ملیحه و عاصمی، عاصفه(1389). شناسایی و بررسی امکانات و قابلیت های سامانه های مدیریت محتوای پایگاه نشریات ملی و بین المللی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.
صرافی زاده، اصغر(1385). سیستم اطلاعات مدیریت. تهران: انتشارات میر.
قادری نانسا،لیلا؛ سلمانی،اسحق؛ قلی پور،هادی و شرقی،رحیم(1392). ارزیابی سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی از دیدگاه پرستاران در بیمارستان‌های آموزشی درمانی تبریز،مجله مدیریت اطلاعات سلامت، 10(2).
قانعی،مریم؛حریمی،اندیشه واکبری،علی(1387). راهنمای جامع برگزاری همایش ها.بازیابی شده در 20/7/93 از: http://cme.mums.ac.ir/index.php
موسوی موحدی،علی اکبر؛کیانی بختیاری،ابوالفضل و چمنی،جمشیدخان. (1383). تولید علم و اشاعه یافته های علمی،نشریه رهیافت، (31) : 5-20.
هاشمی،شهناز(1390).تحلیل محتوای اسناد داوری مقالات به فصلنامه نوآوری های آموزشی، فصلنامه نوآوری های آموزشی،1(40) :87-96.
یوسفی فرد،مهرداد و فدایی،غلامرضا(1378). ارائه ویژگی های مناسب برای سیستم های مدیریت محتوای وبسایت های کتابخانه های دانشگاهی ایران بر اساس عناصرمطرح در وبسایت های کتابخانه های دانشگاهی دنیا، مجله پیام کتابخانه،15(1) :65 -93.
Amato, G., Gennaro, C.,  Rabitti, F., & Savino,  P. (2004). Milos: A multimedia content management system for digital library applications. In Research and Advanced Technology for Digital Libraries (pp. 14-25). Springer  Berlin Heidelberg
Benos, D. J., Kirk, K. L., &Hall ,J. E.(2003). How to review a paper. Advances in physiology education.27 (2), 47-52.
Brender ,J. (2006). Handbook  of Evaluation Methods for Health Informatics. United States of America: Elsevier Academic Press: Burlington, MA.
Docforge. (2010). "Content management system".Retrieved 2010-01-19 from: http://docforge.com/wiki/Content_management_system
Drucker, P.(1999).management challenges for the 21th century, uk: harper Collins publisher.
Ghazisaedi, M., Davar Panah, A.,& Safdari, R. (2005). Health Information Management. Tehran, Iran: Mahan Publication. 238.
Goswami , Ch. (1998) . Information Avability and Access Ability-The role of MIS. New Delhi: FID.
Mike Johnston (2009). "What is a CMS?". CMS Critic. Retrieved 2014/03/13 from:http://www.cmscritic.com/what-is-a-cms/#.U0i-0ahi7Ss
Hamborg, K‐C.,Vehse, B., & Bludau, H‐B.(2004). Questionnaire Based Usability Evaluation of Hospital Information Systems. Electronic Journal of Information Systems Evaluation. 7(1): 21-30
Ho-Won Jung. (2007). Validating the external quality subcharacterisitics of software products according to ISO/IEC 9126.Computer Standards & Interfaces.29,653-661
Luecy,T.(1991)managementinformationsystems,D.P.Publication.
Senn James A.(2008).Information Systems in Management, Wadsworth Pub. Co., ,28-37.
Steig, Margaret F.­(1983). Refereeing and the editorial process:The AHR and Webb.Scholarly publishing,99-122.
Taohidul Islam, S.M. and Zamri, Chik(2011). Disaster in Bangladesh and management with advanced information system. Disaster Prevention and Management. 5(20), 521-530.
Thyvalikakath, TP., Monaco,V.&Thambuganipalle.HB.,SchleyerT(2008). A usability evaluation of four commercial dentalcomputer‐based patient record systems.J AmDentAssoc.139(12),1632‐42.