نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر برای کسب ذهنیتی روشنتر از این که گزارش‌های نهایی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تا چه حد توسط پژوهشگران در تدوین گزارش‌های نهایی جدیدتر مورد بهره برداری قرار می‌گیرد صورت گرفته است.
روش: دراین مطالعه، با استفاده از روش تحلیل استنادی، استنادهای 374 گزارش نهایی مورد بررسی قرار گرفت. این تعداد از میان مجموعه‌ای متشکل از 15324 گزارش نهایی انتخاب شدند.
نتایج: گزارش‌های بررسی شده در مجموع از 11031 منبع استفاده کرده‌اند که حدود یک سوم (32 درصد) آنها به زبان فارسی بوده‌ است. همچنین، 181 گزارش نهایی (48 درصد) به گزارش‌های نهایی پیش از خود استناد کرده‌اند. تعداد گزارش‌های نهایی که در مجموع مورد استناد گزارش‌های نهایی جدیدتر قرار گرفته 405 مورد می‌باشد. نسبت استناد به گزارش‌های نهایی به کل منابع 3.7 درصد می‌باشد. علاوه بر آن، از 405 استناد صورت گرفته به گزارش‌های نهایی، 133 مورد آنها (33 درصد) به صورت خوداستنادی بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Examination of the Use of Final Research Reports by ARREO Researchers During 2003 – 2013: a Citation Analysis

چکیده [English]

Aim: The present research has been performed to assess how many released final research reports are used by next final research reports.
Method: The citations of 374 final research reports, from a collection of 15324, that were released during 2003 to 2013 were examined.
Results: About 11031 citations have been totally used in the reviewed final reports, only a third of which (32%) were in Persian. Findings of the study show that only 181 (48%) final reports have cited previous research reports as an information resource. The findings from this study also suggest that the final reports released in 2011, 2013, and 2012 respectively , have made more extensive use of previous research reports. Those published in 2003 have made limited use of previous reports. In total, 405 (out of 11031) final reports have been cited by new final reports. Citation ratio of final reports to resources on the whole is 3.7 percent and ratio to Persian resources is about 11.4 percent. In addition, the findings indicate that 133 (33%) of citations to previous reports, represent self-citations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research reports
  • Research
  • Citation analysis
  • Information resources