نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه اصفهان

2 عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی تاثیر خدمات کتابخانه ای و رسانه های مختلف بر جذب نوجوانان به کتابخانه های عمومی شهر اصفهان است.این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای 12 تا 16 سال کتابخانه های عمومی شهر اصفهان بود. برای گردآوری اطلاعات از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. برای گردآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد در بین انواع مختلف خدمات کتابخانه ای "پاسخگویی به سوالات تحقیقی دانش آموزان"در اولین رتبه قرار دارد و در بین انواع رسانه ها "تلویزیون" موثرترین رسانه برای جذب نوجوانان قرار داده شد. باتوجه به یافته ها می توان گفت که در راستای اطلاع رسانی برای کتابخانه جهت جذب افراد در بین انواع رسانه های مختلف باید بیشتر و همچنین هدفمندتر از تلویزیون استفاده گردد و نیز در بین انواع خدمات کتابخانه ای امکانات بیشتری را جهت پاسخگویی به سؤالات تحقیقی دانش آموزان ایجاد کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of library services and various media on attracting teenagers into the public library (Case Study: Esfahan City's years 1394

چکیده [English]

The purpose of the present study was to identify the effect of library services and various media to attract teenagers into the public libraries in Isfahan cities.
The research method was descriptive – survey. Population comprises involved all member public library Esfahan city's which age between 12-16 that was equal to 920 Person .This study was used based on stratified random sampling method. The questionnaires were used to collect data. finding indicate that Based on advice teens in regard to the various library services on attracting teenagers into the public library the "answering the research questions students" was in the first place &"television" was most effective media to attract teenagers to the library .
Based on the findings of the study it is concluded that the library to advertise for attract user to public libraries should use from among the various media for TV more and targeted also in among the various library services must be created facilities for answering the research student questions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Library
  • Library Services
  • Media
  • attract Teenager