نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه خوارزمی

2 استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی

3 استاد دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر  با هدف بررسی رابطۀ عملکرد مدیران کتابخانه­های دانشگاهی و تأثیر آن بر فرسودگی کتابداران انجام شد.            روش­شناسی: روش پژوهش، توصیفی از نوعِ همبستگی و جامعۀ آماری کلیۀ کتابداران کتابخانه­های 10  دانشگاه  دولتی سطح شهر تهران زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1393 به تعداد 600 نفر می­باشد. حجم نمونه 304 نفر برآورد گردید که از این تعداد 234 پرسشنامه عودت داده شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود..از پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مسلش و پرسشنامه محقق‌ساخته عملکرد مدیران استفاده شد. تحلیل داده­های به دست آمده با استفاده از نسخه ((spss 19 انجام گرفت. از آزمون­های آماری: همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره  برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد.
یافته­ ها: یافته­ها نشان داد که با توجه به سطح معناداری رابطه منفی و معناداری بین عملکرد مدیران کتابخانه­های دانشگاهی و فرسودگی شغلی کتابداران وجود دارد. یعنی با بالارفتن عملکرد مدیران فرسودگی شغلی در کتابداران کمتر می­شود. همچنین، ضرایب معنی­داری نشان داد که رابطۀ ابعاد عملکرد مدیران با فرسودگی شغلی، در سطح اطمینان 99 درصد، از نظر آماری معنی­دار است.  به جز در بعد تخصص مدیران که رابطه معناداری با فرسودگی شغلی بدست نیامد.
نتیجه­ گیری: از بین همه مؤلفه­های عملکرد مدیران، توانایی مدیران در حل مشکلات،  ضریب همبستگی بیشتر و تعیین کنندگی بالاتری نسبت به مؤلفه­های دیگر عملکرد دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating academic libraries managers' performance and its effects on librarian burnout

نویسندگان [English]

  • kobra raufi 1
  • Nosrat Riahinia 2
  • Abdorrahim Navehebrahim 3

1 Department of Library & Medical Information, Kharazmi university

2 Full professor of Kharazmi university

3 Full professor of Kharazmi university

چکیده [English]

Background and Objectives: In this research, we are going to investigate the relation between the performances of academic libraries Managers and their effects on librarians' burnout.
Methodology: Methodology is of correlative descriptive research method and statistical society (population) includes 600 people form the whole librarians of ten academic libraries in Tehran under supervision of Ministry of Science, Research and Technology. The sample was 304 people and 234 people rejected the inquiries. This research conducted using a questionnaire to gather necessary data.Two kinds of questionnaire, Moslesh' standard burnout questionnaire and researcher made questionnaire of managers' performance have been used.
Findings: The analysis of gathered data has been done by means of SPSS 19. Pearson correlation test and multiple variables regression analysis were used to investigate the relations between variables. Significant coefficient showed that, at 99% confidence level, there is negative significant relation between the performance of academic libraries managers and librarian burnout. That is, the more the performance of libraries manager improve, the less will be the librarians' burnout. Also, significant correlation showed that there is statistical significant negative relation between the dimensions of managers' performance and librarians' burnout, in 99% of confidence level.
Discussion:  Among the dimensions of managers' performance, just managers' problem solving abilities is able to predict the dependent variable (burnout). 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managers' Performance
  • Burnout
  • Librarians
  • Academic libraries
استوارت، رابرت دی؛ موران، باربارا بی. (1390). مدیریت کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی (زهیر حیاتی و فاطمه جمشیدی قهفرخی، مترجمان). تهران: کتابدار.
 امیری، محمدرضا (1385). مقایسه عملکرد مدیران واجد و فاقد مدرک کتابداری در تعدادی از کتابخانه­های دانشگاه­های دولتی ایران از دیدگاه کتابداران این کتابخانه­ها. فصلنامه کتاب، (68)، 173-186.
پارسائی محمدی، پرستو؛ زارع فراشبندی، فیروز؛ علوی، سلمان؛ پاپی، احمد؛ امرایی، مرتضی (1391). بررسی فرسودگی شغلی و رابطه آن با متغیرهای جمعیت­شناختی در کتابداران دانشگاهی اصفهان. مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات. دانشگاه شهید چمران اهواز، (9)،  69-88.
حقیقی، محمود(1381-1385). کتابخانه­های دانشگاهی. در دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی. (ج 2،ص 1462)، تهران : کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
رحیمی، فروغ (1388). نگاهی به تحلیل رفتگی شغلی یا سندرم برن اوت و حضور آن در حرفه کتابداری. فصلنامه کتاب، (77)، 289-302.
رضایی آدریانی، رقیه؛ شعبانی، احمد؛متقی فر،حسین (1390). استرس و فرسودگی شغلی در محیط کتابخانه. کلیات ماه: اطلاعات ارتباطات و دانش شناسی، 14(5)، 64-71.
ریاحی­نیا، نصرت؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم (1391). ارزیابی عملکرد مدیران کتابخانه­های مرکزی دانشگاه­های دولتی شهر تهران. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، (10)، 1- 18.
زندیان،فاطمه؛ ریاحی­نیا، نصرت؛ کشاورز، لیلا (1390). شناسایی سبک­های مدیریت مدیران کتابخانه­های دانشگاه­های دولتی شهرتهران و ارتباط آن با رضایت شغلی کتابداران. تحقیقات کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاهی. سال چهل و پنجم، (57)، 109-87.
فامیل­روحانی، علی اکبر؛ غفاری، سعید؛ داوودی، رسول؛ اسلامیان، فاطمه (1390). بررسی تفاوت عملکرد مدیران کتابدار و غیر کتابدار در مدیریت کتابخانه­های دانشگاهی منطقه 2 دانشگاه آزاد اسلامی .فصلنامه دانش­شناسی( علوم کتابداری و اطلاع­رسانی و فناوری اطلاعات). سال سوم، (12)،82-69.
 
Ajala, Emmanuel Babatunde. (2011).Work -related Stress among Librarians and Information Professionals in a Nigerian University. Library Philosophy and Library Philosophy and practice, 450-462, Retrieved 12 March,2014, from http://digitalcommons. unl.edu/libphilprac.
 
Akakandelwa, Akakandelwa, Jain, Priti (2013) A comparative study of perceived work related stress among library staff in two academic libraries in Southern Africa. Library Management, 34,(8/9), 569-584.
 
 
Hayati, Zouhayr, Barahmand, Nilofar (2012). Managerial skills needed for academic library managers: The case of Iran. The International Information & Library Review. 44,(2), 53-64.
Huprich, Julia(2007). Burnout in Academic Libraries. Library Worklife. Volume 4, No. 10.  P 1-3. Retrieved 12 March,2014, from http://www.alaapa.org/newsletter/vol4no10/worklife.html.
 
Matteson, Miriam L., Schlueter, Elizabeth, Hidy , Morgan (2013) Continuing education in library management: challenges and opportunities. Library Management. 34, (3), 219-235.
 
Roknuzzaman ,M. (2007) Status of human resource management in public university libraries in Bangladesh. The International Information & Library Review. 39,(1), 52-61.
 
Shaw, CraigS. (1992) A Scientific Solution to LibrarianBurnout, NewLibraryWorld, 93,(1103), 4-8.
 
Togia, Aspasia (2005).Measurement of burnout and the influence of background characteristics in Greek academic librarians. Library Management, 26,(3), 130-138.
 
Wilson , K. , Corrall , Sheila (2008). Developing public library managers as leaders: Evaluation of a national leadership development programme. Library management. 29, (6/7), 473-488.