نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزش از راه دور، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور

2 گروه آموزش از راه دور، دانشگده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور

3 دانشگاه پیام نور

4 گروه آموزش از راه دور، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: هدف این پژوهش ارزیابی پژوهش‌های مرتبط با حوزه آموزش از راه دور نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس با استفاده از مدل سرمایه علمی می‌باشد.
روش: این پژوهش از نوع مطالعات کاربردی علم سنجی است و با استفاده از روش تحلیل شبکه‌ای انجام گرفته است. همچنین باتوجه به بررسی رابطه بین متغیرها این تحقیق از نوع همبستگی به شمار می‌رود. جامعه پژوهش مدارکی است که در حوزه مطالعات آموزش از راه دور در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس در بازه زمانی 1985 تا 2016 نمایه شده‌اند و تعداد آن 31607 رکورد می‌باشد.
یافته‌ها: نتایج بررسی نشان داد نفوذ اجتماعی بر نفوذ اندیشه‌ای و انتشاراتی تأثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین بین نفوذ انتشاراتی ونفوذ اندیشه‌ای نیز رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که پژوهشگرانی که تعاملات اجتماعی قوی‌تری دارند بهتر خواهند توانست با سایر پژوهشگران مشارکت نموده و بر کیفیت آثار بیفزایند؛ در نتیجه از نظر هم‌تألیفی و شاخص‌های آن در وضعیت بهتری قرار دارند. همچنین پژوهشگرانی که نفوذ اندیشه‌ای بالاتری دارند از نفوذ انتشاراتی بیشتری برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An evaluation of distance education researchs by scholarly influence model

نویسندگان [English]

  • somaieh rajabzadeh 1
  • mahmood ekrami 2
  • Faramarz soheili 3
  • Hamid ahmadi 4

1 payame Noor University

2 payame Noor University

3 Payame Noor University

4 Payame Noor University

چکیده [English]

Objectives: The purpose of this study was to evaluate the researches output of the field of distance education indexed in the WOS database using Scholarly capital model.
Method: This research is an applied Scientometric study and has been carried out using network analysis. Regarding the relationship between variables, this research is a correlation type. The research community was those documents that has been indexed in the field of distance education studies in the ISI database in the period 1985 to 2016 and has a total of 31607 records.
Finding: The finding of this study showed that social influence has a positive and significant effect on the Ideational Influence and venue influence, as well as there is a positive relationship between venue influence on Ideational.
Conclusion: The results of the study showed that researchers with stronger social interactions would be better able to participate with other researchers and to increase the quality of the works; hence, in terms of co-authorship and indicators, they are in a better position. Also, researchers with higher Ideational influence have more venue influence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scholarly capital model
  • Social Influence
  • Venue Influence
  • Ideational Influence
  • Research Evaluation