نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش رتبه‌‌بندی کتابخانه‌‌های دانشگاهی براساس مدل بلوغ مدیریت دانش است.
روش ­شناسی: روش پژوهش حاضر ترکیبی کیفی و کمی است. جامعه آماری در بخش کیفی، 18 نفر از خبرگان و در بخش کمی در مرحله اول 184 نفر از مدیران کتابخانه‌‌های مرکزی دانشگاه‌‌ها و در مرحله دوم، 35 نفر از اعضای هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی که از بین پاسخ‌‌دهندگان مرحله اول انتخاب شدند حضور داشتند. ابزار جمع‌‌آوری داده‌‌ها پرسشنامه محقق ساخته‌‌ بود.
یافته ­ها: در سنجش اهمیت آزمون فریدمن ابعاد جریان دانش با ابعاد دیگر جریان دانش، میانگین رتبه‌‌ی بُعد عوامل مدیریتی 72/5، بُعد منبع دانش 17/5، عوامل سازمانی 67/4، عوامل زمانی 37/4، عوامل کانال‌‌های ارتباطی 22/4، عوامل فردی 21/4، عوامل فنی 92/3 و بُعد ‌ویژگی‌‌های دانش 72/3 می‌‌باشد. در رتبه‌‌بندی کتابخانه‌‌ها با سطوح بلوغ مدیریت دانش، نشان داد که در سطح توسعه؛ بُعد عوامل مدیریتی و فردی، در سطح استانداردسازی؛ بُعد ویژگی‌‌های دانش و کانال‌‌های ارتباطی، در سطح بهینه‌‌سازی؛ بُعد منبع دانش و در سطح نوآوری؛ بُعد عوامل سازمانی و عوامل زمانی دارای موانع می‌‌باشند. برای ویژگی‌‌های دانش و کانال‌‌های ارتباطی مرحله استانداردسازی از بین مراحل جریان دانش ملموس‌‌تر می‌‌باشد. برای منبع دانش، عوامل سازمانی و عوامل فنی بیشترین مانع در سطح چهارم یعنی بهینه‌‌سازی مشاهده می‌‌گردد.
نتیجه­ گیری: پژوهش حاضر تنگناهای موجود و میزان موانع در هر سطح از سطوح مدیریت دانش را در کتابخانه‌‌های دانشگاهی مشخص می‌‌کند. عوامل و شاخص‌‌های لازم برای هریک از گام‌‌ها را برای گام بعدی معین می‌‌کند. این کمک شایانی است، برای مدیران تا بتوانند برای رفع موانع مدیریت دانش از آن استفاده نمایند. اما نکته مهم این است که همه موانع عوامل جریان دانش را نمی‌‌توان یکباره برطرف نمود، یا برای همه آن‌‌ها یک برنامه اجرایی طراحی کرد، چون‌‌که مطمئناً این موانع در طول عمر سازمان و عوامل مختلف ایجاد شده‌‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Barriers to Knowledge Flow Factors in Academic Libraries Based on Knowledge Management Maturity Model

نویسندگان [English]

  • asgar akbari 1
  • fatemeh nooshnfard 2
  • nadjla hriri 3

1 Ph.D. student of Information Science and Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Iran

2 Associate Professor of Information Science and Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Iran

3 Professor of Information Science and Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: Knowledge management is a planned and structured view of creating, sharing and storing knowledge as an organizational asset that is designed to enhance the ability, speed and effectiveness of an organization to deliver products or services to customers in line with business strategy. But the barriers to knowledge flow usually create barriers that lead to temporary constraints, lack of motivation, lack of awareness, and lack of coordination among departments, which in turn impose a heavy cost on the organization, so the main purpose of this study was to rank university libraries. Based on the maturity model of knowledge management to utilize the services of libraries in knowledge management.
Methodology: The present study is a qualitative and quantitative combination. The statistical population consisted of 18 experts in the qualitative section and 184 in the central libraries of the university in the first phase and 35 faculty members in the second group of information science in the first stage. . Data collection tool was a researcher-made questionnaire.
Findings: In evaluating the importance of Friedman test for knowledge flow dimensions with other dimensions of knowledge flow, mean rating of management factors was 5.72, knowledge source dimension 5.17, organizational factors 4.67, time factors 4.37, communication channel factors 4.22, individual factors 4.21, technical factors 3.92 and knowledge features dimension 3.72 which have the lowest rank and least importance among the different dimensions of knowledge flow. In this test, chi-square statistic value was calculated 97.55 and significance level was 0.000. Since the level of significance is smaller than the alpha value (P <0.05), the null hypothesis that there is no significant difference between the dimensions of knowledge rejection flow and its opposite assumption is confirmed. This means that there is a statistically significant difference between the dimensions of knowledge flow. Also, ranking libraries with maturity levels of knowledge management showed that at developmental level, at the level of individual and managerial factors, at the level of standardization, at the level of knowledge features and communication channels, at the optimization level, at the knowledge source dimension, and at the innovation level, at the organizational factors dimension. Time factors have obstacles. For the knowledge features and communication channels, the standardization stage is more tangible than the stages of knowledge flow. For the source of knowledge, organizational and technical factors are the most hindrances in the fourth level of optimization. For managerial and individual factors, the second level, development, is more tangible for this obstacle. For time factors, innovation is recognized as the most important obstacle. Overall, the results show that innovation is the most tangible step in the whole process.
Discussion: Academic libraries as organizations, based on the steps of the knowledge management cycle, which include knowledge creation, knowledge gathering, knowledge sharing, knowledge access and use of knowledge, have an important role to play in knowledge management. The current status of the library compared to the maturity levels of KM showed that barriers to knowledge flow factors other than start level, development level, standardization level, optimization level and level of innovation have barriers. These barriers at the level of innovation, the level of exploitation, are the output of knowledge management and the ability to manage and lead an organization. If libraries are effectively managed to overcome the barriers at this level, their output will be desirable. Ineffective management and leadership have the most unsuccessful role in managing libraries. It should be kept in mind that organization leadership is a key pillar of knowledge management, so it should be clear to managers how and where to manage knowledge, because if the management of the organization does not seriously support knowledge management in any way, any ineffective effort will be made. Will be. Of course, not all the barriers to knowledge flow factors can be removed at once, or an implementation plan can be designed for all of them, as there are certainly barriers to organizational life and various factors. So, to get rid of them, you need all the attention. Therefore, although the emphasis on the role of managerial factors is more than other factors, the role of other factors such as organizational factors, human factors, technical factors, temporal factors, communication channel factors should not be overlooked. The present study identifies the bottlenecks and levels of barriers at each level of knowledge management levels in academic libraries. Specifies the factors and indicators needed for each step for the next step. This is a great help for managers to use it to remove the barriers to knowledge management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Maturity
  • Academic Libraries
  • Knowledge Management
  • Knowledge Barriers
Abbasi, Z (2007). A Review on KM Models Implementation Models in Organizations. Paper presented at the First Conference on Knowledge Management, Razi International Conference Center. (In Persian)
Abtahi, H.; Salavati, A. (2006). Knowledge management in the organization. New transplant, 1.
Akhavan, P., Olyaei, E., Dastrang Mamaghani, N., & Saghafi, F. (2011). Science management cycle procedure development based on science management success. Quarterly science and technology policy, 3 (2), 1-22. (In Persian)
AL- Busaidi, K.A & Adjoints (2010). Sharing knowledge to a knowledge Management System: Examining and The Benefits in and Omani Organization, Journal of Organization knowledge Management, 3(2).
Alipur, v. (2014). Knowledge Management, Definitions and Concepts, the Center for Media Studies (Health Day News). (In Persian)
American productivity and quality center (2009). The open standard benchmarking collaborative. Retrieved December 20, 2011, from http://www.apqc.org/OSBC.
American productivity and quality center (5.2.0.). (2011). Processes Classification Framework. Retrieved January 7, 2011, from http://www.apqc.org/process-classification-framework.
Azar, A.; Faraji, H. (2010). Fuzzy Management Science. Tehran: Mhraban. (In Persian)
Bahadori Farad, A. (2012). An Approach to Knowledge Management - Strategies and Barriers Ahead, Report Monthly, 237. (In Persian)
Brito, E., Cardoso, L. & Ramalho, C. (2010).”Knowledge Management in Local Government Sector: the Role of the Quality Certification”, European Conference on Intellectual Capital 2, Portugal, 127-166.
Curado, M. and Ramos, I. (2010).”Knowledge Management in Organizations: A new Proposal”, European Conference on Knowledge Management 11, Portugal,  323-333
Davenport, T. H. & Prusak, L. (1998). Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know. Boston, Massachusetts, Harvard Business School Press.
Dehgannajm, M. (2009). Knowledge management and its role in organizational innovation. Journal of Automotive Engineering and Related Industries, 10. (In Persian)
Haghighat Talab, M. (2013). Identifying and extracting barriers to knowledge flow based on levels of the maturity model of organizational knowledge management. (Master's Degree), Islamic Azad University, Qazvin. (In Persian)
Hallajian, A. (2016). Prioritization and evaluation of obstacles to the establishment of knowledge management in the country's mothers' specialized company using hierarchy analysis method. Urban Management, 45. (In Persian)
Hasanqulipour, T.; Abedi Jafari, H. Khatibian, N. (2009). Measuring the level of knowledge management maturity in organizations through an extended knowledge management maturity model. Iranian Journal of Science and Management, 4 (14), 148-112. (In Persian)
Klein, P. (2002). Easy Factor Analysis Guide. (Translated by Mohammad Vali Alii and Mohammad Mirsandi). Tehran: Imam Hussein University. (In Persian)
Lamie, M. (2012). Identifying and Prioritizing the Key Factors of Successful Knowledge Management Deployment in the Islamic Republic of Iran Customs. M.Sc., Information Technology Management, University of Sistan and Baluchestan.
Landeta, J. (2006). Current validity of the Delphi method in social sciences. Technological Forecasting & Social Change, 73, 467–482.
Lin, C., WU, J.-C. & YEN, D. C. (2012). Exploring Barriers to Knowledge Flow at Different Knowledge Management Maturity Stages. Information & management, 49, 10-23.
Norouzian, M. (2005). Application of knowledge management in the public sector. Tadbir (156). (In Persian)
Rahati, N. (2013). Maturity in the Knowledge Management Structure; derived from the APQC Knowledge Management Maturity Model. Electronic Journal of Knowledge Management Studies, (15).
Riege, A. (2005). Three- dozen knowledge sharing barriers Mangers must consider. Journal of knowledge management, 9(3), 18- 35.
Sepehri, A. (2016). Assessment of knowledge management; APQC model assessment criteria. Journal of Knowledge Management Studies (27). (In Persian)
Sepehri, A. (2016). The assessment of knowledge management, what and why. Journal of Knowledge Management Studies (26). (In Persian)
Snyman, R. Mphidi, H. (2006). Using the Internet as a tool for managing knowledge in academic libraries. (Translated by Alireza Esfandiari Moghaddam and Fatemeh Zakeri Fard). Librarianship and Information, 9 (2), 217- 198. (In Persian)