نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

چکیده

هدف پژوهش: تعیین رابطه توسعه تجربه یادگیری ازطریق مشارکت کلاسی بامقوله خودمهارگری وبهزیستی ذهنی دانشجویان علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه رازی است.
روش: پژوهش حاضر ازنوع کاربردی وبه روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل دانشجویان کارشناسی وکارشناسی ارشدعلم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه رازی است. برای گردآوری داده‌ها ازدوپرسشنامه سنجش توسعه یادگیری ازطریق مشارکت کلاسی شاهین مجید (2010) وسنجش وضعیت خودمهارگری وبهزیستی ذهنی تانجی وهمکاران (2004)، استفاده گردید.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که میانگین خودمهارگری و بهزیستی‌ذهنی دانشجویان علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دروضعیت مطلوبی است. همچنین میانگین یادگیری ازطریق مشارکت کلاسی وابعاد آن، در سطح مطلوبی است. بین مولفه‌های یادگیری ازطریق مشارکت وخودمهارگری و بهزیستی‌ذهنی رابطه مثبت معناداری وجوددارد.
نتیجه‌گیری: دانشجویانی که درفرایند یادگیری فعال هستند ومشارکت دارندنسبت به دانشجویان دیگراحساس آرامش خاطر، رضایت‌مندی و مسئولیت‌پذیری بیشتر نسبت به کلاس ودرس دارند، لذا همین امر موجب افزایش سطح مهارت‌های اجتماعی ازجمله سازگاری وخوشنودی دردانشجویان خواهد شد. بنابراین، تلاش برای فراهم آوردن شرایط مناسب در کلاس جهت ارائه نظرات وبحث‌های گروهی به منظور ایجادمحیطی دوستانه ورضایت‌بخش جهت تسهیم دانش دربین دانشجویان در محیط کلاس و بیرون از کلاس پیشنهادمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the relationship between the development of learning experience through class participation with self-control and mental well-being among students of knowledge and information science

نویسندگان [English]

  • saleh rahimi 1
  • sara bahrami 2

1 Department of Information Science and Knowledge Studies, Razi University Kermanshah- Iran,

2 razi university, department of knowledge and information science

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the relationship between the development of learning experience through class participation.
The current research is applied in a survey method. The statistical population consisted of undergraduate and postgraduate students of knowledge and Information Science in Razi University. The sample size was determined using Cochran's formula with 92 people. To collect data, two questionnaires of measuring the development of learning through, and assessing the status of self-management and subjective well-being are used. The findings of this study showed that the mean of self-knowledge and knowledge well-being of students is in desirable condition. The highest mean of perceived mental health and the lowest mean was related to self-management. Also, the average of learning through class participation and its dimensions is in the desired level from the viewpoint of the students that were studied. the results showed that there is a significant positive correlation between learning components through participation and self-management and well-being.
Students who are involved in the learning process are more comfortable than others in terms of contentment, satisfaction and accountability in classroom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cooperative learning
  • self-control
  • well-being
  • knowledge and information science