نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 عضو هیت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحداهواز

3 استادیار مدیریت بازاریابی، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی امکانات موجود از نظر مؤلفه­های آمیخته بازاریابی هفت‌پی بر مدیران کتابخانه­های مرکزی واحدهای دانشگاهی اهواز با محوریت قوانین رانگاناتان است.
روش‌: روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و ابزار گردآوری داده­ها، پرسش‌نامه­ای محقق­ساخته است.
یافته‌ها: نتایج حاصل از برازش نکویی خی­دو برای عوامل هفت­گانه­ی آمیخته بازاریابی با مقدار 308/9 و با سطح معناداری 002/0 از سطح خطای 05/0، رابطه­ی میان فراوانی مشاهده شده و فراوانی قابل انتظار معنادار گردید. بنابراین با اطمینان 95 درصد، امکان­پذیر بودن اجرای طرح راهبردی بازاریابی خدمات اطلاعاتی از نظر عوامل آمیخته بازاریابی هفت‌پی، در بیش از 50 درصد کتابخانه­های مرکزی واحدهای دانشگاهی اهواز با محوریت قوانین رانگاناتان مشخص و بیش از 50 درصد مدیران با مفهوم بازاریابی آشنا بوده و بر ضرورت وجود آن تأکید نمودند.
نتیجه گیری: براساس یافته‌ها، لازم است تا مدیران کتابخانه­ها هرچه سریع‌تر به برنامه‌ریزی و اجرای یک طرح راهبردی بازاریابی در کتابخانه‌های خود، اقدام نمایند. سپس به تثبیت و افزایش نقاط قوت، و کاهش و رفع نقاط ضعف خود، پرداخته؛ و در راستای اهداف مشتری‌مداری، با تأکید بر بقا و خودکفایی کتابخانه‌ها، اقدام گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Feasibility of Implementing a Strategic Marketing Plan for Library Services with a Focus on Ahwaz Central Academic Library Based on Ranganathan's Laws

اشرفی­ریزی، ح؛ کاظم­پور، ز. (1387)، بازاریابی خدمات و محصولات اطلاعاتی در کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی، فصلنامه کتاب، 74: 41-52. قابل دسترس در: www.noormags.com
بزرگی، ا؛ نصیری، س. (1388)، امکان­سنجی برنامه­های بازاریابی اطلاعات در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و ارائه مدل پیشنهادی، فصلنامه دانش­­شناسی، 6: 1-10.
بصیریان، ر. (1388). بازاریابی در کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی. ویراستار: ع نوروزی، تهران: چاپار، 92صفحه.
بصیریان­جهرمی، ر؛ عرفان­منش، م ع. (1387)، ارمغان بازاریابی برای کتابداران قرن بیست و یکم، اطلاع­شناسی، 22: 17-30.
بصیریان­جهرمی، ر؛ نادری­جلودار، س. (1388)، تدوین طرح بازاریابی برای کتابخانه­ها ضرورتی اجتناب ناپذیر که از آن غفلت می­ورزیم!، کتابداری و طلاع­رسانی، 48: 123-140.
بصیریان­جهرمی، ر؛ نقشینه، ن. (1388)، نگاهی دوباره به بازاریابی در کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی: فرصتی که به چشم تهدید به آن می­نگریم، فصلنامه کتاب، 80: 165-180.
جلیل­پور، پ؛ فرج­پهلو، ع. (1392)، بررسی امکان به کارگیری مدل بازاریابی 4P در کتابخانه­های عمومی استان خوزستان براساس نظرات مدیران و کتابداران این کتابخانه­ها، فصلنامه تحقیقات اطلاع­رسانی و کتابخانه­های عمومی، 4: 511-525.
حریری، ن. (1387)، بازاریابی و روابط عمومی در کتابخانه­ها، پیام کتابخانه، 2: 10-17.
خسروی، ح. (1389)، کاربرد مفهوم بازاریابی خدمات در کتابخانه­های رقومی، نشریه الکترونیکی شمسه، 9: 1-7.
درودی، ف. (1391) ، اقتصاد نشر و بازاریابی در کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی، کلیات ماه، 12: 58-65.
رولی، ج. (1388)، بازاریابی اطلاعات. ترجمه م اسدی؛ح اشرفی­ریزی، تهران: چاپار، 346صفحه.
رنبورگ، گ. (1377)، بازاریابی خدمات کتابخانه و چگونگی شکل­گیری آن، ترجمهد مطلبی؛ پیام کتابخانه، 29: 60-62.
سلطانی، پ؛ راستین، ف. (1388)، دانشنامه­ی کتابداری و اطلاع­رسانی. تهران: فرهنگ معاصر، 460صفحه.
شاه­شجاعی، ع. (1377، اهمیت مدیریت اطلاعات و انتقال فناوری­های اطلاع­رسانی در عصر فرا صنعتی، فصلنامه کتاب، 34: 25-33. قابل دسترس در:
صدیق، م؛ تفرشی، ش. (1392)، مقایسه­ی به کارگیری شیوه­ی آمیخته بازاریابی 4P در کتابخانه­های عمومی نهادی و مشارکتی استان قم، فصلنامه دانش­شناسی، 22: 1-18.
علیزاده، ح. (1385)، بررسی کاربرد اصول بازاریابی محصولات و خدمات کتابخانه­ها، کتابداری و اطلاع رسانی، 4: 1-8. قابل دسترس در: www.noormags.com
غفاری، س. (1382). مدیریت و بازاریابی کتابخانه­های عمومی، تحقیقات اطلاع­رسانی و کتابخانه­های عمومی، 48 و 49: 92-102. قابل دسترس در:http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/396770
کاتلر، ف؛ آرمسترانگ، گ. (1390)، اصول بازاریابی. ترجمه ب فروزنده؛ اصفهان: آموخته، 932صفحه.
لیزنر، ت. (1376)، ضرورت بازاریابی برای کتابخانه­ها، ترجمهم لطفی؛پیام کتابخانه،26: 93-96.
مارشال، ن ج. (1384)، روابط عمومی در کتابخانه­های دانشگاهی، ترجمها زارع؛ تحقیقات کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاهی، 43: 211-232.
مای، ج؛ نستا، ف. (1387)، بازاریابی خدمات کتابخانه برای جذب نسل نت، ترجمه ن حاجی­عزیزی؛ پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 3: 119-139.
مختاری­معمار، ح. (1382)، درآمدی بر کتابداری. تهران: قو، 212صفحه.
نصیری، س. (1388)، امکان­سنجی برنامه­های بازاریابی اطلاعات در کتابخانه­ی ملی جمهوری اسلامی ایران و ارائه­ی مدل پیشنهادی. کارشناسی­ارشد. دانشکده­ی مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
نوروزی، ی؛ عربلو، ح. (1389)، بررسی کاربرد اصول بازاریابی در ارائه خدمات اطلاعاتی در کتابخانه­های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تحقیقات کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاهی، 52: 93-112.
نوشین­فرد، ف؛ ضیایی، ث. (1390)،آمیخته بازاریابی در وب سایت کتابخانه­های مرکزی دانشگاهی ایران، تحقیقات کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاهی، 56: 74-93.
Alcock J. (2011), Strategic marketing in academic libraries: an examination of current practice. 81 p. Department of Information Studies in Scientia Economics(MSc), Aberystwyth University in Birmingham of West Midlands.
Available from:cadair.aber.ac.uk/dspace/handle/2160/7732
[accessed 20 Jun 2014].
Dhiman A.K & Sharma H. (2009), Services marketing mix library and information ceanters. Advocacy and Marketing,:456-460.
Kazempour Z, Shahbazi M, Alipour-Hafezi M & Ashrafi-Rizi H. (2013), Using 4p marketing model in academic libraries: an experience. International Journal of InformationScience and Management, 2:45-58.
Mollel M.M. (2013), Marketing mix for librarians and information professionals. Infopreneurship Journal, 1:10-28.
Available online at www.infopreneurship.net
Naikwadi VA, Chaskar PM. (2012. Implication of marketing plan: for marketing library and information services. Indian Streams Research Journal, 10:1-6.
Nicholson S. 2013. Planning, marketing, & assessing library services. Spring, Syracuse
Overton, R. 2007. Feasibility Studies Made Simple. Australia: National Library of Australia, 107 p. Available from: www.martinbooks.com.au[Accessed 6 July 2007]
Song Y-S. 2004. Marketing library services. a case study at university of illinois at urbana – champaign USA: 257-266.
[accessed 21 Jun 2014].