نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: در پژوهش حاضر رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد از اجرای طرح تجمیع بررسی شد.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر روش، پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. 120 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی که قبل از طرح تجمیع نیز در دانشگاه فردوسی مشهد تحصیل می‌کردند، به صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ محقق‌ساخته بر اساس الگوی رضایت مشتری کانو بوده است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که میزان رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از خدمات ارائه شده در بخش‌های عمومی کتابخانه مرکزی در بخش‌های امانت، مرجع، نشریات، و دیداری شنیداری بعد از اجرای طرح تجمیع به طور معناداری کمتر از قبل از اجرای طرح تجمیع بوده است. در بخش اطلاع‌رسانی این تفاوت بی‌معنا و در بخش پایان-نامه‌ها این تفاوت بعد از اجرای طرح تجمیع به طور معناداری بیشتر از قبل از اجرای طرح تجمیع بوده است. می‌توان نتیجه گرفت که طرح تجمیع باعث افزایش نارضایتی دانشجویان از خدمات کتابخانه شده است.
واژه‌های کلیدی: رضایت کاربران، طرح تجمیع، دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی، الگوی سنجش رضایت مشتری کانو.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The evaluation of higher education students' satisfaction with integration of Ferdowsi university libraries based on Kano customer satisfaction model

نویسندگان [English]

  • Atefeh Sharif 1
  • Masoumeh Bagheri 2
  • Masoumeh Tajafari 3

1 Assistant Professor of Knowledge and Information Science, Tarbiat Modares University

2 M. A Student of knowledge and information science, Ferdowsi University of Mashhad

3 Assistant Professor of Knowledge and Information Science, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Abstract:
Purpose: In the present research, higher education students' satisfaction from integration of libraries in Ferdowsi University was measured.
Methodology: This study was an applied research that was conducted through a survey. 120 higher education students were selected as the sample population from an unlimited population through random cluster sampling. Data collection was done by a researcher made questionnaire based on Kano customer satisfaction model.
Findings: Research results showed a meaningful decrease in higher education students’ satisfaction with the services of four public sections of the central library (in circulation desk, reference, periodicals and multimedia sections) after integrating libraries. In digital reference services desk, this difference has been meaningless. In thesis section, meaningful increase in students' satisfaction was confirmed. It can be concluded that the integration of libraries in Ferdowsi university of Mashhad increased the number of dissatisfied students.
Keywords:
Users’ satisfaction, integration of libraries, Ferdowsi University of Mashhad, information center and central library, Kano customer satisfaction model

کلیدواژه‌ها [English]

  • Users’ satisfaction
  • integration of libraries
  • Ferdowsi University of Mashhad
  • information center and central library
  • Kano customer satisfaction model
ابوعطا، محمدجواد (1392، 2 شهریور). نامه دانشگاهیان به وزارت علوم برای توقف طرح تجمیع. شهرآرا، ص. 14.
آخشیک، سمیه سادات (1394). تحلیل عوامل موثر بر فرایند تغییر برنامه‌ریزی‌شده در کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس نظریه میدانی لوین، چسبندگی دانش و آموخته زدایی. پایان‌نامه دکتری. دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
حیاتی، زهیر؛ مظفری، عظیمه؛ مظفری، افسانه؛ منوچهری، روح اله (1393). بخش‌بندی مراجعه-کنندگان، کتابخانه‌های عمومی بر مبنای نیازهایشان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، تحلیل سلسله مراتبی و مدل کانو. تحقیقات اطلاعرسانی و کتابخانههای عمومی، 20 (3)، 513-533.
رادمند، علی (1385). میزان رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه­ی دانشکده­ی ادبیات دانشگاه شهید چمران اهواز. فصلنامه کتاب، 68، 187-204.
زنگوئی، فخری، و سعادتجو، سیدعلیرضا، و بیدختی، حسین (1389). میزان رضایت مراجعه­کنندگان، از خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 17 (4)، 316-322.
سعادت علیجانی، علیرضا (1392). تجمیع کتابخانه­های دانشگاه و چالش­های فنی. تازه­های اطلاع­رسانی و مهارتهای اطلاع­یابی، ویژه­نامه تجمیع کتابخانه­های دانشگاه فردوسی، 36، 6-7.
شاهین، آرش، و صالح­زاده، رضا (1390). طبقه­بندی نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل رفتار آنها با استفاده از الگوی تلفیقی کانو و قوانین انجمنی. تحقیقات بازاریابی نوین، 1 (2)، 1-16.
صراف پور، سحر، و حریری، نجلا (1390). سنجش میزان رضایت استفاده­کنندگان از خدمات کتابخانه مرکزی شرکت ملی گاز ایران. نظام­ها و خدمات اطلاعاتی، 1(1)، 83-94.
مرادمند، علی (1385). میزان رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه­ی دانشکده­ی ادبیات دانشگاه شهید چمران اهواز. فصلنامه کتاب، 68، 187-204.
مکی السابمی، محمد، و شکویی، علی (1372). نقش کتابخانه­های مساجد در فرهنگ و تمدن اسلامی. تهران: سازمان مدارک فرهنگی.
ملکی، آناهیتا، و دارابی، ماهان (1387). روش‌های مختلف اندازه­گیری رضایت مشتری، ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع وابسته،  27(3)، 27-32.
منصوریان، یزدان (1380). مروری بر مفهوم و سنجش رضایت استفاده­کنندگان در پژوهش­های کتابداری و اطلاع­رسانی. پیام کتابخانه، 11 (1)، 34-41.
مهرابیان، فردین؛ تبری، رسول؛ عباسپور، حسن؛ کشاورزمحمدیان، سکینه (1391). بررسی میزان استفاده اعضای هیئت علمی و رضایت‌مندی آنان از منابع کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 21 (83)، 52-57.
مهراد، جعفر، و جهانیان، محمدعلی (1391). میزان رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه و مراکز اطلاع­رسانی صنعت نفت تهران.  کتابداری و اطلاع­رسانی، 7 (2)، 71-75.
میرزایی، منصور (1392) نحوه انتقال منابع. تازه­های اطلاع­رسانی و مهارتهای اطلاع­یابی، ویژه­نامه تجمیع کتابخانه­های دانشگاه فردوسی، 36، 3.
 
 
Bayraktaroglu, G., & Ozgen, O. (2008). Integrating the Kano model, AHP and planning matrix, QFD application in library services. Library Management, 29(4/5), 327-351.
Dominici, G., Palumbo, F., & Basile, G. (2015). The drivers of customer satisfaction for academic library services: managerial hints from an empirical study on two Italian university libraries using the Kano model. International Journal of Management in Education, 9(3), 267-289. Abstract.
Garibay, C., & Gutie, R., & Figueroa, A. (2010). Evaluation of a digital library by means of quality function deployment (QFD) and the Kano model. The Journal Of Academic Librarianship, 36(2), 125-132.
Hemati, M., & Ghorbanian, F. (2011). A hybrid Kano- fuzzy AHP method for measuring customer satisfaction: a case study of transportation system. Management Science Letters, 1 (3), 263-270.
Hossain, M. J. (2012). Understanding Percieved service quality and satisfaction, a study of Dhaka university library, Bangladesh. Performance Measurement and Metrics, 13(3), 169-182.
Kiran, K. (2010). Service quality and customer satisfaction in academic libraries, perspective from a Malaysian university. Library Review, 59(4), 261-273.
Powelson, S. E., & Reaumet, R. D. (2012). Using the results of a satisfaction survey to demonstrate the impact of a new library service model. Health Information and Libraries Journal, 1-10. http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-1842.2012.00988.x.
Rashid, M., & Tamaki, J., & Ullah, S., & Kubom A. (2010). A proposed computer system on Kano model for new product development and innovation aspect: a case study is conducted by an attractive attribute of automobile. International Journal of Engineering Science and Technology, 2(9),1-12.
Rozum, B., & Brassow, L. (2013). Marging two academic libraries: finding unity from diversity while maintaining institutional identities. Advances in Librarianship, 37, 201-221. Abstract.
Swanepoel, A. (2005). Expectations and concerns of library staff before and after a merger. 1-10. Abstract.
Truccolo, I., & Bianchet, K., & Capellot, F. & Russell, W., & Maso, L. D., & Colombatti, A., & Ciolfi, L., & Tirelli, U., & Paoli, P. D. (2006). A pilot project of a cancer patient library in Italy: results of a customer-satisfaction survey and its product. Health Information and Libraries Journals, 23, 266-274.