نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی،دانشگاه مازندران، بابلسر

3 دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندارن، بابلسر

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، بررسی تولیدات علمی، و تعیین موقعیت ایران در عرصه تولید جهانی علم، طی سال های 2015-1996 و پیش بینی این روند در سال های آتی می باشد.
روش شناسی: به منظور گردآوری داده ها، آمارهای پایگاه های استنادی Scopus، ISI و SCImago، مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از نرم افزار Eviews و مدل ARIMA به پیش بینی روند تولیدات علمی کشور، تا سال 2030 پرداخته شد.
یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد رشد تولیدات و شتاب علمی کشور، با وجود فراز ونشیب‌ها طی دو دهه گذشته، در سطح منطقه و جهان، مطلوب و قابل توجه بوده است.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد اگر چه، تولیدات علمی کشور طی دو دهه گذشته رشد خوبی داشته، اما پیش بینی روند تولیدات علمی کشور تا سال 2030، نشان دهنده کاهش رشد و شتاب کشور در عرصه تولید علم، می باشد. برای بهبود این شرایط و افزایش رشد تولیدات علمی کشور، لازم است سیاست گذاری بلند مدتی را برای حفظ شتاب علمی کشور، و رسیدن به جایگاه مطلوب در عرصه جهانی اتخاذ نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Future studies of Iran scientific studies by 2030 by using ARIMA model

نویسندگان [English]

  • Nader Razeghi 2
  • Hasanali Aghajani 3

2 Faculty of Humanities and Social Sciences, Mazandaran University, Babolsar

3 Faculty Economic and Administrative Sciences, Mazandaran Universityو Babolsar

چکیده [English]

Objective: The present study attempts to review Iran's scientific production, and determine its position in the world's scientific production arena during the course of 1996-2015, and to project this trend in the upcoming years.
Methodology: To gather data, ISI, Scopus, and SCImago databases’ data were used. Then, using Eviews software and ARIMA model, Iran's scientific production trend was projected until 2030.
Findings: The research findings indicate that Iran's scientific production growth and acceleration, despite regional and world fluctuations in the past two decades, was desirable and noticeable.
Conclusion: The research results show that despite having desirable growth in the country's scientific production in the past two decades, the projection of the country's scientific production up to 2030 indicates a declining trend. In order to improve this trend and to increase the country's scientific production, it is essential to adopt a long-term policy to maintain the country's scientific acceleration and achieve a favourable position in the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • future study
  • growth of scientific articles
  • ARIMA model