نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ازاد اسلامی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر باهدف تأثیر جنبه‌های عاطفی بر عملکرد بازیابی اطلاعات از وب در میان دانشجویان دکتری انجام شد
روش پژوهش: پژوهش از نوع پیمایشی به روش نیمه تجربی انجام ونمونه آماری جامعه پژوهش، شامل 50 دانشجو بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدندگردآوری داده‌ها با استــفاده از تحلیل لاگ و مقیاس عواطف مثبت و منفی) پاناس(صورت گرفت
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد میانگین عواطف مثبت در همه حوزه‌های گوناگون علوم پس از انجام جستجو نسبت به‌پیش از جستجو افزایش‌یافته و میان جنبه‌های عاطفی مثبت و منفی و تجربه جستجوی کاربران رابطه معناداری وجود دارد. نتایج بررسی رابطه بین جنبه‌های عاطفی و عملکرد جستجو نشان داد هراندازه مقدار عاطفه مثبت پیش از جستجو بیشتر باشد مقدار متغیرهای صفحات نتایج جستجو، متوسط زمان نرخ پرش صفحه، مدت‌زمان بازدید نتایج جستجو، صفحات گوگل و پرس‌وجوهای منحصربه‌فرد کاهش‌ و متوسط زمان بازدید سایت و نشانی‌های اینترنتی افزایش می‌یابند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش و تأثیر جنبه‌های عاطفی بر عملکرد جستجوی کاربران توجه به عواطف کاربران می‌تواند راه‌حل مناسبی درجهت کارآمدی سامانه‌های بازیابی محیط‌های جدید پیش روی طراحان این سامانه‌ها قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of emotional aspects in the performance of information retrieval from the Web Case Study: Ph.D. Students in Humanities, Basic and Engineering Sciences

نویسنده [English]

  • marzieh yarizanganeh

department of knowlege and science

چکیده [English]

Aim: The present study attempts to identify the role of emotional aspects in experience and performance of information retrieval from the web among PhD students .
Methods: this present study is semi-experimental and the type of study is practical. the study sample is 50 students as selected by purposeful sampling method. The data collection is performed log file by Morae software, pre-search and post-search questionnaire and positive and negative affect (PANAS) is also applied.
Results: The study findings showed that Average positive emotions in all the various fields of science after the search is increased compared to the previous search and there was a significant association between positive and negative emotional aspects of users with search experience. The results of the relationship between emotional aspects and the search function means that any amount of emotional aspects of positive prior to the search were greater, the amount of variables search results pages, average rates Bounce Rate, Time view Results the search of Google pages, unique queries were reduced and mean time to visit each site and URLs variables increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional aspects
  • performance of Information retrieval
  • PhD students