نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی، مربی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، یزد، ایران،

2 استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران،

4 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی و نظام وزن‌دهی آن با کتابخانه‌های دانشگاهی ایران است.
روش: پژوهش حاضر در دو مرحله کیفی و کمی انجام گرفت. در مرحله کیفی با استفاده از پنل دلفی، مهمترین معیارهای فرعی الگوی تعالی سازمانی متناسب با کتابخانه‌های دانشگاهی ایران شناسائی شد، در مرحله کمی با استفاده از پرسشنامه متناسب‌سازی شده، نظرات مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی ایران در خصوص میزان اهمیت هریک از معیارهای فرعی شناسائی شد. به منظورتجزیه و تحلیل داده‌های به‌دست آمده از رگرسیون امتیاز عامل و روش بوت استرپ-پی (صدکی) نرم افزار AMOS نسخه 23 استفاده شد.
یافته ها: الگوی تعالی سازمانی متناسب‌سازی شده در شرایط کتابخانه‌های دانشگاهی ایران از برازش کافی برخوردار است، معیارهای توانمندساز در مجموع 62درصد و معیارهای نتایج 38 درصد از ساختار وزتی الگو را به‌خود اخصاص می‌دهند. در بین معیارهای توانمندساز معیار فرایندها، منابع و خدمات اطلاعاتی با وزن تقریبی 15درصد و در بین معیارهای نتایج معیار نتایج کلیدی عملکرد با وزن تقریبی 14درصد بیشترین وزن را به‌خود اختصاص می‌دهند.
نتیجه گیری: معیارهای توانمندساز بیش از معیارهای نتایج برای تعالی خدمات درکتابخانه‌های دانشگاهی ایران اهمیت دارند، تقویت این معیارها می‌تواند زمینه بهبود ارائه خدمات و رسیدن به نتایج متعالی را به‌دنبال داشته‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of proportionality of EFQM Business Excellence Model with Iranian Academic Libraries

نویسندگان [English]

  • Maryam Parsaeian 1
  • Nosrat Riahi nia 2
  • Somaye Sadat Akhshik 3
  • Mohammad Hasanzadeh 4

1 PhD student of Kharazmi University, Instructor, Department of Information Science and Knowledge, Taft Payam Nour University, Yazd, Iran

2 Full professor, Department of Information and Knowledge Science, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Information and khowledge Science, Kharazmi University, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Department of Information and Knowledge Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: The EFQM Business Excellence Model is a valuable management model that plays a prominent role in the excellence of the quality of services provided by various organizations and institutions. Certainly, utilizing this pattern in academic libraries can enhance the quality and service of academic libraries and ultimately cause the growth and development of scientific and research in universities. The main purpose of the present study is to provide an organizational excellence model appropriate to these types of libraries by identifying and accurately weighing the nine criteria of organizational excellence model with Iranian academic libraries. This research was conducted to answer the following questions: 
1.    What is the weight of the enabling criteria of the EFQM Business Excellence Model in Iranian academic libraries?
2.    What is the weight of the results criteria of the EFQM Business Excellence Model in Iranian academic libraries?
3.    Does the modified EFQM Business Excellence Model fit into the conditions of Iranian academic libraries?
4.    What is the status of enabling and results criteria of the model adapted in Iranian academic libraries?
Methodology: This research was an applied research which used a survey method and a combined approach in gathering data (in two qualitative and quantitative stages) using a Delphi panel and a questionnaire. The research community in the qualitative section included 8 members of Delphi panel. The Results of the two-round Delphi technique was the EFQM questionnaire. Validity or credibility of the questionnaire was confirmed by Delphi technique based on experts' opinions. Also, the Cronbach's alpha for the 9 criteria of the EFQM Business Excellence Model Obtained above. /7. The community of the quantitative part of the research were the managers of Iranian academic libraries. The questionnaire was distributed among 126 of the managers of the academic libraries, in order to comment on the importance of each of the sub criteria in assessing the quality of academic library services in a continuum 1 to 5 points. Finally, 93 questionnaires was collected as the basis for data analyzing. Factor Score Regression with Bootstrap-p method used in AMOS v. 23 to analyze the data.
Findings: The findings showed that the modified EFQM Business Excellence Model in this study is well-suited to the requirements of Iranian academic libraries and can be proposed for all Iranian academic libraries as a qualitative model. All the principles necessary to improve the quality of libraries are proportionate according to the situation and conditions of academic libraries in Iran. Also, according to the findings, the enabling criteria make up a total of 62% of the weight structure of the modified EFQM Business Excellence Model, While 38% of the weight structure of the modified model is assigned to the results criteria. Also, according to the findings, the average status of the enabling and results criteria at 95% confidence level have a significant difference with the average level (3). In other words, the criteria of the EFQM Business Excellence Model are at desirable level and can be used to measure the performance of Iranian academic libraries.
Discussion: The results of the research showed that the modified EFQM Business Excellence Model can be recommended for all academic libraries in Iran as a qualitative model because all the principles necessary for improving the quality of libraries are adapted according to to the status and conditions of the academic libraries in Iran. The results also showed that for quality excellence in academic libraries enabling criteria is more important than the results. Among the enabling criteria, provision of appropriate processes, resources and information services for users can have more value in the quality excellence of academic libraries. Also, among the results criteria, achieving and maintaining excellent results by academic libraries along with their mother organization's strategy is important for managers of these libraries and can be of great importance to the quality excellence of the library services. Finally, the correspondence between the status of enabling measures and results in the modified EFQM Business Excellence Model showed that all the enabling and results criteria are essential for achieving a level of excellence in academic libraries and can be used by managers of Iranian academic libraries. Therefore the modified EFQM Business Excellence model, which is developed by the guidance of the professors and Delphi members comment and is weighted by the managers of Iranian academic libraries, can be considered as a functional and comprehensive model for all types of academic libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EFQM Business Excellence Model
  • Weighting System
  • academic libraries
Abbasi, Moluk (2013). Localizing the Model of Excellence (EFQM) in the National Media. Journal of Communication Research, 20(2), 9-41.
Abbasimaleki, S., Omidvari, M. (2014). Presents a conceptual model of EFQM assessment in higher education.  International Journal of Scientific Management and Development, 6(1), 54-65.
Al‐Tabbaa, O., Gadd, K., Ankrah, S. (2013) "Excellence   Models in the non‐profit context: strategies for continuous improvement", International Journal of Quality &   Reliability Management, 3(5), 590 – 612.
Aligholizadeh, Majid, Zandian, Fatemeh, Akbari, Mohammad, Masoudi, Asghar (2014). Measuring Management Performance in Public University Libraries. Strategic Management Studies, 17, 165-141.
Borbely, M. (2011). Factors influencing self-assessment in a changing library environment. Performance Measurement and Metrics, 12, 7–22.
Daniel, J., Yusuff, R. M., & Jassbi, J. (2011). Assessment system based on fuzzy scoring in European foundation for quality management (EFQM): Business excellence model. African Journal of Business Management, 5(15), 6209-6220.
The EFQM excellence model (2018). Retrieved from http://www.efqm.org/the-efqm-excellence-model at 15/12/2017.
Gholamzadeh, M., & Mojahed, M. (2013). An improved TOPSIS/EFQM methodology for evaluating the performance of organizations. Life Science Journal, 10(1).
Faraj Pahlou, Abdolhossein, Akhshik, Somayeh (2009). Assessing the Quality Management Performance of Libraries of Shahid Chamran University of Ahvaz Using EFQM Model. Journal of Library and Information Science, 12(1), (Consecutive 45), 31-48.
Faraj Pahlou, Abdolhossein, Akhshik, Somayeh, Beglou, Reza (2015). Adaptation of Organizational Excellence Model for Iranian Public Libraries (Case Study of Khuzestan Public Libraries). Research on Information Science and Public Libraries, 4(21), 529-548.
Ghasemi, Vahid (2013). Structural Equation Modeling in Social Research Using Amos Graphics. Tehran: Sociology Publications.
Gholamzadeh, M., & Mojahed, M. (2013). An Improved TOPSIS/EFQM Methodology for Evaluating the Performance of Organizations. Life Science Journal, 10(1).
Hajian, Amir, Ahmadvand, Ali Mohammad, Movahedi, Masoud (2011). Performance evaluation model of non-industrial research organizations.  Journal of Human Resource Management Research, 5(2), 81-105.
Hassanzadeh, Elaheh, Neshat, Narges (2011). The Use of Two Integrated Approaches in Assessing Organizational Performance Self-Assessment Case Study: IRAN and National Library of Iran. National Journal of Library and Information Studies, 89, 39-56.
Hassanzadeh, Elaheh, Neshat, Narges, Azadeh, Fereydoon (2012). Evaluating Organizational Excellence Level Using EFQM Model: A Case Study of the National Library of Iran. Journal of Information Processing and Management, 28(2), 479-496.
Herget, J., Hierl S. (2007). .Excellence in libraries: a systematic and integrated approach. New Library World, 108 (11/12), 526-544
Ismail, R., Murad, M. A. A., Jabar, M. A., Nor, R. N. H., & Mustapha, N. (2016). Integration of EFQM excellence model and information systems criterion.  Journal of Theoretical & Applied Information Technology, 94(1).
Keshtkar, Zahra (2010). Feasibility Study of European Foundation Quality Management Model Criteria in Libraries of Tehran University of Medical Sciences. Modern Educational Approaches, 5(2), 158-141.
Khaleghi, Amir Hossein; Haji Karimi, Abbas Ali (2011). Localization of the Weighting System of the Organization of European Excellence Model of Excellence in Companies Covered by the Iranian Industrial Development and Renovation Organization. Journal of Transformation Management, 3(5), 44-67.
Liu, Y. L., & Ko, P. F. (2017). A modified EFQM Excellence Model for effective evaluation in the hotel industry. Total Quality Management & Business Excellence, 14-1
Marques, A. I., Rosa, M. J., Soares, P., Santos, R., Mota, J., & Carvalho, J. (2011). Evaluation of physical activity programmes for elderly people-a descriptive study using the EFQM'criteria. BMC public health, 11(1), 123.
Mohammad Ismail, Sedigheh, Ebrahimi, Nair (2011). Comparison of Quality Management Performance in Central Libraries of Tabriz University and Tabriz University of Medical Sciences Based on the European Foundation for Quality Management Model of Excellence. Journal of National Studies in Library and Information Organization, 93, 148-137.
Najmi, Manouchehr, Hosseini, Sirous (2003). The EFQM Excellence Model from Idea to Action. Tehran: Ronas.
Rajabzadeh Qatari, Ali, Abbas Ali, Hamed, Azar, Adel, Taghavi, Allahverdi (2015). Developing a Police Excellence Model Using the AHP and DEMATEL Approaches. Organizational Resource Management Research, 5(4), 91-114.
Razini, Ruhollah (2010). Designing and Explaining a Comprehensive Model of Organizational Excellence Based on Islamic Approach. (Ph.D. Thesis). Faculty of Management, Tarbiat Modarres University. Tehran.                                                 
Safari, Hossein, Gholami, Nafiseh, Ebadi Ziaei, Ali (2015). Organizational Excellence Models (Deming, Malcolm Baldrige, EFAM). Kind Book Publishing Institute.                              
Shahin, A. & Rabbanimehr, M. (2011). Priorization of EFQM enablers by the QFD technique, journal of strategic management studies, 2(5), 131-148.
Soltani, MR, Nikkar, Gholamhosein, Taban, Mohammad, Safari, Ali (2014). Adaptation of Organizational Excellence Model (EFQM) Criteria in Military Research Organizations. Organizational Resource Management Research, 4(1), 119-142.
Spasos, S., Alexandris, A., Petropoulos, G., & Vaxevanidis, N. M. (2008). Implementation of EFQM model in a Greek engineering higher education institute: a framework and a case study. International Journal for Quality Research, 2(1), 43-49.
Stavridis, S., & Tsimpoglou, F. (2012). EFQM in academic libraries: The application of a quality management model at the University of Cyprus library. Liber Quarterly, 22(1).
Vakili Mofrad, Hossein, Hemmat, Morteza, Keshtkar, Zahra, Yousefi, Ahmad (2015). Evaluation of the quality of services of libraries of Hamadan University of Medical Sciences using European Foundation Quality Management Model. (EFQM). Journal of Health Management, 1(1), 1-4.
Vonhof, C., & Bertele, M. (2017). “Excellent Library”—A Holistic Quality Model and Certificate for Libraries: Concept and Experiences from Germany. International Information & Library Review49(1), 19-30.
Truccolo, I. et al. (2005). EFQM (European Foundation for Quality Management) and libraries: An organizational challenge for improving the provided services. In the EAHIL Workshop: Implementation of quality systems and certification of biomedical libraries, Palermo, Sicily.