نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی تهران

3 گروه مدیریت آموزشی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی. تهران. ایران

4 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی وضعیت پژوهش‌های حوزه مدیریت آموزشی و شناسایی خوشه‌های موضوعی آن بر اساس مقالات نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام است.
روش: این پژوهش به روش توصیفی_ پیمایشی و با استفاده از روش هم‌آیندی واژگان از روش‌های تحلیل محتوا در علم‌سنجی، انجام شده است. جامعه پژوهش، کلیه مقالات نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در بازه زمانی 1395-1383 است. به منظور تحلیل داده‌ها از نرم افزار راور پریمپ، اکسل، ووس ویور و نت دراو استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد حوزه مدیریت آموزشی در ایران از ده خوشه موضوعی تشکیل شده است، واژه‌هایی که در این خوشه‌ها بیشترین پیوند را به خود اختصاص داده‌اند، عبارتند از دانشگاه، دانش‌آموز، برنامه درسی، آموزش‌عالی، خودکارآمدی، یادگیری، نگرش، اثربخشی، دانشجو و معلمان. واژه مدیران، پیشرفت تحصیلی، مدارس، آموزش و فناوری نیز از مفاهیم پر تکرار در پژوهش‌ها هستند. متوسط نرخ رشد مقالات 12/29% است و 76 % پژوهش‌ها به روش کمی انجام شده است.
نتیجه‌گیری: بررسی‌ها نشان داد موضوع مقالات تنها بخشی از زیر مجموعه حوزه مدیریت آموزشی را پوشش می‌دهد و در موضوعات مورد بحث انباشتگی دانش صورت نگرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Subject Analysis and Clustering of Educational Administration Articles in Iranian Publications

نویسندگان [English]

  • Mohamad Reza Behrangi 1
  • zeinab izadian 2
  • bijan abdollahi 3
  • Hasan Reza Zeinabadi 4

1 educational administration ,management,Kharazmi University, Tehran, Iran

2 educational administration,, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Department of Planning and Educational Development Kharazmi University, Tehran, Iran

4 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to investigate the status of research in the field of educational administration and identify its cluster based on articles indexed in the citation database of Islamic World Science.
Method: This research is a descriptive-survey method and using Co-Word analysis, content analysis methods have been used in Scientometric researches The research population is all articles indexed in the citation database of Islamic World Science in the period 2004-2016. Ravar Pre Map, Excel, Vosviewer and Net Draw software are used in data analysis.
Findings: The review of articles showed that the field of educational administration in Iran consists of ten subject clusters; the terms that have the most links in these clusters are university, student, curriculum, higher education, self-efficacy, learning, attitude, effectiveness, students and teachers. The words of managers, achievement, schools, education and technology are also frequent concepts in research. The average growth rate of the articles is 29.12%, and 76% of the research has been done quantitatively.
Conclusion: The research showed that the topic of articles is only part of the subsection of the field of educational administration and there is not knowledge in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Administration
  • Scientific Policy
  • Scientometric Studies
  • Islamic World Science Citation Center