نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای وضعیت اشتراک دانش در میان اعضای هیأت علمی دانشکده‌ دامپزشکی و علوم پایه دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بوده است.
روش­ شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه پژوهش را کلیه اعضای هیأت علمی (167 نفر) دانشکده دامپزشکی و دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تشکیل می‌دهند. جامعه پژوهش با روش سرشماری صورت گرفت. ابزار گردآوری داده‌های، با استفاده از پرسشنامه‌ای انجام شده است که بر مبنای یافته‌های پژوهش Poursrajian, Olia and Soltani Ali Abadi (1392) و نیز پرسشنامه Rezaei (1392) تدوین شده بود.
یافته­ ها: یافته‌های پژوهش حاضر نشان‌ دادکه از نظر اعضای هیأت علمی دانشکده‌های علوم و دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، زیرساخت‌های اشتراک دانش از جمله زیرساخت فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، زیرساخت فرهنگی، زیرساخت انسانی، زیرساخت راهبردهای رهبری و مدیریتی و زیرساخت ساختاری و اداری و تمایل اساتید به اشتراک دانش در وضعیت نسبتاً مطلوب وجود دارد. در مقایسه وضعیت دو دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از لحاظ زیرساخت فرهنگی تفاوت‌هایی مشاهده می‌شود و در سایر زیرساخت‌ها وضعیت مشابهی در هر دو دانشگاه وجود دارد.
نتیجه­ گیری: وضعیت زیرساخت‌های اشتراک دانش در دو دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در حد متوسط قرار دارد. به نظر می‌رسد با پیاده‌سازی برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر از طرف بخش مدیریت دانش و نیز حمایت‌های مدیریتی در دو دانشگاه می‌توان وضعیت بهتری را در این رابطه رقم زد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

comparison investigating of knowledge sharing status and factors affecting it among faculty members of the faculty of veterinary medicine and basic sciences of Shahid Chamran University of Ahvaz and faculty of basic Sciences of Jundishapur University of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Khademizadeh 1
  • hossein farajpahlou 2
  • ashraf haidarizadeh 3

1 Assistant Professor, Department of knowledge & Information science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Professor, Department of knowledge & Information science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Master of Information Science and Knowledge, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: The main aim of this research was comparison investigating of knowledge sharing status and factors affecting it among faculty members of the faculty of veterinary medicine and basic sciences of Shahid Chamran University of Ahvaz and faculty of basic Sciences of Jundishapur University of Ahvaz. In pursuit of this goal, the specific goals that was followed were. Determining the status of knowledge sharing from knowledge sharing infrastructure such as cultural structure, human structure, information and communication technology structure, leadership and management strategies, structural and administrative factors, and tendency to share knowledge.
Methodology: The present research is a descriptive survey. The data collection has been done by using a questionnaire tool which was devised based on the Porsrajian, Olia and Soltani Ali Abadi (2013) and Rezaei’s questionnaire (2013) and in personality type section was devised based on the Michelle Guella’s questionnaire. The research population was all faculty members (167 peoples) of faculty members of veterinary medicine and basic sciences of Shahid Chamran University of Ahvaz and faculty of basic sciences of Jundishapur University of Ahvaz in 2016-2017 Which is done by census method. To analyze of the demographic information of questionnaire, as well as to finding out to the status of knowledge sharing infrastructure from the viewpoint of faculty members, descriptive statistics techniques were used and for analyze the opinions of respondents regarding to knowledge sharing infrastructure, inferential statistics techniques such as sample single t-test and one-way analysis of variance analysis were used.
Findings: In terms of comparison between the three colleges, the results of the research indicate that the faculty of veterinary medicine is better than other faculties studied in terms of the status of knowledge sharing infrastructure. It seems that the reason for this superiority is thematic affinity and the relationship between the disciplines and trends in the faculty. While the Faculty of Basic Sciences of Shahid Chamran University of Ahvaz, due to the dispersion of disciplines, has the weakest situation in the three faculties. The results of this research indicate that the faculty members of the faculties of science and veterinary of Shahid Chamran University of Ahvaz and the faculty of basic sciences of medicine of Jundishapur University of Ahvaz are tendency to share knowledge and the knowledge sharing infrastructure of information and communication technology infrastructure is in good condition but other infrastructures such as cultural infrastructure, human infrastructure, leadership and management strategies infrastructure and the structural and administrative factors infrastructure are below of average condition. By comparing the status of two Universities, Shahid Chamran University of Ahvaz and Jundishapur University of medical sciences of Ahvaz in terms of the cultural structure there are difference and in the other structures a similar situation is observed in both Universities. Strategies for strengthening cultural infrastructure include holding conferences and gatherings on the importance of sharing knowledge, opportunities and benefits brought about by the sharing of knowledge for the university and the promotion of a national and international rank for the university. The material and spiritual appreciation of the members for their activities in achieving the goals of the organization, and that if members of the faculty are convinced of their faculty in realizing their organizational goals and are convinced of their scientific cooperation and appreciation of their activities in this field, the necessary trust between the members And management is formed to collaborate on the achievement of organizational goals.
Discussion: In relation to the information and communication technology infrastructure, the needs of information system users should be weighed against the ease of sharing knowledge, and action is needed to address the shortcomings. To support the technical systems used by the faculty, specialist staff should be employed. One of the ways to strengthen the structural-administrative infrastructure is to promote the further development of communication between faculty members, to consider more business meetings for face-to-face discussion for faculty members and the use of cyberspace in this field. Considering the importance of the role of organization management in culture, the implementation and support of the knowledge sharing process, as well as the effective role of management in encouraging and motivating members to participate in knowledge sharing activities, should take appropriate measures in this regard, and manage the university towards sharing The knowledge and the importance and advantages of this were justified. This requires an expert to plan and implement programs for familiarizing management with the discussion of knowledge sharing and the importance of this, as well as acting as a university management consultant in relation to the implementation of knowledge sharing programs in this area that knowledge and information science experts are due to mastering On this area are the best options in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "knowledge sharing "
  • "infrastructure knowledge sharing"
  • "universities libraries"
  • "organization factor"
Aged, m. (1395). Study of Knowledge Sharing Status in Public Libraries of Kermanshah Province in order to provide solutions for improving knowledge management in these libraries. Master's thesis, Razi University of Kermanshah, Faculty of Social Sciences.
Ahmad, F. (2017). Knowledge – Sharing Networks: Language Diversity Its Causes, and Consequences. Knowledge and Process Management.
Beckett, RC. (2000). A characterization of corporate memory as a knowledge system. Journal of Knowledge Management, 4 (4), 9-311.
Bock, G. W & Kim, Y. G. (2002). Breaking the Myths of Rewards: An Exploratory Study of Attitudes about Knowledge Sharing. Information Resources Management Journal, 15 (2), 14-12.
Davenport, T.H & Prusak, L.(1998). Working knowledge: how organizations manage what they know. Boston, Ma: Harvard Business School press.
Debowski S. (2006). knowledge management. Australia: John wiley & sons Australia.
Ding, Rose; Corby, Oliver. (1999). Methods and tools for corporation knowledge management. Available at:www.citeseer.ist.psu. edu//deing98 metods.html.
Drucker, P. (1993). Post-Capital Society. New York: Harper & Collins, NewYork, Ny: in [154].
Gottschalk, P. (2007). It in knowledge management, Noewegian School of management BI, Norway. Knowledge Management System in Law Enforcement: Technologies and Technoques.
Hoegl M., Schulze A. (2005). "How to support knowledge management methods"; European Management Journal, 23 (3).
Hong, D. (2011). Developing strategies for overcoming barriers to knowledge sharing based on conversational knowledge management: A case study of afinancial company. Expert System with Applications, 38 (12), 14417-14427.
Hossein Gholizadeh, R, Mirkamali, S. M. (1389). Key factors affecting knowledge sharing; case study of Ferdowsi University Faculty of Educational Sciences and Psychology. Quarterly of the Iranian Higher Education Association, 3 (1), 61-78.
Ismail Panah, F, Khayyat Moghdam, Q. (1392). Existing Knowledge Sharing Sharing Among Faculty Members of Universities (Case Study of Islamic Azad University of Mashhad). Productivity Management. 26, 43 - 68.
Jafarzadeh Kermani, Z. (1394). Investigating the effect of individual factors on knowledge sharing behavior of faculty members in the field of information science and science. Theoretical and Applied Research in Information Science and Science, 5 (2), 40-61.
Jashpara, A. (2004). Knowledge Management: In Integrated Approach. Essex: Prentice Hall.
Keyes, J. (2008). Identifying The Barriers to Knowledge Sharing In Knowledge Intensive Organizations. Unpublished Doctral Dissertation, North Central, Arizona,
Khakpour, A, Patchouchi, MH, Hero, M, Aboul Qasemi, M. (1388). Investigating the relationship between organizational culture and knowledge management among faculty members. Culture Strategy, 5, 91 - 105.
Khatamiyanfar, p. Pirekh, M. (1388). Investigating the factors that encourage and discourage knowledge sharing in the organization of libraries, museums and Qods Razavi Documentation Center. Journal of Library and Information Science,
Kim S, Ju B. (2008). An analysis of faculty perceptions: attitudes toward knowledge sharing and collaboration in an academic institution. Library & Information Science Research, 30 (4), 282-290.
Kogut, B. Zander, U. (1992). Knowledge of the Firm, Combinative Capabilities, and the Replication of technology. Organization Science, 3 (3), 97-383.
Manasco, B. (2000). The trials and triumphs of the knowledge era. Internet. No, 1.
One's wisdom, H, Divine deity, A, Hosseini, M. (1390). A reflection on promoting knowledge sharing in the light of organizational citizenship behavior (Case study: Ministry of Housing and Urban Development and Ministry of Roads and Transportation). Public Administration Research, Fourteenth, 63-84.
Poursrajian, D, Olia, M, Soltani Aliabadi, M. (1392). Identifying and prioritizing barriers to knowledge sharing in universities and higher education centers of Imam Javad (AS). Quarterly Journal of Technology Growth, 9 (34).
Qasemi, S. (1391). Investigating the information needs of faculty members and employees of Ferdowsi University of Mashhad to provide knowledge management. master's degree in information science and science, to the referee's guidance. Mashhad Ferdowsi    University
Rajaee Azarakhani, AS. Rajaipour, S. Hoveida, R (1395). The Study of Knowledge Sharing Behavior among Faculty Members of Isfahan Selected Universities. Journal of Medical Education Development, 9 (21), 37 - 46.
Reptile, s. Crowns, m. Rezaei Sharif Abadi, Saeed (1392). Infrastructure Infrastructure Implementation Knowledge sharing in the insurance industry. Journal of Research in Library & Information Science, 47 (3), 325-346.
             Retrieved May 20, 2010, From Http://Search. Proquest.com/Docview/304823317df934a785350da/1?Accountid=816877.
Rezaei, Batul (1392). Study of Knowledge Sharing Status and its Effective Factors in Ahwaz Regional Electricity Organization in order to provide solutions for implementation of practical mechanisms of knowledge sharing in this organization. Master thesis, Shahid Chamran University of Ahvaz, Faculty of Educational Sciences and Psychology.
Sohil, sadiq, Daud, Salina (2009). Knowledg Sharing in Higher Education Istitution perspectives From Malaysia. The Journal of Information and Knowledge Management, 32 (2), 125 – 142.
Soleimanpur, S, Farajpahloo, A, Dehdirard, H. (1395). Knowledge sharing infrastructure at Shahid Chamran University from faculty members and graduate students of this university. Quarterly Journal of Library and Information Science Studies, 19, 21-38.
Sujata S, Santosh P (2016). Sharing of Knowledge among Faculty in a Mega Open University. Open Praxis, 8 (3), 247 – 264.
Sundaresan S, Zhang Z, editors (2004). Facilitating knowledge transfer in organizations through incentive alignment and IT investment. Proceedings of the 37th Hawaii International Conference on System Sciences; 2004; Hawaii [cited 2012 Aug 5]. Available from: URL:http://csdl2.computer.org/comp/proceedin  gs/hicss/ 2004/205680248c.pdf.
The methodology of the national ranking system of universities and research institutes of Iran at the Citation Center of Islamic World Science (ISC), retrieved from ur.isc.gov.ir. Observed on 20/7/1396.
   Yixiang zhang, Yulin Fang, Kwok-Kee Wei, Huaping Chen (2010). Exploring the role of psychological safety in promoting the intention to continue sharing knowledge in virtual communities. International Journal Information Management, 30, 425-436.
   Zhang J, Faermans R, editors (2004). The nature of Knowledge sharing practice: experiences from building the MACROS system. Proceeding of the 37 th Annual Hawaii International Conference on system sSciences; 2004; Hawaii [cited 2013 Feb 17].