نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان انطباق فهرستبرگه‌های فیپای سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران در پشت صفحات عنوان کتاب‌ها با پیشینه‌های فیپای مندرج در نرم ‌افزار رسا انجام شده است.
روش: روش پژوهش پیمایشی و از نوع تحلیل محتواست. گردآوری داده‌ها با استفاده از یک سیاهه‌وارسی محقق‌ساخته صورت گرفت و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی شامل فراوانی و درصد استفاده شده است.
یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که به طور متوسّط میزان مطابقت فهرستبرگه‌های فیپای سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی با پیشینه‌های فیپای مندرج در نرم افزار رسا 92 درصد است
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که نسبت به گذشته، ناشران نیز به اهمیت فهرست‌نویسی پیش از انتشار پی برده‌اند، و در هنگام دریافت فیپا اطلاعات درست و مستند را به فهرستنویسان کتابخانۀ ملّی ارائه می‌دهند و پس از انتشار کتاب نیز اطلاعات را تغییر نمی‌دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey on the compatibility rate of Cataloguing in Publication (CIP) catalog cards of National Library and Archive of the Islamic Republic of Iran on title page versos of books with related records included in Rasa software

نویسندگان [English]

  • Mortaza Kokabi 1
  • Farideh Osareh 1
  • Somayeh Alamdar 2

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی

چکیده [English]

Purpose: The purpose of the present research is to survey the compatibility rate of Cataloguing in Publication (CIP) catalog cards of National Library and Archive of the Islamic Republic of Iran (NLAI) on title page versos of books with related records included in Rasa software.
Methodology: research is a survey of content analysis type and a researcher-made questionnaire has been employed to gather data. Data analysis has been performed using descriptive statistics such as frequency and percentage.
Results: data analysis indicated that the compatibility rate of CIP catalog cards of NLAI on title page versos of books with related records included in Rasa software is some 92%. The incompatibility rate of CIP catalog cards of NLAI on title page versos of books with related records included in Rasa software is 28.94% for physical description, 15.78% for statement of responsibility, 14.91% for notes, 10.08% for subject added entries, 7.89% for title, 7.01% for non-subject added entries, 5.7% for name of publisher, and LC and DDC classification numbers, 3.07% for main entry and series, 0.87% for place of publication, and 0.43 for edition areas.
Conclusion: based on research findings concerning a 92% compatibility rate of CIPs on title page versos of books with related records in Rasa software, it can be concluded that publishers have understood the importance of CIP records, provide NLAI with correct bibliographic information, and do not change CIP information on title page versos of their books

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cataloging in Publication (CIP) data
  • National Library and Archive of the Islamic Republic of Iran
  • Rasa software
بنی‌اقبال، ناهید؛ بزرگی، اشرف‌السادات؛ خان‌سفید، مرضیه (1392). مقایسه عناصر اطلاعاتی فیپای الکترونیکی با فیپای چاپ شده در صفحه حقوق کتاب‌های منتشره فارسی از ابتدا تا 1390 در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران . فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 24(4): 120-138
ربیعی، محبوبه؛ باب‌الحوائجی، فهیمه (1390). مقایسه عناصر اطلاعاتی در پیشینه‌های فهرست‌نویسی پیش از انتشار (فیپا) و فهرست‌نویسی بعد از انتشار (فاپا) کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران: شباهت‌ها و تفاوت‌ها. فصلنامه کتاب، 22(85)، 147-162.
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران. بازیابی 29 اردیبهشت 1390، از
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران. بازیابی 26 تیر1392، از
http://www.nlai.ir/Default.aspx?tabid=2792
سازمان جهانی شابک (1386). راهنمای استاندارد بین‌المللی کتاب و موسیقی. ترجمه داریوش مطلبی. تهران: خانه کتاب.
فتوحی، نوش‌زاد (1379). ارزیابی فهرست‌نویسی پیش از انتشار در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.
گوران اوریمی، کبری.(1389). بررسی میزان رضایت ناشران و فهرستنویسان از فهرست‌نویسی پیش از انتشار الکترونیکی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.
مزینانی، علی (1381). فهرست‌نویسی پیش از انتشار و تأثیر آن بر حوزۀ کتابداری و کتابخانه‌های ایران. فصلنامه کتاب، 13(3)، 182-187.
Abd Manaf, Z.; Abdul Rahman, R. (2006). Examining the quality of National Library of Malaysia (NLM) cataloguing in publication (CIP) records. Library Review, 55(6), 363 – 373.
Kokabi, Mortaza (2008). The changing role of religion in Iranian books. IFLA  journal, 34(3). 280-285.
Zarei, Hajar (2012). Comparison of Cataloging in Publication (CIP) with Cataloging – after- Publication (Opac) of Iran National Library Bibliographic Center. Eurojournals Publishing. 50, 55-61.