نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 استاد گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران، nadjlahariri@gmail.com

3 دانشیار گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف:هدف پژوهش حاضر بررسی همبستگی میان ذهنیت فلسفی و دقت بازیابی جامعه آماری از پایگاه های اطلاعاتی علمی مورد مطالعه است.
روش: روش پژوهش نیمه تجربی و کاربردی است. جامعه پژوهش 42 پژوهشگر رشته های مختلف علوم در شهر تهران بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای سنجش وضعیت ذهنیت فلسفی از پرسشنامه استاندارد سلطانی استفاده شد آلفای کرونباخ پرسشنامه ی ذهنیت فلسفی 91/0 بود سپس از آزمودنی ها خواسته شد تا بر اساس نیاز اطلاعاتی واقعی خود، کلیدواژه ی مرتبط را در پایگاه های اطلاعاتی علمی جستجو کنند و مدارک مرتبط و تاحدودی مرتبط را در صفحات نتایج بازیابی مشخص کنند.
یافته ها: دقت بازیابی کاربران مشابه یکدیگر نبود، کاربران با وضعیت ذهنیت فلسفی خوب مدارک مرتبط بیشتری را نسبت به سایرین بازیابی کردند و بین ذهنیت فلسفی افراد با دقت بازیابی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.از ویژگی های جمعیت شناختی کاربران جنسیت، سن، وضعیت تأهل، نوع شغل و آخرین مدرک تحصیلی با میزان دقت بازیابی بالا و ذهنیت فلسفی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری: با رشد ذهنیت فلسفی، دقت بازیابی پژوهشگران افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Correlation Researchers Philosophic mindedness on precision of information retrieval from scientific information databases

نویسندگان [English]

  • shahram abdiazar 1
  • Nadjla Hariri 2
  • fatemeh nooshnfard 3

1 PhD student in Knowledge and Information Science ، Science and Research Branch، Islamic Azad University،Tehran، Iran

2 (Corresponding Author) professor،Department of Knowledge and Information Science، Science and Research Branch، Islamic Azad University، Tehran، Iran

3 Associate Professor of Knowledge and Information Science، Science and Research Branch، Islamic Azad University، Tehran، Iran

چکیده [English]

Abstract
Aims: The purpose of this study was to determine correlation philosophic mindedness on precision of user’s information: retrieval from scientific information databases.
Methodology: Research method was quasi experimental, and the population consisted of 42 scientific researchers from different disciplines that selected based on purposeful sampling in Tehran. The data gathering instrument was the Mirsepasi and Soltani’s philosophic mindedness questionnaire that has 60 items. Soltani questionnaire measures four compounds of philosophic mindedness in 4 degrees Likert scale. Cronbach’s alpha for philosophic mindedness was 0.91 two pages of the retrieved results (80 records) were examined by the users in terms of relevance to their real information needs.
Finding: research Finding showed a significant correlation between the mean values of the philosophic mindedness of the users and the precision of the retrieved results. 50% of users have high and good level of philosophic mindedness and only 11% of users have law level of philosophic mindedness. There was significant relation between demographic characteristics of gender, age and employment status, degree and job with philosophic mindedness of the users and precision of the retrieved results.
Results: the results of testing hypotheses showed that user’s philosophic mindedness, increases the precision of the retrieved results from scientific databases

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophic mindedness
  • Precision
  • Information retrieval
  • Correlation