نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کتابخانه عمومی/ کتابدار

2 عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران

3 عضو هیأت علمی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز (باز نشسته)

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف دستیابی به ویژگی‏های کاربر- محوری «کتابخانه‏‏ی عمومی موبایلی فارس» انجام شد.
روش: با توجه به هدف پژوهش، انتظارها و خواسته‏های کاربران از «کتابخانه‏ی عمومی موبایلی فارس» از طریق پرسشنامه‏ی بررسی قرار گرفت؛ همچنین میزان توافق کاربران با خصوصیات و ویژگی‏هایی که این نوع از کتابخانه‏ها باید داشته باشند مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه‏ی آماری پژوهش را اعضای کتابخانه‏های عمومی استان فارس تشکیل داد که تعداد آن‏ها بالغ بر 129215نفر بود. برای تعیین جمعیت نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که تعداد 384 نفر به‏دست آمد.
یافته‏ها: انتظارها و خواسته‏های کاربران از کتابخانه‏ی عمومی موبایلی فارس توسط 52 گویه در دو بُعد «رابط کاربری» (23 گویه) و «ویژگی‏های خدمات و برنامه‏های کتابخانه‏ی عمومی موبایلی فارس» (29 گویه) بررسی شد. نتایج نشان داد کاربران در حد بسیار زیادی با ویژگی‏های «رابط کاربری» و «خدمات و برنامه‏های کتابخانه‏ی عمومی موبایلی فارس» موافق هستند.
نتیجه‏گیری: نتایج حاصل از پژوهش به شناسایی ویژگی‏های مورد انتظار کاربران از «کتابخانه‏ی عمومی موبایلی فارس» منجر شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey of users' attitudes toward the establishment of Fars mobile public library.

نویسندگان [English]

  • seyednooroddin anvariyan 1
  • gholamreza haidari 2
  • zouhayr Hayati 3

1 public library

2 Faculty Member of Shahid Chamran University

3 Member of Faculty of Science and Information Science of Shiraz

چکیده [English]

A survey of users' attitudes toward the establishment of Fars mobile public library.
Objectives: This study aimed to identify and measure features and characteristics of mobile libraries on the bases of users' wiewpoints.
Method:According to the objective of the study the expectations and demands from “Fars Mobile Public Library” were assessed. The degree of users' agreement with these indicators was also measured. The research population were all public library users in Fars province of Iran, which were over 129215 people. The sample size was determined by applying Cochrane’s formula, which returned 384 users.
Findings: Users' demands and expectations were assessed against 52 items in two sections of users' interface (23 items) and programs and services (29 items) of the Fars Moblie Public Library. The results revealed that users agreed with all items of these two sections to a very good extent.
Conclusion: The results of the study lead to identification of characteristics and features which Fars Moblie Public Library should have on the bases of users's expectations and demands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • features and characteristics of mobile libraries
  • mobile public library
  • Fars Public Library