نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور

3 دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش ارزیابی کیفیت خدمات در وب‌سایت موبایلی برخی از کتابخانه‌های دانشگاهی ایران است.
روش تحقیق: این پژوهش به روش تحلیل محتوای کمّی انجام شده است. جامعۀ پژوهش را کتابخانه‌های دانشگاه‌های زیرنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و دانشگاه‌های آزاد اسلامی تشکیل داده است که به روش نمونه‌گیری هدفمند از هر گروه تعداد 20 دانشگاه که بالاترین رتبه را در پایگاه استنادی جهان اسلام داشتند انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها سیاهه وارسی استانداردی است که توسط تورس-پرز (2016) طراحی شده و کیفیت خدمات را ارزیابی می‌کند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که کیفیت خدمات وب‌سایت موبایلی دانشگاه‌های وابسته به وزارت عتف در وضعیت متوسط رو به بالا، و دانشگاه‌های آزاد در وضعیت متوسط روبه پایین قرار دارند. در رتبه‌بندی کیفیت خدمات، دانشگاه‌های تهران، آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، فردوسی مشهد، و مازندران بهترین رتبه‌ها را کسب کردند. همچنین نتایج به‌دست آمده نشان داد که بین رتبه‌بندی براساس کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی دانشگاه‌های مذکور و رتبه بندی آن‌ها در پایگاه استنادی جهان اسلام همبستگی وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: باتوجه به طیف وسیع و متنوع کاربران، به نظر می‌رسد توجه به کیفیت خدمات در طراحی وب سایت موبایلی کتابخانه‌های دانشگاهی سبب مراجعۀ بهتر کاربران به آن، استفاده بیشتر از خدمات کتابخانه، و در نهایت افزایش کارآیی خدمات این کتابخانه‌ها می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mobile Web Adoption in Iranian Academic Libraries: An Evaluation of Quality of Services

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Khasseh 1
  • laila zamani 2
  • Faramarz soheili 3

1 Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Iran

2 payame Noor University

3 Payame Noor University

چکیده [English]

Purpose: This paper aims to evaluate the quality of services provided by mobile websites of Iranian academic libraries.
Research method: This research uses a quantitative content analysis methodology. In this research, using a purposive sample, 20 top universities affiliated to the Ministry of Science Research and Technology (MSRT), and 20 top Islamic Azad Universities (IAU) listed in ISC have been chosen. Data gathering tool is a standard checklist by Torres-Pérez (2016) which evaluates the quality of services.
Findings: The results indicated that the quality of services in mobile websites of MSRT is higher than average, and IAU’s are lower than average. In the ranking of service quality, Tehran University, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Ferdowsi University of Mashhad, and University of Mazandaran acquired highest scores. Also, the results revealed that there is no correlation between rankings based on the quality of academic libraries' services and their university ranking in the ISC.
Conclusion: Considering the wide range of users, it seems that paying attention to the quality of services in the design of the mobile website of academic libraries makes it easier for users to visit it, use more library services, and eventually increase the efficiency of library services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Quality services
  • Mobile website
  • University libraries
  • Library website