نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 گروه آموزش معلمان، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

چکیده

چکیده:
هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین و طراحی الگوی شایستگی کتابخانه های دانشگاهی و تاثیر آن بر بهسازی عملکرد کتابخانه ها صورت گرفته است.
روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، پیمایشی-تحلیلی و از نوع تحلیل، همبستگی است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه شایستگی کتابخانه ها و پرسشنامه کیفیت خدمات استفاده شد. جهت سنجش روایی پرسشنامه ها، از متخصصان موضوعی و به منظور بررسی پایایی، ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل تمام کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران به تعداد 43 نفر و روش نمونه گیری از نوع سرشماری بوده است . تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی توسط نرم افزار Smart -PLS انجام شده است.
یافته‌ها: تاثیرالگوی شایستگی در بهسازی عملکرد کتابخانه های مورد بررسی مثبت و معنادار می‌باشد چراکه مقدار آماره تی برای معناداری ضریب رگرسیونی این متغیر برابر با 096/17 و بزرگ تر از مقدار بحرانی 96/1 است (سطح معنی داری برابر با 001/0 و کمتر از 05/0 است).
نتیجه‌گیری: بهسازی عملکرد کتابخانه ها تحت تاثیر الگوی ارزیابی شایستگی آنها قابل تبیین است به طوری که با افزایش سطح شایستگی در تمامی ابعاد، علمکرد کتابخانه ها و در نتیجه کیفیت خدمات آنها بهبود می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exlaipning and comparing university library competency assessment patterns and it effect on improving performances

نویسندگان [English]

  • safiyeh tahmasebi limooni 1
  • Foroozan tabibian 2

1 Department of Knowledge & Information Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran

2 Elementry Education Group, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Shahreza, Iran

چکیده [English]

Abstract

Purpose: The present study aims at explaining and comparing university library competency assessment styles and its impact an optimizing library function.
Method:This research is applied im terms of purpose and it is survey research with correlation type due to data collection method.In order to collect data , library competency qustionnarie instrument and service quality questionnaire were usedfor measuring questionnaire validity .subject specialist and for investigating reliability cronbachs alpha were applied under study statistical population include all Islamic azad university library librarians in Mazandaran province who were 43 samples the sampling method census type .Data analysis in this study was done by using structural equation modeling based on smart –PLS 2

Findings: finding revealed that competency pattern effect on understrudied library performance optimization was positive and significant .Statistical value for significance of regression coefficient for this variable is 17.96.and it is greater than critical amount 1.96.(the level of significance is equal to ./001 and less than 0/05).

Conclusion:Optimization of library functions can be explained under the impact of their competency assessment pattern as by increasing competency level in all dimentions , library performances and as a result services quality would improve.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Modeling"
  • "Competency Assessment"
  • " University Libraries"
  • "performance"
  • "Islamic Azad University "