نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی اصول زیستی (شامل جامعیت، نکامل، تنوع، فعل و انفعالات) در مقالات پژوهشگران ایرانی علم اطلاعات و کتابداری نمایه شده در وبگاه علوم تا سال 2017 است.
روش‌شناسی: روش انجام این پژوهش تحلیل محتوا است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مقالات پژوهشگران ایرانی علم اطلاعات است که در وبگاه علوم نمایه شده­اند. ابزار گرداوری داده­ها در این پژوهش سیاهه مقوله­بندی موضوعی زارعی (1393) می­باشد که موضوعات علم اطلاعات و دانش­شناسی را به 14 مقوله موضوعی اصلی و 110 مقوله موضوعی فرعی تقسیم کرده است. روایی ابزار این پژوهش توسط پنج نفر از متخصصان علم اطلاعات و دانش­شناسی تأیید گردید و ضریب آلفای کرونباخ به‌دست آمده برای تأیید پایایی این ابزار 0.889 می­باشد. در این پژوهش جهت تحلیل محتوای مقالات مورد بررسی از نرم­افزار و برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از نرم‌افزار‌های ,WordStat 7.0 Excel 2013 و SPSS 20 استفاده شده است.
یافته‌ها: طبق یافته­های این پژوهش در مقوله­های موضوعی مطالعات کاربران و کتابخانه­ها و فناوری اطلاعات و ارتباطات اصول زیستی در وضعیت خوبی قرار دارند. در مقوله کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی اصول زیستی؛ جامعیت؛ تنوع و فعل­وانفعالات در وضعیت خوبی است. در مقوله موضوعی صنعت نشر و توزیع کم­ترین تکامل، تنوع و جامعیت مشاهده می­شود. در خدمات به کاربران اصول زیستی در وضعیت ضعیفی قرار دارد.
نتیجه ­گیری: به­طورکلی طبق نتایج حاصل از این پژوهش می­توان گفت روند خوب اصول زیست حوزه مطالعات کاربران نشان­دهنده اهمیت جامعه پژوهنده علم اطلاعات و دانش­شناسی در ایران به پژوهش­هایی بر مبنای نظرات کاربران است و این روند متکامل در مقوله کتابخانه و فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان­دهنده نقش تعیین­کننده فناوری اطلاعات و ارتباطات در این علم است. وضعیت ضعیف روند اصول زیستی در مقوله خدمات به کاربران نشان­دهنده ضعف پژوهش­ها پیرامون این مقوله است؛ بنابراین به توجه بیشتر پژوهشگران به این مبحث نیاز است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the Bio-sciences of Iranian Researchers of Information Science and Library Indexed on the ISI

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the principles of biology (including comprehensiveness, integrity, diversity, interactions) in the articles of the Iranian researchers of information science indexed on the science web site by 2017.
The method of this research is content analysis. The statistical population of this study is all articles of Iranian researchers of information science, which are indexed on the website of science. The data gathering tool in this research is a categorization of thematic categorization of Zarei (1393) that divides information science
and science topics into 14 main subject categories and 110 sub categories.
According to the findings of this study, the basic principles of the user's studies and libraries and information technology and communication technology are in good condition. In the category of libraries and information centers, the principles of biodiversity; comprehensiveness; diversity and interactions are in good shape. In the subject matter of the publishing and distribution industry, the least evolution, variety, and comprehensiveness are observed. In the service to users, the principles of biodiversity are in poor condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological Evolution
  • Biodiversity
  • Biological Interaction
  • Articles of Iranian Researchers