نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی وضعیت کتابخوانی پس از اجرای طرح ایستگاه مطالعه در شهرستان مشهد و نیز سنجش رضایت افراد استفاده­کننده از ایستگاه­های مطالعه می‌باشد.
روش:پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از تمامی افرادی که از سال 1392 از ایستگاه­های مطالعه در شهرستان مشهد استفاده کرده و کتابداران مسؤول طرح ایستگاه مطالعه بود. برای نمونه­گیری در جامعه کاربران، از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای استفاده شد و ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه محقق­ساخته بود. در جامعه دوم، از روش سرشماری استفاده شد و ابزار گردآوری داده­ها، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود.
یافته­ها:ایستگاه­های مطالعه در ارتقای مطالعه افراد نسبتاً موفق بوده و نقش آن­ها در ارتقای مطالعه، بالاتر از حد متوسط بود و میانگین میزان مطالعه افراد افزایش یافته بود. میزان رضایت افراد از کتاب­های ایستگاه مطالعه، و از محل قرار­گیری ایستگاه­های مطالعه، بالاتر از حد متوسط بود. هم­چنین یافته­ها نشان داد که تفاوت معناداری بین میزان استفاده از ایستگاه مطالعه و متغیرهای سطح تحصیلات، گروه سنی و جنسیت وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: بر طبق یافته‌های پژوهش در صورتی که بودجه کافی برای تجهیز ایستگاه مطالعه فراهم شود؛ با ­تبلیغات و آگاهی‌رسانی، فرهنگ استفاده از آن ایجاد و به معرفی آن پرداخته شود؛ با انتخاب محتوای کتاب­های هم­راستا با نیاز جامعه رضایت بیش‌تری فراهم شود، و همچنین تعداد ایستگاه­های مطالعه افزایش یابد، طرح ایستگاه مطالعه به اهداف خود خواهد رسید و بیش از پیش مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Reading Station in Promoting Book Reading Habits in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Mohsen Nowkarizi 1
  • Fahimeh Rajabi 2
  • Masoumeh Tajafari 3

1 KIS dept., Education and Psychology faculty, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 KIS dept., Education and Psychology faculty, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Assistant Professor of Knowledge and Information Science, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Aim: Surveying the reading status after implementing the reading station project in Mashhad and evaluating the users' satisfaction of the reading stations.
Method: The population consisted of people who have used the reading stations in Mashhad and librarians responsible for these stations. the sample size for the users, was 180. In the second community, an interview was implemented.
Findings: The users' satisfaction of stations was significantly above average. The user' satisfaction of the stations' location was significantly above average. The role of reading stations was successful in promoting the reading of people. The average users' reading level was increased with the implementation of the reading station project. There was no significant difference between female and male's use level of the reading stations. The findings also didn't show any significant differences between the use of reading stations and their level of education and age groups. According to the experts' viewpoints, the reading station project had a great impact on increasing the level reading of citizens. Again they said the reading station project, to be more successful, requires much time and advertising.
Conclusion: According to the results, it seems if sufficient funding is provided to equip the reading stations and if the habits to use and to introduce them are created through the help of advertising and informing, and finally the book number is increased, the plan will reach the goals and will consult more and more

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reading station
  • promote reading
  • reading habit
  • Mashhad
  • Public Library