نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا. تهران. ایران

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه الزهرا. تهران. ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، بررسی نوع فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان‌شرقی و ارزیابی رابطه‌ی آن با رضایت کاربران می‌باشد.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را کتابداران و کاربران فعال کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان‌شرقی در 21 شهرستان استان تشکیل می‌دهند. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه بود. پرسشنامه اول بر اساس مدل کامرون و کوئین برای بررسی نوع فرهنگ سازمانی و پرسشنامه دوم به منظور بررسی رضایت کاربران طراحی شده است. تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی با نرم افزار SPSS نسخه 20 انجام شده است.
یافته‌ها:یافته‌ها نشان می‌دهند از میان انواع فرهنگ سازمانی، فرهنگ بازاری فرهنگ حاکم در کتابخانه‌های عمومی استان می-باشد و فرهنگ قومی کمترین میانگین را در میان انواع فرهنگ سازمانی کسب کرده است. همچنین آزمون تحلیل همبستگی(176/0r=) نشان داد رابطه معنی‌داری بین رضایت کاربران و نوع فرهنگ سازمانی حاکم در کتابخانه‌ها وجود دارد(015/0Sig=). همچنین، بین نظرات کتابداران در خصوص فرهنگ سازمانی بر اساس جنسیت، نوع استخدام، تحصیلات و سابقه کار کتابداران تفاوت معنی‌داری ندارد.
نتیجه‌گیری: کتابداران بیشتر به الگوی فرهنگ سازمانی گروهی تمایل دارند. این نوع فرهنگ سازمانی (خانوادگی) بر روی موضوعات داخلی تمرکز دارد اما آزادی عمل در ارزش‌ها بیشتر از ثبات و کنترل است. در این فرهنگ مدیریت سازمان از طریق کار تیمی، مشارکت و توافق عمومی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Organizational culture and satisfaction of users based on Cameron and Queen Model: The study of public libraries in East Azarbaijan province

نویسندگان [English]

  • Abbas Doulani 1
  • Mitra Shakori 2
  • Masoumeh Karbala Aghaei Kamran 1

1 Assistance professor. Knowledge and information science Department, School of education and psychology, Alzahra University, Tehran, Iran

2 Knowledge and information science Department, School of education and psychology, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract
Background and Objectives: The purpose of this research is to investigate the type of organizational culture governing the public libraries of East Azarbaijan province and evaluate its relation with user satisfaction.
Methodology: The present research is a descriptive-analytical method. Two tools have been used to collect the information needed in this research.Cameron & Quinn Organizational Culture Questionnaire: In this tool, the respondents of the questionnaire must use the allocation of definite numbers (zero to 100) to identify the four types of cultures in this model regarding the characteristics of the existing and desired culture of the organization. Respond. Organizational Culture Assessment Questionnaire (OCAI) has been widely used in many organizations since 1999 and its widespread results, model validity and organizational culture assessment tools used in this study. The evaluation of organizational culture by a questionnaire including 24 questions.User satisfaction questionnaire: The questionnaire included 11 questions about library equipment, 29 questions for public services (trust and reference and information), 6 questions related to special services, 15 resource questions, 5 questions related to publications and 7 questions related to the librarian's performance, which is a total of 73 questions and measures the satisfaction of library users from very low to very high. All questions in these sections are closed and based on the scale of a 5-value spectrum (Likert) of the option ("very high" to "very low"). In order to obtain the validity of the instrument, the experts' opinions were used so that the measuring instruments were sent to 15 experts from the field and their views were applied to the questionnaires. To measure the reliability of the measurement tools, the Cronbach's alpha formula was used to complete the 30 questionnaires from each population of the study population. Cronbach's alpha was estimated at 84%. Descriptive statistics (frequency, frequency, mean and standard deviation) were used to analyze the data. Inferential statistics including Mann-Whitney, Kruskal-Wallis tests, Pearson correlation were used to determine the significant differences. To do this, use the software SPSS Version 20 has been used. User satisfaction questionnaire: The questionnaire included 11 questions about library equipment, 29 questions for public services (trust and reference and information), 6 questions related to special services, 15 resource questions, 5 questions related to publications and 7 questions related to the librarian's performance, which is a total of 73 questions and measures the satisfaction of library users from very low to very high.
Findings: To identify the organizational culture of the template in the public libraries of East Azarbaijan province (research question), use of Cameron and Quinn models Became Using a competing value framework, they defined four types of organizational culture: family culture (tribal, cooperative, or cooperative), specialist culture (adhocracy), market-based culture and hierarchical culture. Cameron and Quinn also introduced the "Organizational Culture Assessment Tool" that was used to measure, evaluate and identify the relative superiority of the four types of cultures in the organization. To assess each type of organizational culture in this tool, six general criteria are used as follows: organizational characteristics, organizational leadership, employee management, organizational integrity, emphasis and focus on organizational strategy and success criteria. The first hypothesis of the research investigates the desirable situation and the existing status of organizational culture among librarians of public libraries in East Azarbaijan province regarding the existence or absence of significant differences. Based on the results of the research, the result of the test showed that there is a significant difference between the desired situation and the existing status of organizational culture among librarians of the public libraries of the East Azarbaijan. Regarding the second hypothesis of the research, there is a relationship between the organizational cultures governing the public libraries of the East Azarbaijan province with the user’s satisfaction. According to the research findings, Spearman correlation test with correlation coefficient of 0.176 and significance of 0.015 showed that there is a significant relationship between user satisfaction and type of organizational culture.
Discussion: According to the results, librarians are more likely to be part of a group organizational culture. This kind of organizational culture (family) focuses on internal issues, but as stated above, freedom of action in values is more than stability and control. In this culture, organization management is through teamwork, partnership, and general agreement. In family culture, organization management is through teamwork, partnership, and general agreement. Teamwork communication and lack of hierarchy are the hallmarks of working units. More people are members of a family than members of a business organization, and this conclusion suggests that, according to librarians of public libraries, employees want to do things in a team and with a general agreement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational culture
  • public libraries
  • Librarians
  • User satisfaction- East Azarbayjan
Abbasi, Zoohre, Parirookh, mehri, Dayyani, mohammadhossain & Fattahi, rahmatollah (2009). Identifying the Organizational Culture Model Governing Central Libraries of Universities and Measuring its Impact on the Knowledge Management Implementation. Information Science and Technology, 25(3), pp. 389-412. [In Farsi]
Abdollahi, bijan, Hadavandi, mohammadreza & Ebrahimi, Ayyob (2016). Identifying the organizational culture of the Red Crescent population based on the Cameron and Queen model. Quarterly scientific journal of rescue and relief, 8(1, 2). [In Farsi]
Gorman, liyam (2008). Corporate Culture Concepts: Why is Organizational Culture Important for Managers? Translate by Sadraddin alboorzi. Journal of Cooperatives and Agriculture, 96, pp. 70-75. [In Farsi]
Hassanzadeh, Mohammad, Hokmabadi, rohollah (2015). The Relationship between Organizational Culture and Quality of Service in Public Libraries Institution Libraries in Mashhad. Research on Information Science and Public Libraries, 21(4), pp.49-56. [In Farsi]
Hassanzadeh, Mohammad, Karimi, Elmira (2012). A Comparative Study of Organizational Culture Governing Public and Academic Libraries in Tehran and Investigating Its Relationship with User Satisfaction. Research on Information Science and Public Libraries, 18(3), pp. 391-406. [In Farsi]
Karimi, Elmira (2011). A Comparative Study of Organizational Culture Governing Public and Academic Libraries in Tehran and Investigating Its Relationship with User Satisfaction. M.S dissertation, Tarbiat Modares University, Tehran. [In Farsi]
Mehdizadeh, Maryam & Hassanzadeh, Mohammad (2013). The Study of Dominant Organizational Culture of libraries of Universities of Tabriz City based on Quinn and Cameron’s Model. Quarterly journal of knowledge studies. 6(22), pp. 85-96. [In Farsi]
Miri, Anis, Salami, Maryam & Marjani, seyyedabbas (2016). Personalization of Public Libraries Service from the Librarian's Viewpoint in Mashhad. Library and information science research, 6(2), pp. 227-243. [In Farsi]
Moshabaki, asghar, Rohani, mohammadhossain (2010). Management of Organizational Behavior. Tehran: Eghbal, pp. 86. [In Farsi]
Sarmad, Zoohre, Bazarghan, abbas & Hejazi, Elahe (2004). Research Methods in Behavioral Sciences. Tehran: Aghah. [In Farsi]
Vashghani Farahani, samaneh (2009). Investigating the Relationship between Organizational Culture and Customer Satisfaction at Sepah Bank. M.S dissertation, Tarbiat Modares University, Tehran. [In Farsi]
Berrio, A. A. (2003). An organizational culture assessment using the competing values framework: A profile of Ohio State University Extension. Age, 2(699), 1.052.
Brooks, M. G. (2007). Organizational leadership in academic libraries: Identifying culture types and leadership roles.
Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (2011). Diagnosing and changing organizational culture: Based on the competing values framework: John Wiley & Sons.
Davidson, G. M. (2009). The relationship between organisational culture and financial performance in a South African Investment Bank.  
Fralinger, B., & Olson, V. (2007). Organizational culture at the university level: A study using the OCAI instrument. Journal of College Teaching & Learning, 4(11), 85-98.
Naeem, H., & Saif, M. I. (2007). Excellence of Banking Services-A Multidimensional Approach. The Journal of Behavioral Science, 2(1), 67-84.
Ole Pors, N. (2008). Management tools, organisational culture and leadership: an explorative study. Performance Measurement and Metrics, 9(2), 138-152.
Rashid, S. (2008). Impact of organizational culture on customer satisfaction: a study of practitioners in public relation and corporate communication industry in Malaysia. Unpublished thesis, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur.
Robbins, S. (2005). Management, entice Hall of India Schermerhorn: NewYork: John Wiley & Sons Inc.
Shepstone, C., & Currie, C. L. (2007). Transforming the academic library: creating an organizational culture that fosters staff success [presentation].