نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران، اهواز

2 عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

چکیده

هدف: مقاله حاضر با هدف بررسی میزان رعایت مؤلفه‌های طراحی ترغیبی و ارائه راهکارهای مناسب برای مدیریت بهتر وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور می‌باشد. روش: پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و به روش پیمایشی به ارزیابی محتوای وب‌سایت‌ها پرداخته است. جامعه مورد مطالعه، وب‌سایت کتابخانه‌ مرکزی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران است و رتبه‌بندی آن‌ها براساس نتایج آخرین ارزشیابی پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال 1395 می‌باشد. یافته‌ها: تحلیل‌های این پژوهش مبین آن است که ازنظر دارا بودن مؤلفه‌های طراحی ترغیبی، وب‌سایت‌های کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های تبریز رتبه اول، علوم بهزیستی و توانبخشی رتبه دوم و شهید بهشتی، اهواز، بوشهر و بابل رتبه سوم جدول رتبه‌بندی دانشگاه‌ها قرار گرفتند. نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از بررسی 8 بُعد طراحی ترغیبی در وب‌سایت‌های مورد بررسی نشان‌داد که طراحان وب‌سایت‌های دانشگاهی ایرانی در طراحی توجه بیشتری به جذابیت در وب‌سایت کرده‌اند. همچنین، با توجه به نتایج این پژوهش، به نظر می‌رسد کم‌ترین توجه طراحان وب‌سایت‌ها معطوف مسائلی نظیر امکاناتی است که باعث درگیر شدن و تعامل بیشتر کاربر با سایت کتابخانه همچنین قابلیت شخصی‌سازی، بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Observance of persuasive Design Principles and Components on the Central Library Website of Universities Affiliated to the Ministry of Health and Medical Education of Iran in 1397

نویسندگان [English]

  • zivar sabaghinejad 1
  • Fereydon Azadeh 2
  • Nasrin Safarzadeh 3

1 Department of Medical Library and Information sciences, Faculty Member of Paramedicine School, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Iran, Ahvaz.

2 Faculty of member of the Department of Medical Library and Information of Tehran University of Medical Sciences, Iran, Tehran

3 Master Student of Medical library & Information Science of Ahvaz Jundishapur University of Medical Science

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this paper is to investigate the observance of persuasive design elements and provide appropriate strategies for better management of the central library website of universities affiliated to the Ministry of Health and Medical Education of the country. Method: The research is an applied and has conducted by website evaluation method. The population under study is the website of the Central Library of Iran Medical Sciences Universities and ranked according to the latest research results of medical universities of Iran in 1395. Results: The results of this study indicated that the Tabriz University of Medical Sciences websites ranked first among the University of Social Welfare and Rehabilitation and Shahid Beheshti, Ahvaz, Bushehr and Babol, ranking third in the rankings of universities. Conclusion: The results of the 8-dimensional study of persuasive design on the websites under review indicate that designers of Iranian university websites have paid more attention to the attractiveness of the website. Also, according to the results of this study, it seems that the designers of the websites are least focused on issues such as the possibilities that engender and engage the user more with the library site, as well as the ability to personalize.

کلیدواژه‌ها [English]

  • persuasive design
  • persuasive Technology
  • Website
  • Central Library Website
  • Iran University of Medical Sciences