نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 استاد گروم علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

چکیده

هدف: مطالعه حاضر به بررسی وضعیت جریان اطلاعات در مدیریت امور فنی شرکت ملی مناطق نفت­خیز جنوب پرداخته است.
روش: پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی توصیفی بر روی نمونه 313 نفری از کارکنان ادارات تابعه مدیریت امور فنی شرکت ملی مناطق نفت­خیز جنوب انجام شده است. به منظور گردآوری داده­ها از پرسش‌نامه محقق‌ساخته استفاده شد که طی سه مرحله با اعمال نظرات 15 نفر از متخصصان، روایی آن به شکل صوری و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ با 902/0=α محاسبه و تأیید گردید. سپس پرسش‌نامه­ها توزیع و در مجموع تعداد 310 جمع­آوری و تحلیل شد.
یافته‌ها: وضعیت مؤلفه­های دقت و صحت، به‌روز و به‌جا بودن، قابلیت اطمینان، شکل و جزئیات و دسترس­پذیری در مراحل گردآوری و ذخیره­سازی و سازماندهی در سطح بالاتر از متوسط (3) و نسبتاً مطلوب قرار دارد. هم‌چنین وضعیت مؤلفه­های دقت و صحت و قابلیت اطمینان در مرحله اشاعه و انتشار نسبتاً مطلوب بوده است و در خصوص مؤلفه­های به‌روز و به‌جا بودن، شکل و جزئیات و دسترس­پذیری وضعیت نسبتاً نامطلوب بوده است.
نتیجه‌گیری: علی‌رغم وضعیت نسبتاً مطلوب (میانگین≥ 3) جریان اطلاعات در مراحل گردآوری و ذخیره­سازی و سازماندهی، نارسایی در اشاعه و انتشار اطلاعات قابل تأمل است و می­تواند استفاده و ارزش‌آفرینی از اطلاعات را دچار چالش سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study the Status of Information Flow in Technical Affair Management on the National Iranian South Oil Company

چکیده [English]

Purpose: This study investigates status of information flow in Technical Affair Management on the National Iranian South Oil Company.
Methods: A descriptive survey method is applied. The population of this study includes the employees of subsidiary offices. The sample sizes of 313 employees were determined as an appropriate sample. 310 questionnaires were collected, 3 were excluded. Accordingly, 310 (99%) questionnaires were analyzed. Data collected by researcher made-questionnaire and were used to collect data in three phases with the opinions of 15 knowledge and information science, management and communication experts in the form of formal validity and its reliability Cronbach's alpha coefficient amount (902/0 = α) was confirmed.
Findings: The results showed that this components:Accuracy, Timeliness, Reliability, Detail and form and Availabilityin the process of collecting and storing and organizing at a higher level than average and was proper.
Results: Also the components of accuracy and reliability in the publication and distribution are relatively good and the other three elements of the situation have been relatively poor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Flow
  • Technical Affair Management on the National Iranian South Oil Company
  • Organizational Information Flow
  • Management of Information Flow
توکلی، ثامنه؛ سلامی، مریم(1393). واکاوی جریان اطلاعات در فعالیت­های پژوهشی پژوهشگران کتابخانه. موزه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. فصلنامه کتابداری و اطلاع­رسانی. 67(3)، 83-107.
حسن­زاده، محمد (1383). کاربرد مولفه­های سواد اطلاعاتی در مدیریت دانش سازمان­ها. مجموعه مقاله­های همایش آموزش استفاد­ه­کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی و موزه­ها: مشهد 1 و 2 خرداد 1383. سازمان کتابخانه­ها، موزه­ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.
حسن زاده، محمد؛ محمدخانی، آرش (1389). بررسی نحوه جریان اطلاعات در پژوهشکده­های دانشگاه تربیت مدرس. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات. 25(3)، 373-388.
حیدری، مجید (1378). طرح بهینه­سازی جریان اطلاعات مدیریتی در مراکز اطلاع­رسانی (مرکز اطلاع­رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران و سازمان اسناد ملی ایران). پایان­نامه کارشناسی ارشد. به راهنمایی یحیی دوستدار، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
داچسن، رودی؛ لن، آنا (1381). برنامه انتقال برون مرزی داده­ها. ترجمه و تلخیص علی­اصغر شیری. در دایره­المعارف کتابداری و اطلاع­رسانی. جلد اول. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
رهنمای رودپشتی، فریدون (1380). ضرورت ارتباط میان دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی. مجله علمی آموزشی تدبیر. شماره 112، خرداد.
رضائیان، علی و ساغروانی، سیما (1392). الگوی ارتباطی جریان اطلاعات در سازمان و ابعاد رضایت از ارتباطات سازمانی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. 29 (1)، 121-135.
شادمان، کیوان (1386). تاثیر جریان اطلاعات بر هویت مکان. پایان­نامه دکترای شهرسازی. به راهنمایی فرح حبیب. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت.
صادق­زاده وایقان، علی؛ حسن­زاده، محمد (1391). بررسی مقایسه­ای دروندادها و بروندادهای جریان اطلاعات در پژوهشکده­های آموزش عالی ایران. مجله پژوهش­نامه کتابداری و اطلاع­رسانی. 3 بهار و تابستان، 71-90.
صادق­زاده وایقان، علی؛ حسن­زاده، محمد؛ نجفقلی­نژاد ورجوی، اعظم (1392). اطلاعات و جریان اطلاعات در سازمان­ها. تهران: نشر کتابدار.
صدوقی، فرحناز؛ ارشاد سرابی، رقیه؛ ولی­نژادی، علی (1391). بررسی وضعیت جریان اطلاعات در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران. فصلنامه مدیریت سلامت، 17 (55)، 43-50.
کنعانی تودشکی، محمد (1384). جایگاه اطلاعات در پیشرفت مدیریت مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه­های دولتی شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع­رسانی. به راهنمایی زهرا اباذری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم انسانی.
محبی، آزاده (1388). بهبود جریان اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی صنایع.
محمدخانی، آرش (1387). بررسی نحوه جریان اطلاعات در پژوهشکده­های دانشگاه تربیت مدرس تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

Bharosa, N., Jansen, M., Van Wijk, R., De Winne, N., Ven Der Voort, H., Hulstijn, J., & Tan, Y.-H. (2013). Tapping into existing information flows: The transformation to compliance by design in business-to-government information exchange. Government Information Quarterly, 30(1), S9-S18. doi:doi:10.1016/j.giq.2012.08.006
Bozarth, C., B., Handfield, R. B.(2006). Introduction to Operations and Supply Chain Management (4th ed.). New Jeresy: Pearson Education.
Chang, N. Z., & Cungang, Y. (2002). Information flow analysis on role‐based access control model. Information Management & Computer Security, 10(5), 225-236. doi:10.1108/09685220210446579
Dhillon, G. (2007). Principles of information systems security: text and cases: John Wiley & Sons.
Durugbo, C., Tiwari, A., Alcock, J. R. (2013). Modelling information flow for organization:A review of approaches and future challenge. International Journal of Information Management, 33(3), 597-610. doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2013.01.009.
Encanto, V. S. (2002). The flow of information in the national extension system and current information needs3: the Philipines. Retrieved March 5, 2013. Retrieved from http://www .agnet.org/ library/eb/482c
Lameta, K. T. (2000). The flow of information in the national extension system and current information needs 1: Samoa. Extension Bulletins. Retrieved from http://www.agnet.org/library.php?func=view&id=20110725164540
Liebowitz, J. (1999). Information technology management: a knowledge repository. Boca Raton: CRC Press.
Madenas, N., Tiwari, A., Turner, C., & Peachey, S. (2015). An analysis of supply chain issues relating to information flow during the automotive product development. Journal of Manufacturing Technology Management, 26(8), 1158-1176. doi:doi:10.1108/JMTM-02-2014-0008
Mahto, R. V., & Davis, P. S. (2012). Information Flow and Strategic Consensus in Organizations. International Journal of Business and Management, 7(17), 1-12. doi:http://dx.doi.org/10.5539/ijbm.v7n17p1
Malik, K. (2004). Coordination of technological knowledge flows in firms. Journal of Knowledge Management, 8(2), 64-72. doi:10.1108/13673270410529118
Nissen, M. E. (2002). An Extended Model of Knowledge-Flow Dynamics. Communications of the Association for Information Systems, 8. Retrieved from: http://aisel.aisnet.org/cais/vol8/iss1/18
Nissen, M. E., & Levitt, R. (2002). Dynamic models of knowledge-flow dynamics. Stanford University. Stanford. Retrieved fromhttp://cife.stanford.edu/sites/default/files/WP076.pdf
Westrum, R. (2004). A typology of organizational cultures. The International Journal of healthcare Improvement, 13, ii22-ii27